<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2011-05-05 15:35:38

Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 5 maja 2011 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku w zakresie prowadzenia zajęć w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Lelisie.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust 2 i art. 13 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz uchwały Nr VII/32/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Lelis z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2015" zarządza  się, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r. w zakresie prowadzenia zajęć w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Lelisie.

§ 2.

Otwarty konkurs ofert przeprowadzony zostanie w trybie i na zasadach określonych   w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 3.

 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Lelis oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
 Wójt
/-/ Stanisław Subda

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 05.05.2011 15:35
Data ostatniej modyfikacji: 09.05.2011 22:50
Liczba wyświetleń: 1423

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zalacznik.doc Załącznik - ogłoszenie 2011-05-09 22:53:21 Parzych Piotr
załącznik zarzadzenie14-2011.pdf Treść zarządzenia 2011-05-10 08:17:19 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 5 maja 2011 r. 05.05.2011 15:35 Piotr Parzych