<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2017-05-19 11:59:30

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH


WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony wniosek "WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH"
  2. Zaświadczenie albo  oświadczenie  o braku zaległości podatkowych  i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
    (Oświadczenie o którym  mowa  składa  się  pod  rygorem  odpowiedzialności karnej  za  składanie  fałszywych  zeznań.  Składający  oświadczenie  jest  obowiązany  do  zawarcia  w  nim  klauzuli  następującej  treści:  „ Jestem świadomy  odpowiedzialności karnej za  złożenie fałszywego   oświadczenia”).
  3. Dokument potwierdzający gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez stacje zlewne,
  4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa:    

107 zł.

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Gminy Lelis
ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis
tel.  /29/ 761-19-87
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 - 15:45
we wtorki w godzinach 9:00 - 17:00

Kontakt w sprawie

Adam Wiski
Urząd Gminy Lelis
ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis
pok. nr. 6  wej. A

Termin odpowiedzi

Do  30 dni od dnia  złożenia  wniosku a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do  60 dni od dnia wpływu wniosku do Urzędu.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do   Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Ostrołęce  za pośrednictwem Wójta Gminy  Lelis. (odwołanie składa się w Urzędzie Gminy w Lelisie).

Podstawa prawna

  • Podstawa  prawna  art. 7 ust. 1 i art. 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. ( Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn.zm.) ,
  • Uchwała NR  XXI/150/2013  Rady  Gminy  Lelis  z  dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Lelis.

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 19.05.2017 11:59
Data ostatniej modyfikacji: 23.10.2018 13:38
Liczba wyświetleń: 732

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik wniosek_o_wydanie_zezwolenia.doc WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 2017-05-19 11:59:39 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne