<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2011-04-08 22:28:30

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Nr ogłoszenia:70774-2011


Do wszystkich, którzy pobrali treść SIWZ.

Lelis. 08.04.2011r.

Nr  INB.271.5.2011

dotyczy: Budowa boiska  wielofunkcyjnego wraz z montażem monitoringu i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Białobieli w gminie Lelis o wartości szacunkowej  mniejszej niż kwoty   określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp, informuje o zmianie treści SIWZ do przetargu  na Budowę boiska  wielofunkcyjnego wraz z montażem monitoringu i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Białobieli w gminie Lelis „NR ogłoszenia w BZP w portalu UZP: 98283-2011zamieszczone w dniu 28.03.2011

 

Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Lelis ul. Szkolna 37
07-402 Lelis
województwo: mazowieckie
tel./fax (29) 761-10-24

 

Osoba upoważniona do kontaktów:

Andrzej Przeradzki
e-mail:
zasip@post.pl
tel./fax (29) 761-10-79

 

W części III.3.4 dodaje się:

·         Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r. nr 63, poz. 394 ze zm.).

W części  III.6 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału   w postępowaniu :

Zamawiający dodaje punkt:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, które należy dołączyć do oferty:

A.  Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej 13 mm:

1.    Certyfikat IAAF  lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub

aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny.

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

3. Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni.

4.  Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Zmiany wprowadzono również do opisu przedmiotu zamówienia (W załączniku) W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru nawierzchni poliuretanowych należy przyjmować parametry dotyczące  nawierzchni syntetycznej poliuretanowej, która powinna posiadać parametry nie gorsze  niż zamieszczone w tabeli opracowanej na podstawie Aprobaty technicznej ITB RT ITB-1038/2006 (tabelę dodano w opisie przedmiotu zamówienia).

Przy sporządzeniu oferty każdy z Wykonawców jest zobowiązany uwzględnić powyższe  zmiany SIWZ.

                              

Andrzej Przeradzki
Dyrektor ZASiP w Lelisie

                                                                         

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 08.04.2011 22:28
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1102

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik OGLOSZENIE_O_ZMIANIE_OGLOSZENIA.doc Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2011-04-08 09:43:02 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik NR 1.doc Opis przedmiotu zamówienia 2011-04-08 22:29:40 Parzych Piotr
załącznik Odpowiedzi.doc Odpowiedzi na zapytania Boisko Białobiel 2011-04-12 11:12:41 Parzych Piotr
załącznik Odpowiedzi 2.doc Odpowiedź na zapytanie Boisko Białobiel 2 2011-04-15 21:17:28 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował