<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2011-04-19 14:29:12

WYJAŚNIENIA ZAPYTAŃ ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia niniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie robót budowlanych obejmujących: 1. Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Łęg Starościński kol. Mała Wioska 2. Przebudowę ulic Szkolnej i Przemysłowej w Lelisie 3. Przebudowę ulicy Złotej w miejscowości Lelis 4. Przebudowę ulicy Spokojnej i Daliowej w Białobieli 5. Przebudowę ulicy Sosnowej w Białobieli, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), Gmina Lelis reprezentowana przez Stanisława Subdę - Wójta Gminy przekazuje Wykonawcom treść zapytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego oraz informuje o zmianie treści SIWZ:

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO
Pytanie 1: Załączone przez Zamawiającego SST na ul. Złotą w msc. Lelis podaje mieszanki wg PN-EN tj. KR 1-2 ACH W, AC16W, natomiast kosztorys ofertowy podaje mieszankę z uziarnieniem 0/12,8. Prosimy o wskazanie właściwej mieszanki.
Odpowiedź na pytanie 1:

W kosztorysie ofertowym na ulicę Złotą w Lelisie w pozycji nr 8 zamiast zwrotu: „Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa wiążąca, wzmacniająca, gr. w-wy 4 cm", powinno być: „Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11W 50/70, warstwa wiążąca, wzmacniająca, gr. w-wy 4 cm. KR 1-2, wg PN-EN 13108-1."
Pytanie 2: W związku z faktem, że nie można zaprojektować recept wg WT-2 z 2008 roku na warstwę AC ścieralną z uwzględnieniem wskazanego tam Bmin (brak uzyskania pozytywnych wyników z takich parametrów jak: odporność na deformacje trwałe oraz zawartość wolnych przestrzeni), co potwierdziło najnowsze wydanie WT-2 z

2010r., gdzie wartość ta została obniżona, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaprojektowania w/w warstw zgodnie z WT-2 z 2010r.?
Odpowiedź na pytanie 2:

Do projektowania, wykonania i odbioru warstw bitumicznych należy przyjąć wymagania określone w WT-2 z 2010r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W związku z odpowiedziami Zamawiającego udzielonymi na zapytania Wykonawców, zmianie ulega treść niżej wymienionego dokumentu składającego się na treść SIWZ w niniejszym postępowaniu: - kosztorys ofertowy ul. Złota w msc. Lelis
Sporządzając ofertę w przedmiotowym postępowaniu w kosztorysie ofertowym na ulicę Złotą (w Lelisie) w poz. nr 8 zamiast: „Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa wiążąca, wzmacniająca, gr. w-wy 4 cm" należy wpisać „Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego ACH W 50/70, warstwa wiążąca, wzmacniająca, gr. w-wy 4 cm. KR 1-2, wg PN-EN 13108-1."

Jednocześnie do projektowania, wykonania i odbioru warstw bitumicznych należy przyjąć wymagania określone w WT-2 z 2010r.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany w swoich ofertach.
Pozostałe zapisy treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
 

Informacje o artykule

Autor: Radosław Parzych
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 19.04.2011 14:29
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1174

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik wyjasnienie_zapytan.pdf Załącznik - Wyjaśnienie zapytań. 2011-04-19 14:30:46 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował