<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2011-06-01 14:15:11

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY


NR Ogłoszenia w BZP w portalu UZP 153723 - 2011; data zamieszczenia: 01.06.2011

ZA. 2131/1/2011

Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko- Orlik 2012” (boisko piłkarskie i boisko wielofunkcyjne) przy Zespole Szkół w Obierwi gmina Lelis o wartości szacunkowej  mniejszej niż kwoty   określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Nazwa i adres Zamawiającego

Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie
ul. Szkolna 48
07-402 Lelis
województwo: mazowieckie
tel./fax (29) 761-10-79
e-mail: zasip@post.pl

Osoba upoważniona do kontaktów:
Andrzej Przeradzki
e-mail: zasip@post.pl
tel./fax (29) 761-10-79

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://lelis.samorzady.pl (w zakładce Przetargi)

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:
Wspólny Słownik Zamówień:   CPV:  45.21.22.21-1  roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych;


Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu ,,Moje Boisko- Orlik 2012” przy Zespole Szkół w Obierwi gmina Lelis
CPV 45.21.22.21-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m)
- podbudowa przepuszczalna
- nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa
- obrzeża betonowe
na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska
- wyposażenie
    - bramki aluminiowe mocowane w tulejach – 2 sztuki
    - siatki do bramek – 2 sztuki
2.2. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach:
- 19,1m x 32,1m* o powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m)

podbudowa:
     - podbudowa przepuszczalna   
   
- nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego
- wyposażenie do piłki koszykowej
      - obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy – 2 sztuki
      - tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105x180cm – 2 sztuki
      - mechanizm regulacji wysokości – 2 sztuki
     - konstrukcja do koszykówki montowana w tulejach – 2 sztuki

- wyposażenie do piłki siatkowej
- słupki do siatkówki, aluminiowe,
wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) – 2 sztuki
- siatka do siatkówki – 1 sztuka

2.3.  Ogrodzenie terenu
2.4.  Oświetlenie terenu

Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 10 masztach o wysokości min. 9 m.

2.5.  Chodniki
Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) – kostka brukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym.

2.6.  Bieżnia 4 torowa  ze skrzynią  do skoku w dal długości 60 m
       Projektuje się wykonanie wg następujących warstw:
  • Warstwy odsączające gr.10 cm,
  • Tłuczeń kamienny gr. ponad 10cm,
  • Tłuczeń kamienny gr. do 5cm,
  • Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wiążąca gr. 4cm,
  • Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa ścieralna gr. 3cm,
  • Nawierzchnia poliuretanowa gr.14mm
2.7. Ławeczki dla widowni 64 sztuki.
2.8. Zagospodarowanie terenu- wykonanie trawników.
2.9 Montaż okablowania i osprzętu systemu telewizji użytkowej na boiskach


Szczegółowe rozwiązania przedmiotu budowy w dokumentacji projektowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
Termin realizacji  5 miesięcy od protokolarnego  przekazania terenu budowy dla realizacji prac.
Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci mający prawo występowania w obrocie prawnym i oświadczą lub zaświadczą, że spełniają następujące warunki:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem postępowania.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie jedno kryterium jakim jest cena.
Ocena ofert będzie dokonana według następującego wzoru.
WP = (Cmin. / Cof.) x 100

Gdzie:       
Cmin. – najniższa cena spośród wszystkich badanych ofert  nie podlegających odrzuceniu (w złotych łącznie  z podatkiem VAT)
Cof.    – (cena w badanej ofercie (w złotych łącznie z podatkiem VAT)
WP    – wartość punktowa badanej oferty


Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w Zakładzie Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie, ul. Szkolna 48, pokój nr 1 do 16 czerwca 2011r.  Godz. 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie, ul. Szkolna 48, pokój nr 1 w dniu   16 czerwca 2011r.  Godz. 10:00Lelis, dn.31 maja 2011.    

Dyrektor
Zakładu Administracji
Szkół i Przedszkoli w Lelisie
Andrzej Przeradzki

Informacje o artykule

Autor: Andrzej Przeradzki
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 01.06.2011 14:15
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1416

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik ogloszenie.pdf Treść ogłoszenia 2011-06-01 14:21:04 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik nr 1.pdf Specyfikacja techniczna ORLIK Obierwia 2011-06-01 15:02:09 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik 1 cd.pdf Specyfikacja techniczna ORLIK Obierwia 2011-06-01 15:03:42 Parzych Piotr
załącznik Załącznik Nr 2.zip Dokumentacja projektowa budowlana (pliki spakowane *.zip) 2011-06-01 15:07:11 Parzych Piotr
załącznik Załącznik Nr 3.zip Dokumentacja projektowa elektryczna (pliki spakowane *.zip) 2011-06-01 15:09:51 Parzych Piotr
załącznik Załącznik Nr 4.zip Przedmiary robót (pliki spakowane *.zip) 2011-06-01 15:11:51 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik_5.doc Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych 2011-06-01 15:12:51 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik_6.doc Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia 2011-06-01 15:13:09 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik_7.doc Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 2011-06-01 15:14:41 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik_8.doc Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 2011-06-01 15:15:14 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik_9.doc Formularz oferty 2011-06-01 15:15:40 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik_10.doc Istotne postanowienia umowy 2011-06-01 15:15:58 Parzych Piotr
załącznik SIWZ.doc SIWZ Budowa Orlik 2012 Zespół Szkół w Obierwi. 2011-06-01 15:16:26 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował