<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 

2018-11-23 10:34:16

PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ


OGŁOSZENIE Wójta Gminy Lelis o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelis. więcej...

2018-11-15 10:50:55

DECYZJA STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO


Dotyczy: odmowy uznania za wspólnotę gruntową nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Gibałka gm. Lelis, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 74 o pow. 0,55 ha. więcej...

2018-11-13 13:23:44

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LELIS


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelis. więcej...

2018-10-01 16:52:40

ZAWIADOMIENIE


Dotyczy: Wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. więcej...

2018-09-19 13:43:09

INFORMACJA


INFORMACJA W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD UDZIELANIA DOTACJI NA SFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURACYJNYCH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW. więcej...

2018-08-13 12:21:56

DECYZJA STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO


Decyzja Starosty Ostrołęckiego o uznaniu za mienie gromadzkie (gminne) nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 133 o pow. 1,05 ha, położonej w obrębie Aleksandrowo gm. Lelis. więcej...

2018-06-15 15:33:44

DECYZJA STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO


Decyzja Starosty Ostrołęckiego w sprawie nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Obierwia gm. Lelis oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 709, nr 717/3, nr 717/4. więcej...

2018-03-13 13:59:07

INFORMACJA


Informacja dot. wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r. więcej...