<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2012-01-13 14:43:45

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


Dotyczy czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca, zamierzający na terenie Gminy Lelis prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Urząd  Gminy  w  Lelisie  informuje, że od dnia 1 stycznia 2012 roku, weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca, zamierzający na terenie Gminy  Lelis prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez  Wójta  Gminy  Lelis.
Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać:
 1. pełną nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 3. numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
 4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej - 50 zł, określonej na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, część I ust. 36 pkt 9a (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późniejszymi zmianami) oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:
„Oświadczam, że:
 1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
 2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2005 nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) ”.
Oświadczenie, powyższe powinno zawierać także:
 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (01.01.2012 r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej. Zwolnienie z opłaty skarbowej wynika z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897). Mogą oni również wykonywać działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych w nieprzekraczalnym terminie do końca roku 2012 bez uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej (art. 14 ust. 1 w/w ustawy).
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:
 1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
 2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:
 1. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
 2. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.Informacje o artykule

Autor: Wacław Kania
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 13.01.2012 14:43
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2737

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik WNIOSEK.doc Wniosek o wpis do rejestru dzilalnosci gospodarczej 2012-01-13 14:46:42 Parzych Piotr
załącznik OSWIADCZENIE.doc Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2012-01-13 14:47:51 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2013-12-31 10:47:20

Rejestr działalności regulowanej


Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 31.12.2013 10:47
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2122

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik INFORMACJA.xls Rejestr działalności regulowanej 2013-12-31 10:48:53 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2017-06-20 13:56:03

GOSPODARKA ODPADAMI


GOSPODARKA ODPADAMI

GOSPODARKA ODPADAMI

GMINA LELIS


Dokumenty zostały przeniesione ze strony www.lelis.pl dn. 20.06.2017 r.

__________________________________________________________

 

ZASADY  WŁAŚCIWEJ  SEGREGACJI

Papier i tektura:  do tego  worka można wrzucać:

 • opakowania z papieru lub tektury,
 • gazety i czasopisma,
 • katalogi, prospekty, foldery,
 • papier szkolny i biurowy,
 • książki i zeszyty,
 • torebki papierowe,
 • papier pakowy

Nie powinno się wrzucać do papieru:

 • papier powlekany folią i kalkę,
 • kartony po mleku i napojach,
 • pieluchy jednorazowe i podpaski,
 • pampersy i podkładki,
 • worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • tapety,
 • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Tworzywa sztuczne opakowania wielomateriałowe i metale:  do tego worka  można wrzucać:

 • butelki po napojach,
 • opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.),
 • opakowania po produktach spożywczych,
 • plastikowe zakrętki,
 • plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,
 • plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, 
 • styropian,
 • puszki po napojach, sokach,
 • puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
 • złom żelazny i metale kolorowe,
 • metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,
 • folia aluminiowa, kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe.

Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka.   

Nie powinno się wrzucać do tworzyw sztucznych i metali:

 • Strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • nie opróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne

Szkło :  do  tego worka  można  wrzucać.

 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
 • butelki po napojach alkoholowych,
 • szklane opakowania po kosmetykach

Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.

Nie powinno się wrzucać do szkła:

 • szkło stołowe – żaroodporne,
 • ceramika, doniczki,
 • znicze z zawartością wosku,
 • żarówki i świetlówki,
 • szkło kryształowe,
 • reflektory,
 • nie opróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach,
 • termometry i strzykawki,
 • monitory i lampy telewizyjne,
 • szyby okienne i zbrojone,
 • szyby samochodowe, lustra i witraże,
 • fajans i porcelana,
 • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne)..

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 20.06.2017 13:56
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1748

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował