<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2011-03-21 08:45:42

Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 18 marca 2011 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu wieloletniego programu współpracy Gminy Lelis z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2015

      Na podstawie art. 5a ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,poz.1536) oraz § 4 uchwały Nr XLI/197/10 Rady Gminy Lelis z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie  określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządza się, co następuje:

§ 1.

Postanawia się przeprowadzić konsultacje projektu wieloletniego programu współpracy Gminy Lelis z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2015 zwanego dalej projektem Programu, stanowiącego załącznik do zarządzenia

§ 2.

Celem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Lelis, na temat projektu Programu.

§ 3.

Konsultacje będą przeprowadzone od dnia 18 marca 2011 r. do dnia 03 kwietnia 2011 r. .

§ 4.

Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy składają swoje opinie i uwagi dotyczące projektu Programu w formie pisemnej  drogą pocztową lub elektroniczną na adres: ug-lelis.ziemak@wp.pl, albo bezpośrednio w kancelarii Urzędu Gminy do dnia wyznaczonego w sprawie konsultacji, przy czym decyduje data wpływu.

§ 5.

Informacje w sprawie konsultacji Programu udziela Pani Czesława Ziemak – Kierownik USC.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lelis.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 21.03.2011 08:45
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1296

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zalacznik.pdf Treść zarządzenia 2011-03-21 08:46:51 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik.doc Program współpracy z org. pozarządowymi na lata 2011-2015 2011-03-21 08:47:50 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował