<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2017-10-25 09:47:54

Dostęp do Informacji Publicznej


Dostęp do Informacji Publicznej

Zgodnie z art. 1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

  1. uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;
  2. wglądu do dokumentów urzędowych;
  3. dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Każdej osobie  przysługuje, z wyjątkiem informacji publicznych zawartych w innych ustawach szczególnych (art.1 ust.2 w/w ustawy) oraz informacji niejawnych i  tajemnic ustawowo chronionych (art.5 ust.1 w/w ustawy) :

  • prawo dostępu do informacji publicznej,
  • prawo do ponownego wykorzystania informacji publicznej.

Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

  1. ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej;
  2. udostępniania na wniosek osoby zainteresowanej;  
  3. wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych;
  4. wstępu na posiedzenia organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 


 

UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej. Druk do pobrania

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli Urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz.1764, ze zm.)

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy w Lelisie - pokój nr 11

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r.  o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, ze zm.).

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 25.10.2017 09:47
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1361

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik wniosek.docx Wniosek o udzielenie informacji publicznej 2017-10-25 09:48:31 Parzych Piotr
załącznik wniosek.pdf Wniosek o udzielenie informacji publicznej 2017-10-25 09:48:39 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował