<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2011-03-28 16:37:12

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony


Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z montażem monitoringu i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Białobieli w gminie Lelis. NR Ogłoszenia w BZP w portalu UZP: 98283-2011 zamieszczone w dniu 28.03.2011

  Gmina Lelis ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pod nazwą: Budowa boiska  wielofunkcyjnego wraz z montażem monitoringu i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Białobieli w gminie Lelis o wartości szacunkowej  mniejszej niż kwoty   określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Lelis ul. Szkolna 37
07-402 Lelis
województwo: mazowieckie
tel./fax (29) 761-10-24

Osoba upoważniona do kontaktów:
Andrzej Przeradzki
e-mail: zasip@post.pl
tel./fax (29) 761-10-79

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://lelis.samorzady.pl (w zakładce Przetargi)

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:
        Wspólny Słownik Zamówień:
45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
36400000-5 Artykuły i sprzęt sportowy
45112723-9 Plac zabaw
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
45316100-6 Instalowanie zewnętrznego osprzętu oświetleniowego
45315100-9 Instalowanie monitoringu
Przedmiot zamówienia

Boisko uniwersalne
Boisko o wymiarach 22,00 x 42,00 m o nawierzchni poliuretanowej PU Conipur lub równoważne
Wokół boiska  „opaskę” z kostki betonowej o szerokości 1,66 m. Projektowany poziom nawierzchni boiska w miejscach styku z terenem 10-15 cm nad poziomem istniejącym terenu.
W nawierzchni boiska należy osadzić tuleje do słupków, konstrukcję do koszykówki
oraz elementy mocujące bramki do piłki ręcznej.

Elementami wyposażenia boiska uniwersalnego jest następujący sprzęt ruchomy:
- bramki do piłki ręcznej
- słupki i siatki do siatkówki
- słupki i siatki do  tenisa ziemnego
- przymiar do mierzenia (ustawienia wysokości siatki)
- siateczki do koszykówki

Bieżnia na 60 m

Zaprojektowano bieżnie 3 torową szer.3,78 m i długości 73,0 m o nawierzchni
poliuretanowej PU Conipur lub równoważnej.
Długość toru startowego – dł. 3m. Długość biegu – 60,0 m. Długość toru „hamowania”– 10,0 m.
Linie torów (szer.1,22m-1-tor) wymalować farbą chlorokauczukową .

Zeskok (piaskownica) do skoku  w dal.
Jako rozbieg do skoku w dal służyć będzie bieżnia. Zaprojektowano na końcu niej belkę do odbicia 20x122x10cm w odległościn1,0 m od piaskownicy. W osi i na końcu bieżni należy umieścić piaskownicę o wym. 7,0mx4,0m.   Obrzeża piaskownicy wykonane z betonu (z uwagi na bezpieczeństwo należy pokryć nawierzchnią poliuretanową o gr. 1cm). Alternatywnie obrzeża piaskownicy mogą być drewniane zabezpieczone gumą. Dno należy wyprofilować ze spadkiem do środka oraz wykonać dół odwadniający. Piaskownicę wypełnić piaskiem płukanym na głębokość ok.30 cm.

Oświetlenie boiska i monitoring wizyjny.
Oświetlenie boiska składa się z czterech słupów aluminiowych z wysięgnikiem, rozdzielni pomocniczej RP wyposażonej w 6 gniazd jednofazowych, zestaw instalacyjny oraz wyłącznik krzywkowy (schemat  instalacji oświetleniowej w dokumentacji). Instalacja monitoringu wizyjnego składa się z 7 kamer z czego 4 zamontowane będą na słupach oświetleniowych boiska, 2 w budynku szkoły i 1 przed wyjściem do budynku, oraz stanowiska obsługi układu monitoringu zlokalizowanego w budynku szkoły w skład, którego wchodzi 8 kanałowy rejestrator z nagrywarką i twardym dyskiem o pojemności 500GB, monitora VGA, LCD o przekątnej 19”, myszy USB i zasilacza stabilizowanego 12V/5a.

Plac zabaw
Teren pod plac  zabaw położony jest obok boiska sportowego jest to teren o nawierzchni naturalnej, porośnięty trawą.. Projekt zakłada zamontowanie pięciu rodzajów zabawek przeznaczonych do aktywnego wypoczynku dzieci na świeżym  powietrzu . W skład zabawek wchodzi: huśtawka wagowa dla czterech osób, dwie huśtawki sprężynowe, karuzela dla czterech osób,  mały zestaw rekreacyjny.

Ławki  -( ilość i rozmieszczenie zgodnie z dokumentacją) przy boisku i bieżni.

Ogrodzenie - łapacze
Zaprojektowano ogrodzenie dostosowując się do istniejącego ogrodzenia i łapacza. Przy boisku zaprojektowano z dwóch stron boiska łapacze o wys. 6,00m z elementów stalowych i siatki drucianej oraz z siatki sznurkowej. Zjednej strony boiska zaprojektowano łapacz o wys. 4,00m z elementów stalowych isiatki drucianej. Furtki zastosować systemowe GERMAPLAN lub równoważne. Szczegóły w dokumentacji..

Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.
Każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy wymaga akceptacji projektanta, który wykonał dokumentację oraz Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę.


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
Termin realizacji do 31 sierpnia 2011r.


Warunki udziału w postępowaniu:  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci mający prawo występowania w obrocie prawnym i oświadczą lub zaświadczą, że spełniają następujące warunki:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem postępowania.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d)  Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie jedno kryterium jakim jest cena.
Ocena ofert będzie dokonana według następującego wzoru.
WP = (Cmin. : Cof.) x 100
Gdzie:
Cmin. – najniższa cena spośród wszystkich badanych ofert (w złotych łącznie z podatkiem VAT)
Cof.    – (cena w badanej ofercie (w złotych łącznie z podatkiem VAT)
WP    – wartość punktowa badanej oferty

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w Zakładzie Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie, ul. Szkolna 48, pokój nr 1 do 18  kwietnia 2011r. godz. 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie, ul. Szkolna 48, pokój nr 1 w dniu 18  kwietnia 2011r. godz. 10:00


Lelis, dn.  28  marca 2011r.                                                           
                


Dyrektor Zakładu Administracji
Szkół i Przedszkoli w Lelisie
Andrzej Przeradzki

Informacje o artykule

Autor: Andrzej Przeradzki
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 28.03.2011 16:37
Data ostatniej modyfikacji: 28.03.2011 17:24
Liczba wyświetleń: 1858

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik ogłoszenie_o_zamówieniu.doc Ogłoszenie o zamówieniu 2011-03-28 16:40:12 Parzych Piotr
załącznik SIWZ Boisko Bialobiel.doc SIWZ Boisko Białobiel 2011-03-28 16:43:17 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik_nr_1.doc Opis przedmiotu zamówienia 2011-03-28 16:44:59 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik_nr_2.doc Formularz oferty 2011-03-28 16:45:42 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik_nr_3.doc Do SIWZ UMOWA 2011-03-28 16:48:11 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik_nr_4.doc Oświadczenie art. 22 2011-03-28 16:48:57 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik_nr_5.doc Wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia 2011-03-28 16:50:22 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik_nr_6.doc Wykaz wykonanych robót 2011-03-28 16:51:40 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik_nr_7.doc Oświadczenie 2011-03-28 16:53:08 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik_nr_8.doc Oświadczenie w sprawie uprawnień 2011-03-28 16:54:50 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik_nr_9.doc Oświadczenie art.24 2011-03-28 16:55:38 Parzych Piotr
załącznik Dane_techniczne.pdf Opis techniczny zabawek – plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Białobieli 2011-03-28 16:59:30 Parzych Piotr
załącznik 1 hustawka_wagowa.pdf Huśtawka Ważka "Motyl" - siedziska gumowe, plastikowe 2011-03-28 17:02:00 Parzych Piotr
załącznik 2 Hustawka sprezynowa.pdf Huśtawka sprężynowa "Konik" 2011-03-28 17:04:48 Parzych Piotr
załącznik 3 Hustawka_sprezynowa.pdf Huśtawka sprężynowa "Kaczorek" 2011-03-28 17:07:45 Parzych Piotr
załącznik 4 Karuzela_Jas.pdf Karuzela "Jaś" 2011-03-28 17:08:34 Parzych Piotr
załącznik 5 Zestaw_rekreacyjny.pdf Zestaw rekreacyjny "Maja" 2011-03-28 17:09:38 Parzych Piotr
załącznik Zagospodarowanie.pdf zagospodarowanie 1_250 2011-03-28 17:11:02 Parzych Piotr
załącznik Przedmiar_robot.pdf Przedmiar - Plac zabaw Białobiel 2011-03-28 17:12:32 Parzych Piotr
załącznik Opis_plac_zabaw.pdf Projekt budowlany placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Białobieli 2011-03-28 17:15:24 Parzych Piotr
załącznik Bialobiel_boisko - przedmiar_robot elektr.pdf Białobiel boisko-przedmiar robót elektr. 2011-03-28 17:18:41 Parzych Piotr
załącznik Boisko_Bialobiel instalacja_elektr..pdf Boisko Białobiel - instalacja elektryczna 2011-03-28 17:20:12 Parzych Piotr
załącznik ZAWARTOSC OPRACOWANIA.pdf ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2011-03-28 17:49:51 Parzych Piotr
załącznik STRONA_TYTULOWA OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI.pdf OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 2011-03-28 17:50:19 Parzych Piotr
załącznik wymagania.pdf WYMAGANIA OGÓLNE 2011-03-28 17:52:50 Parzych Piotr
załącznik Zakladki.zip Zakładki poszczególnych działów projektu (spakowane *.zip) 2011-03-28 17:56:23 Parzych Piotr
załącznik 1 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZIEMNYCH.pdf 1 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZIEMNYCH 2011-03-28 18:00:36 Parzych Piotr
załącznik 2 WYMGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.pdf PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA 2011-03-28 18:11:09 Parzych Piotr
załącznik 3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.pdf SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WARSTWY ODSĄCZAJĄCE 2011-03-28 18:12:13 Parzych Piotr
załącznik 4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.pdf WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BETONIARSKICH 2011-03-28 18:13:04 Parzych Piotr
załącznik 5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.pdf SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 2011-03-28 18:14:00 Parzych Piotr
załącznik 6 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.pdf NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 2011-03-28 18:16:46 Parzych Piotr
załącznik 7 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.pdf WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 2011-03-28 18:17:57 Parzych Piotr
załącznik 8 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.pdf WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM CHODNIKÓW Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 2011-03-28 18:18:59 Parzych Piotr
załącznik CD SPECYFIKACJI.zip CIĄG DALSZY SPECYFIKACJI (pliki spakowane *.zip) 2011-03-28 18:21:17 Parzych Piotr
załącznik OPIS TECHNICZNY.pdf PROJEKT BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIAŁOBIELI 2011-03-28 18:23:42 Parzych Piotr
załącznik zagospodarowanie 1_250.pdf Zagospodarowanie 2011-03-28 18:24:59 Parzych Piotr
załącznik zagospodarowanie 1_500.pdf zagospodarowanie 2011-03-28 18:25:12 Parzych Piotr
załącznik Przedmiar robot.pdf PRZEDMIAR ROBÓT 2011-03-28 18:26:08 Parzych Piotr
załącznik ogrodzenie.pdf Ogrodzenie 2011-03-28 18:26:32 Parzych Piotr
załącznik ogrodzenie - łapacz.pdf ogrodzenie - łapacz 2011-03-28 18:27:11 Parzych Piotr
załącznik sch. boiska wielofunkcyjnego.pdf Schemat boiska wielofunkcyjnego 2011-03-28 18:27:37 Parzych Piotr
załącznik lawki.pdf ławki 2011-03-28 18:28:07 Parzych Piotr
załącznik boisko i chodnik.pdf boisko i chodnik 2011-03-28 18:28:26 Parzych Piotr
załącznik bieżnia.pdf bieżnia 2011-03-28 18:28:55 Parzych Piotr
załącznik biosko do tenisa.pdf biosko do tenisa 2011-03-28 18:29:04 Parzych Piotr
załącznik boisko do koszykówki.pdf boisko do koszykówki 2011-03-28 18:29:13 Parzych Piotr
załącznik boisko do ręcznej.pdf boisko do ręcznej 2011-03-28 18:29:25 Parzych Piotr
załącznik boisko do siatkówki.pdf boisko do siatkówki 2011-03-28 18:29:34 Parzych Piotr
załącznik Zmiana ogloszenia Budowa boiska Bialobiel.doc Zmiana ogłoszenia Budowa boiska Białobiel 2011-04-12 07:51:05 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik - Opis przedmiotu zamowienia.doc Opis przedmiotu zamówienia 2011-04-12 07:51:44 Parzych Piotr
załącznik Odpowiedzi.doc Odpowiedzi na zapytania Boisko Białobiel 2011-04-12 11:13:08 Parzych Piotr
załącznik Odpowiedź na zapytanie Boisko Białobiel 2.doc Odpowiedzi 2 2011-04-15 21:15:54 Parzych Piotr
załącznik INFORMACJA.doc Informacja z otwarcia ofert Białobiel 2011-04-19 10:21:02 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony 28.03.2011 16:37 Piotr Parzych