<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2011-07-12 12:47:22

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie robót budowlanych obejmujących remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: 1. Obierwia kol. Kurzyska 2. Dąbrówka Kolonia 3. Szwendrowy Most kol. Praga 4. Białobiel - Gnaty - Łęg Przedmiejski

Numer ogłoszenia: 195370 - 2011;
data zamieszczenia: 12.07.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES: Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. (029) 7611019 w. 17.

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.lelis.samorzady.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie robót budowlanych obejmujących remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: 1. Obierwia kol. Kurzyska 2. Dąbrówka Kolonia 3. Szwendrowy Most kol. Praga 4. Białobiel - Gnaty - Łęg Przedmiejski.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni następujących odcinków dróg: Odcinek nr 1 Obierwia kol. Kurzyska Zakres robót: a) wykonanie remontu cząstkowego spękań siatkowych i nierówności nawierzchni bitumicznej jezdni z zastosowaniem kationowej emulsji asfaltowej C65 B3 RC i kruszywa łamanego fr. 2/63 mm i 6,3/12,80 mm na powierzchni 756 m2; b) wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalania na nawierzchni bitumicznej jezdni przy zastosowaniu kationowej emulsji asfaltowej C65 B3 PU i kruszywa łamanego o wym. 2/6,3 mm na powierzchni 7560 m2. Odcinek nr 2 Dąbrówka Kolonia Zakres robót: a) remont cząstkowy spękanej nawierzchni bitumicznej przez usunięcie w-wy bitumicznej o gr. 4 cm i wbudowanie nowej w-wy ścieralnej z bet. asf. AC 11S, asf. 50/70 o gr. 4 cm wg PN-EN 13108-1 wraz z oczyszczeniem podbudowy oraz skropieniem emulsja asfaltową podłoża i krawędzi połączeń na powierzchni 105 m2; b) wykonanie remontu cząstkowego spękań siatkowych i nierówności nawierzchni bitumicznej jezdni z zastosowaniem kationowej emulsji asfaltowej C65 B3 RC i kruszywa łamanego fr. 2/63 mm i 6,3/12,80 mm na powierzchni 300 m2; c) wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalania na nawierzchni bitumicznej jezdni przy zastosowaniu kationowej emulsji asfaltowej C65 B3 PU i kruszywa łamanego o wym. 2/6,3 mm na powierzchni 4050 m2. Odcinek nr 3: Szwendrowy Most kol. Praga Zakres robót: a) wykonanie remontu cząstkowego spękań siatkowych i nierówności nawierzchni bitumicznej jezdni z zastosowaniem kationowej emulsji asfaltowej C65 B3 RC i kruszywa łamanego fr. 2/63 mm i 6,3/12,80 mm na powierzchni 106 m2; b) wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalania na nawierzchni bitumicznejjezdni przy zastosowaniu kationowej emulsji asfaltowej C65 B3 PU i kruszywa łamanego o wym. 2/6,3 mm na powierzchni 1060 m2. Odcinek nr 4 Białobiel - Gnaty - Łęg Przedmiejski Zakres robót: a) wykonanie remontu cząstkowego spękań siatkowych i nierówności nawierzchni bitumicznej jezdni z zastosowaniem kationowej emulsji asfaltowej C65 B3 RC i kruszywa łamanego fr. 2/63 mm i 6,3/12,80 mm na powierzchni 61,5 m2; b) Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalania na nawierzchni bitumicznej jezdni przy zastosowaniu kationowej emulsji asfaltowej C65 B3 PU i kruszywa łamanego o wym. 2/6,3 mm na powierzchni 410 m2. Szczegółowy wykaz robót określają przedmiary robót, projekty wykonawcze i SST..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 30.

Informacje o artykule

Autor: Radosław Parzych
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 12.07.2011 12:47
Data ostatniej modyfikacji: 12.07.2011 12:51
Liczba wyświetleń: 1588

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogłoszenie.doc Treść ogłoszenia (pełna) 2011-07-12 12:57:36 Parzych Piotr
załącznik SIWZ.doc Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - remont nawierzchni dróg. 2011-07-12 12:59:01 Parzych Piotr
załącznik SST Białobiel - Łęg.zip SST Białobiel - Łęg (pliki spakowane *.zip) 2011-07-12 13:07:52 Parzych Piotr
załącznik OPIS TECHNICZNY.doc OPIS TECHNICZNY Białobiel - Łęg 2011-07-12 13:08:21 Parzych Piotr
załącznik strona tytulowa.doc Strona tytulowa Białobiel - Łęg 2011-07-12 13:11:33 Parzych Piotr
załącznik Oświadczenie Projektanta.doc Oświadczenie Projektanta Białobiel - Łęg 2011-07-12 13:12:00 Parzych Piotr
załącznik koszt. ofertowy.pdf koszt. ofertowy Białobiel - Łęg 2011-07-12 13:12:26 Parzych Piotr
załącznik plan sytuacyjny.pdf Plan sytuacyjny Białobiel - Łęg 2011-07-12 13:13:51 Parzych Piotr
załącznik przedmiar robot.pdf Przedmiar robot Białobiel - Łęg 2011-07-12 13:14:40 Parzych Piotr
załącznik przekroj normalny.pdf Przekroj normalny Białobiel - Łęg 2011-07-12 13:15:07 Parzych Piotr
załącznik SST Dąbrówka.zip SST Dąbrówka (pliki spakowane *.zip) 2011-07-12 13:17:23 Parzych Piotr
załącznik strona tytulowa.doc strona tytulowa - Dąbrówka 2011-07-12 13:18:12 Parzych Piotr
załącznik Oświadczenie Projektanta Dąbrówka.doc Oświadczenie Projektanta Dąbrówka 2011-07-12 13:19:27 Parzych Piotr
załącznik OPIS TECHNICZNY Dąbrówka.doc OPIS TECHNICZNY Dąbrówka 2011-07-12 13:19:44 Parzych Piotr
załącznik koszt. ofertowy Dąbrówka.pdf Koszt ofertowy Dąbrówka 2011-07-12 13:20:08 Parzych Piotr
załącznik przedmiar robot Dąbrówka.pdf Przedmiar robot Dąbrówka 2011-07-12 13:20:40 Parzych Piotr
załącznik plan sytuac. Dąbrówka.pdf Plan sytuacyjny Dąbrówka 2011-07-12 13:21:37 Parzych Piotr
załącznik plan normalny Dąbrówka.pdf Plan normalny Dąbrówka 2011-07-12 13:22:03 Parzych Piotr
załącznik SST Szwendrowy Most.zip SST Szwendrowy Most (pliki spakowane *.zip) 2011-07-12 13:23:47 Parzych Piotr
załącznik strona tytulowa.doc Strona tytułowa Szwendrowy Most 2011-07-12 13:24:32 Parzych Piotr
załącznik Oświadczenie Projektanta Szwendrowy Most.doc Oświadczenie Projektanta Szwendrowy Most 2011-07-12 13:24:48 Parzych Piotr
załącznik OPIS TECHNICZNY Szwendrowy Most.doc OPIS TECHNICZNY Szwendrowy Most 2011-07-12 13:25:09 Parzych Piotr
załącznik Koszt oferowany Szwendrowy Most.pdf Koszt oferowany Szwendrowy Most 2011-07-12 13:26:10 Parzych Piotr
załącznik Plan normalny Szwendrowy Most.pdf Plan normalny Szwendrowy Most 2011-07-12 13:26:28 Parzych Piotr
załącznik Plan sytuacyjny Szwendrowy Most.pdf Plan sytuacyjny Szwendrowy Most 2011-07-12 13:32:29 Parzych Piotr
załącznik Przedmiar robot Szwendrowy Most.pdf Przedmiar robot Szwendrowy Most 2011-07-12 13:32:55 Parzych Piotr
załącznik SST Obierwia.zip SST Obierwia (pliki spakowane *.zip) 2011-07-12 13:34:09 Parzych Piotr
załącznik Strona tytulowa Obierwia.doc Strona tytulowa Obierwia 2011-07-12 13:34:46 Parzych Piotr
załącznik Oświadczenie Projektanta Obierwia.doc Oświadczenie Projektanta Obierwia 2011-07-12 13:35:00 Parzych Piotr
załącznik OPIS TECHNICZNY Obierwia.doc OPIS TECHNICZNY Obierwia 2011-07-12 13:35:14 Parzych Piotr
załącznik kosztorys ofertowy Obierwia.pdf Kosztorys ofertowy Obierwia 2011-07-12 13:36:04 Parzych Piotr
załącznik Plan normalny Obierwia.pdf Plan normalny Obierwia 2011-07-12 13:36:41 Parzych Piotr
załącznik Plan. sytuacyjny Obierwia.pdf Plan. sytuacyjny Obierwia 2011-07-12 13:37:25 Parzych Piotr
załącznik Przedmiar robót Obierwia.pdf Przedmiar robót Obierwia 2011-07-12 13:37:41 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 12.07.2011 12:47 Piotr Parzych