<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 

2014-09-30 16:09:30

OBWIESZCZENIE STAROSTY


"Rozbudowie dróg gminnych nr 250619W i 250616W zlokalizowanych pomiędzy drogami powiatowymi Ostrołęka-Łęg-Kurpiewskie, Golanka-Grale-Kurpiewskie-Szkwa i Nasiadki-Szafarczyska" więcej...

2014-09-09 11:16:37

INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI


Projektu "Programu współpracy Gminy Lelis z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok" więcej...

2014-08-19 16:57:31

OGŁOSZENIE


o przeprowadzeniu konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Lelis z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok". więcej...

2014-08-12 09:49:53

OGŁOSZENIE


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki na terenie gminy Lelis. więcej...

2014-06-27 13:34:30

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LELIS


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelis. więcej...

2014-06-27 13:01:01

INFORMACJA


Urząd Gminy w Lelisie informuje rolników o możliwości odzyskania części kosztów poniesionych na zakup oleju napędowego do produkcji rolnej. więcej...

2014-05-20 09:36:18

INFORMACJA - podatek od środków transportowych.


Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit f – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. Zm.) Wójt Gminy Lelis podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2013r. więcej...

2014-05-20 09:32:48

INFORMACJA


Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit g – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Lelis podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013r. więcej...

2014-05-05 09:17:55

OBWIESZCZENIE – 29.04.2014 r.


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie zawiadamia więcej...

2014-04-08 09:24:42

OBWIESZCZENIE


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Lelis więcej...

2014-03-26 14:13:35

OBWIESZCZENIE - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska


Dotyczy: Przedsięwzięcie p. n. "Budowa linii elektroenergetycznej 400kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki". więcej...

2014-02-25 13:38:13

INFORMACJA


Informacja dotycząca konieczności szczególnej dbałości przez obywateli o dane dotyczące ich tożsamości. więcej...

2014-02-11 17:23:21

INFORMACJA


Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. więcej...

2014-01-16 14:06:51

INFORMACJA


Dot. potwierdzania kserokopii dokumentów. więcej...

2014-01-16 13:38:13

INFORMACJA


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej. więcej...