<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2011-04-07 15:32:11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie robót budowlanych obejmujących: 1. Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Łęg Starościński kol. Mała Wioska 2. Przebudowę ulic Szkolnej i Przemysłowej w Lelisie 3. Przebudowę ulicy Złotej w miejscowości Lelis 4. Przebudowę ulicy Spokojnej i Daliowej w Białobieli 5. Przebudowę ulicy Sosnowej w Białobieli Numer ogłoszenia: 69678 - 2011; data zamieszczenia: 07.04.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lelis , ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 7611019 w. 17.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lelis.samorzady.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie robót budowlanych obejmujących: 1. Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Łęg Starościński kol. Mała Wioska 2. Przebudowę ulic Szkolnej i Przemysłowej w Lelisie 3. Przebudowę ulicy Złotej w miejscowości Lelis 4. Przebudowę ulicy Spokojnej i Daliowej w Białobieli 5. Przebudowę ulicy Sosnowej w Białobieli.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie następujących odcinków dróg: Odcinek nr 1: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łęg Starościński kol. Mała Wioska odc. o dł. 0,66137 km Zakres robót: Roboty przygotowawcze. Pozycja obejmuje: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych; wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej; rozebranie przepustów z rur betonowych. Roboty ziemne. Pozycja obejmuje wykonanie: wykopów z transportem urobku na nasyp; wykonanie nasypów. Odwodnienie korpusu drogowego. Pozycja obejmuje: wykonanie przepustów perforowanych z tworzywa PCV; regulacja pionowa zaworów wodociągowych; regulacja słupków telefonicznych rewizyjnych. Podbudowy. Pozycja obejmuje: wykonanie koryta mechanicznie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża; wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grubość warstwy 16 cm. Nawierzchnie. Pozycja obejmuje: wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, grubość warstwy 4 cm; wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, grubość warstwy 3 cm. Roboty wykończeniowe. Pozycja obejmuje: uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym (kruszywo łamane), grubość warstwy 10 cm. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Pozycja obejmuje: ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z elementów żelbetowych. Inne roboty. Pozycja obejmuje: wykonanie zjazdów gospodarczych z kruszywa łamanego, grubość warstwy 20 cm; wykonanie zjazdów na drogi boczne z betonu asfaltowego, grubość warstwy 4 cm. Odcinek nr 2:Przebudowa ulic Szkolnej i Przemysłowej w Lelisie odc. o dł. 0,753 km Zakres robót: Roboty pomiarowe, przygotowawcze. Pozycja obejmuje: roboty pomiarowe; inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; usunięcie warstwy ziemi urodzajnej; regulacja wysokościowa skrzynek zasuw wodociągowych; rozebranie krawężników betonowych; rozebranie obrzeży betonowych; rozebranie nawierzchni chodników z kostki betonowej oraz ponowne ułożenie; frezowanie nawierzchni bitumicznej. Ustawienie krawężnika betonowego i obrzeża. Pozycja obejmuje: ustawienie krawężników betonowych; ustawienie obrzeży betonowych. Nawierzchnie chodników. Pozycja obejmuje: wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa 0/31,5; wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej. Nawierzchnie wjazdów bramowych, zjazdów z kruszyw. Pozycja obejmuje: przygotowanie i zagęszczenie podłoża; wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego 0/31,5. Poszerzenie istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni. Pozycja obejmuje: korytowanie; profilowanie i zagęszczenie podłoża; wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 20 cm. Nawierzchnie bitumiczne. Pozycja obejmuje: wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm; wykonanie warstwy wiążąco - profilującej z betonu asfaltowego (na części odcinka) o średniej grubości 5,5 cm; wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm; wykonanie warstwy profilującej - dodatek od grubości warstwy ścieralnej (na części odcinka). Zjazdy bitumiczne. Pozycja obejmuje: korytowanie; profilowanie i zagęszczenie podłoża; wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 20 cm; wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm; wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm. Roboty ziemne. Pozycja obejmuje: wykonanie rowów otwartych; wykonanie poszerzenia korpusu drogi. Roboty wykończeniowe i uzupełniające. Pozycja obejmuje: uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywa łamanego i naturalnego oraz ich profilowanie i zagęszczenie, grubość warstwy 10 cm. Oznakowanie pionowe i poziome drogi po przebudowie. Pozycja obejmuje: ustawienie słupków betonowych pod znaki drogowe; przytwierdzenie tablic znaków do słupków; przytwierdzenie do nawierzchni elementów odblaskowych; oznakowanie poziome farbą chlorokauczukową. Odcinek nr 3:Przebudowa ulicy Złotej w miejscowości Lelis odc. o dł. 0,19688 km Zakres robót: Roboty przygotowawcze. Pozycja obejmuje: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych; wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej; rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej; rozebranie krawężników betonowych; rozebranie obrzeży betonowych. Odwodnienie korpusu drogowego. Pozycja obejmuje: wykonanie regulacji pionowej zaworów wodociągowych i gazowych. Podbudowy. Pozycja obejmuje: wykonanie koryta mechanicznie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża; wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grubość warstwy 16 cm. Nawierzchnie. Pozycja obejmuje: wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, grubość warstwy 4 cm; wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, grubość warstwy 3 cm. Roboty wykończeniowe. Pozycja obejmuje: uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0/31,5, grubość warstwy 10 cm. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Pozycja obejmuje: ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z elementów żelbetowych. Elementy ulic. Pozycja obejmuje: ustawienie krawężników betonowych. Inne roboty. Pozycja obejmuje: wykonanie zjazdów gospodarczych z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości warstwy 16 cm. Odcinek nr 4 Przebudowa ulicy Spokojnej i Daliowej w Białobieli odc. o dł. 0,93 km Zakres robót: Roboty pomiarowe, przygotowawcze. Pozycja obejmuje: roboty pomiarowe; inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; regulacja wysokościowa skrzynek zasuw wodociągowych; regulacja wysokościowa skrzynek zasuw kanalizacji sanitarnej; frezowanie nawierzchni bitumicznej. Konstrukcja jezdni. Pozycja obejmuje: wykonanie dożwirowania istniejącej nawierzchni żwirowej mieszanką kruszywa naturalnego 0/31,5 o średniej grubości 10 cm; wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5, grubość warstwy 12 cm; wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm; wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 3 cm. Konstrukcja na zjazdach bitumicznych. Pozycja obejmuje: wykonanie dożwirowania istniejącej nawierzchni żwirowej mieszanką kruszywa naturalnego 0/31,5 o średniej grubości 10 cm; wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5, grubość warstwy 10 cm; wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm; wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 3 cm. Roboty wykończeniowe i uzupełniające. Pozycja obejmuje: uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywa łamanego i naturalnego oraz ich profilowanie i zagęszczenie, grubość warstwy 10 cm; przygotowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne z nawierzchni z kruszyw naturalnych; wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego 0/31,5. Oznakowanie pionowe i poziome drogi po przebudowie. Pozycja obejmuje: ustawienie słupków betonowych pod znaki drogowe; przytwierdzenie tablic znaków do słupków; przytwierdzenie tabliczek uzupełniających do znaków; oznakowanie poziome farbą chlorokauczukową. Odcinek nr 5:Przebudowa ulicy Sosnowej w Białobieli odc. o dł. 0,4914 km Zakres robót: Roboty przygotowawcze. Pozycja obejmuje: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych; wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. Odwodnienie korpusu drogowego. Pozycja obejmuje: wykonanie regulacji pionowej zaworów wodociągowych; regulację słupków telefonicznych rewizyjnych. Podbudowy. Pozycja obejmuje: wykonanie koryta mechanicznie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża; wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grubość warstwy 16 cm. Nawierzchnie. Pozycja obejmuje: wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, grubość warstwy 4 cm; wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, grubość warstwy 3 cm. Roboty wykończeniowe. Pozycja obejmuje: uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0/31,5, grubość warstwy 10 cm. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Pozycja obejmuje: ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z elementów żelbetowych. Inne roboty. Pozycja obejmuje: wykonanie zjazdów gospodarczych z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości warstwy 16 cm; wykonanie zjazdów na drogi boczne z betonu asfaltowego. Szczegółowy wykaz robót określają przedmiary robót, dokumentacje techniczne, SST.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 20.000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. W zależności od woli wykonawcy wadium może być wnoszone w formach: - pieniądza, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu PARP.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca winien wykazać, że wykonał co najmniej dwa zadania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie obejmujące budowę/przebudowę drogi o wartości co najmniej 1 000 000 zł każde, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający wymaga dysponowania co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności drogowej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. UWAGA! Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r. nr 63, poz. 394 ze zm.)

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający wymaga opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 •  
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 •  
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Formularz cenowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ, 3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust1 u.p.z.p., sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 4) kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie przedmiarów robót, projektów budowlanych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
5) stosowne Pełnomocnictwo(a) - zgodnie z punktem 14.1.4) SIWZ, 6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z 10.1 SIWZ, 7) kserokopia dowodu wniesienia/wpłacenia wadium.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian: 1) termin realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności: - konieczności wykonania robót niezbędnych, zamiennych, dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, - okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, kolizje utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. Nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę, c) konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w literach a-d, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności, 2) wysokość ceny ryczałtowej brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego- dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 3) zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo-finansowego robót,
4) forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy- zgodnie z art. 149 ust 1 u.p.z.p.
5) zmiana kierownika budowy, kierowników robot bądź inspektorów nadzoru w przypadku: śmierci, choroby, rezygnacji, zwolnienia pracownika lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy, kierowników robót lub inspektora nadzoru. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy lub kierownik robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla kierownika budowy lub kierownika robót. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lelis.samorzady.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Lelisie ul. Szkolna 37, 07 -402 Lelis pokój nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Lelisie ul. Szkolna 37,
07 -402 Lelis pokój nr 4 (kasa).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 07.04.2011 15:32
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1422

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ.doc SIWZ przebudowa dróg na terenie gminy Lelis 2011-04-07 15:35:56 Parzych Piotr
załącznik PROJEKT BIALOBIEL.pdf PROJEKT - Białobiel ul. Sosnowa 2011-04-07 15:38:56 Parzych Piotr
załącznik KOSZTORYS BIALOBIEL.pdf KOSZTORYS OFERTOWY ul. Sosnowa 2011-04-07 15:41:03 Parzych Piotr
załącznik SST BIALOBIEL - SOSNOWA.pdf SST BIAOBIEL - SOSNOWA 2011-04-07 15:42:36 Parzych Piotr
załącznik OPIS TECHNICZNY.doc OPIS TECHNICZNY - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 250609W BIAŁOBIEL - ANTONIE (UL. SPOKOJNA) ORAZ ULICY DALIOWEJ I POLNEJ W BIAŁOBIELI 2011-04-07 15:46:37 Parzych Piotr
załącznik BIOZ.doc BIOZ 2011-04-07 15:47:19 Parzych Piotr
załącznik Recykling_frezowanie.doc D_050311_Recykling_frezowanie 2011-04-07 15:47:40 Parzych Piotr
załącznik PRZEDMIAR ROBOT.pdf PRZEDMIAR ROBÓT Białobiel. ul. Spokojna, ul. Daliowa 2011-04-07 15:48:07 Parzych Piotr
załącznik podbudowa z kruszywa naturalnego.doc SST-04.04.01 - podbudowa z kruszywa naturalnego 2011-04-07 15:48:33 Parzych Piotr
załącznik Zestawienie oznakowania pionowego.doc Zestawienie oznakowania pionowego 2011-04-07 15:49:09 Parzych Piotr
załącznik sst.zip SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (Dokumenty spakowane *.zip) 2011-04-07 15:51:16 Parzych Piotr
załącznik rysunki.zip Mapy (obrazy spakowane *.zip) 2011-04-07 15:53:32 Parzych Piotr
załącznik Oświadczenie Projektanta.doc Oświadczenie Projektanta 2011-04-07 15:53:44 Parzych Piotr
załącznik KOSZTORYS OFERTOWY ul. Spokojna, ul. Daliowa.pdf KOSZTORYS OFERTOWY - Białobiel ul. Spokojna, ul. Daliowa 2011-04-07 15:54:06 Parzych Piotr
załącznik PROJEKT Lelis ul. Zlota.pdf PROJEKT Lelis ul. Złota 2011-04-07 15:56:15 Parzych Piotr
załącznik SSTLELIS - ZŁOTA.pdf SSTLELIS - ZŁOTA 2011-04-07 15:56:54 Parzych Piotr
załącznik Kosztorys ofertowy ul. Złota.pdf Kosztorys ofertowy ul. Złota 2011-04-07 15:57:08 Parzych Piotr
załącznik PROJEKT kol. Mala Wioska.pdf PROJEKT Łęg Starościński kol. Mała Wioska 2011-04-07 15:59:57 Parzych Piotr
załącznik SST LELIS - MALA WIOSKA.doc SST LELIS - MAŁA WIOSKA 2011-04-07 16:00:27 Parzych Piotr
załącznik KOSZTORYS OFERTOWY Lęg Staroscinski.doc KOSZTORYS OFERTOWY Łęg Starościński kol. Mała Wioska 2011-04-07 16:01:07 Parzych Piotr
załącznik STR. TYTULOWA PB.doc STR. TYTUŁOWA PB 2011-04-07 16:05:00 Parzych Piotr
załącznik OPIS TECHNICZNY.doc OPIS TECHNICZNY 2011-04-07 16:05:21 Parzych Piotr
załącznik Recykling_frezowanie.doc D_050311_Recykling_frezowanie 2011-04-07 16:05:40 Parzych Piotr
załącznik BIOZ.doc INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 2011-04-07 16:06:00 Parzych Piotr
załącznik Rysunki Lelis ul. Szkolna i Przemyslowa.zip Rysunki Lelis ul. Szkolna i Przemysłowa (dokumenty spakowane *.zip) 2011-04-07 16:08:14 Parzych Piotr
załącznik SST Lelis ul. Szkolna i Przemysłowa.zip SST Lelis ul. Szkolna i Przemysłowa (dokumenty spakowane *.zip) 2011-04-07 16:09:01 Parzych Piotr
załącznik Oświadczenie Projektanta.doc Oświadczenie Projektanta 2011-04-07 16:09:37 Parzych Piotr
załącznik KOSZTORYS Lelis ul. Szkolna i Przemysłowa.pdf KOSZTORYS OFERTOWY - Lelis ul. Szkolna i Przemysłowa 2011-04-07 16:09:58 Parzych Piotr
załącznik PRZEDMIAR ROBOT.pdf PRZEDMIAR ROBOT - Lelis ul. Przemysłowa i Szkolna 2011-04-07 16:10:12 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował