<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2011-05-19 11:21:12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.


Lelis: Techniczny sposób zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Gibałka, gm. Lelis

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

Numer ogłoszenia: 120302 - 2011;
data zamieszczenia: 19.05.2011

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lelis , ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 7611019 w. 17.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.lelis.samorzady.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Techniczny sposób zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Gibałka, gm. Lelis.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie dotyczy całego terenu składowiska obejmując wykonanie: 1. Niwelacji i uformowania ostatecznej bryły składowiska, mającej na celu uzyskanie: odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych, swobodnego (grawitacyjnego) spływu wód opadowych poza teren czaszy, zminimalizowanie możliwości wystąpienia niekontrolowanego osiadania czaszy, uniemożliwienia nielegalnego deponowania odpadów. 2. Wykonanie konstrukcji okrywy rekultywacyjnej składającej się z: warstwy wyrównującej - warstwy odgazowującej - warstwy uszczelniającej . - warstwy drenażowej - warstwy rekultywacyjnej właściwej 3. Przeprowadzenie rekultywacji biologicznej polegającej na dokonaniu wysiewu traw oraz nasadzenia roślinności ochronnej. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia, na okres zimowy, posadzonych krzewów, w szczególności w pierwszym roku po posadzeniu. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nasadzeń uzupełniających w przypadku -wypadnięcia sadzonek. Powyższe prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją określającą warunki zamknięcia składowiska oraz z decyzją Starosty Ostrołęckiego nr ROŚ.7644/o/2009 z dnia 5.01.2009 r. i Nr ROŚ.7644/o/47/2010 z dnia 25.10.2010 r..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.21.10-3, 45.11.27.10-5, 45.11.23.30-7, 45.10.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium. w wysokości 6.900 zł. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych.

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Ocena spełnienia warunku będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Ocena spełnienia warunku będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie spełnia-nie spełnia na podstawie dostarczonego wykazu robót budowlanych.
•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Nie dotyczy.
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełnienia warunku będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie spełnia-nie spełnia na podstawie dostarczonego wykazu uprawnionych osób.
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Nie dotyczy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•   
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lelis.samorzady.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Lelisie ul. Szkolna 37 pokój nr 6.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Lelisie ul. Szkolna 37 pokój nr 11.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieInformacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 19.05.2011 11:21
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1662

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik DOKUMENTACJA.doc Dokumentacja technicznego sposobu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Gibałka, gm. Lelis, pow. ostrołęcki. 2011-05-19 11:39:30 Parzych Piotr
załącznik Przedmiar.pdf Przedmiar 2011-05-19 11:40:45 Parzych Piotr
załącznik SIWZ.doc SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2011-05-19 11:43:12 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik 1.doc Wzór Formularza Oferty 2011-05-19 11:54:05 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik 2.doc Wzór oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 2011-05-19 11:54:27 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik 3.doc Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 2011-05-19 11:54:51 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik 4.doc Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych 2011-05-19 11:55:20 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik 5.doc Wzór oświadczenia Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 u.p.z.p. (w przypadku składania oferty przez osobę fizyczną) 2011-05-19 11:55:52 Parzych Piotr
załącznik Wzor umowy.doc Wzór umowy 2011-05-19 11:56:11 Parzych Piotr
załącznik Opis przedmiotu zamowienia.doc OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2011-05-19 11:56:29 Parzych Piotr
załącznik Harmonogram.doc Harmonogram prac związanych z rekultywacją składowiska. 2011-05-19 11:57:09 Parzych Piotr
załącznik Mapa.pdf Mapa orientacyjna składowiska odpadów w Gibałce, gm. Lelis, skala 1:10000 2011-05-19 12:06:24 Parzych Piotr
załącznik Mapa 2.pdf Mapa ewidencyjna składowiska odpadów w Gibałce, skala 1:5000 2011-05-19 12:08:04 Parzych Piotr
załącznik Mapa 3.pdf Mapa dokumentacyjna składowiska odpadów w Gibałce, skala 1:500 2011-05-19 12:09:23 Parzych Piotr
załącznik Decyzja.pdf Decyzja nr 8381/U/2/88 o zatwierdzeniu planu realizacyjnego i pozwolenia na budowę 2011-05-19 12:12:22 Parzych Piotr
załącznik Decyzja 2.pdf Decyzja - Starostwo Powiatowe w Ostrołęce 2011-05-19 12:15:13 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik 6.pdf Załącznik nr 6 - zdjęcia terenu. 2011-05-19 12:24:17 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik nr 7.pdf Przekroje technologiczne warstw rekultywacyjnych składowiska w Gibałce dz. 153/2, 154/2 (z pomiarami) 2011-05-19 12:30:42 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik nr 8.pdf Układ warstw rekultywacyjnych 2011-05-19 12:31:25 Parzych Piotr
załącznik Mapa sytuacyjno-wysokosciowa.pdf Mapa sytuacyjno-wysokościowa, skala 1:1000 2011-05-19 12:32:19 Parzych Piotr
załącznik Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 2.pdf Mapa sytuacyjno-wysokościowa, skala 1:500 2011-05-19 12:32:40 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował