<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2011-02-17 17:42:30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Przebudowa dróg gminnych w ciągu komunikacyjnym pomiędzy drogą powiatową nr 2539W Ostrołęka - Łęg - Kurpiewskie - Szkwa a drogą powiatową nr 2541W Łęg Starościński - Góry - Kurpiewskie Numer ogłoszenia: 24394 - 2011; data zamieszczenia: 17.02.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lelis , ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 7611019 w. 17.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.lelis.samorzady.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych w ciągu komunikacyjnym pomiędzy drogą powiatową nr 2539W Ostrołęka - Łęg - Kurpiewskie - Szkwa a drogą powiatową nr 2541W Łęg Starościński - Góry - Kurpiewskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa dróg gminnych w ciągu komunikacyjnym pomiędzy drogą powiatową nr 2539W Ostrołęka - Łęg - Kurpiewskie - Szkwa a drogą powiatową nr 2541W Łęg Starościński - Góry - Kurpiewskie w km 0+000,00 - 5+982,00. ZAKRES ROBÓT: Granice robót : od km 0+000,00 do km 5+982,00 I. Roboty drogowe - polegające na przebudowie drogi na odc. 5982 mb. Zakres robót będzie obejmował min.: roboty pomiarowe, roboty przygotowawcze, rozbiórkę starych i wykonanie nowych przepustów, wykonanie zatok autobusowych wraz z rampami dla pieszych; wykonanie korytowania, wykonanie nasypów pod poszerzenie korony drogi, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie zjazdów bramowych z kruszywa, wykonanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie ciągu pieszo rowerowego na odcinku 1025 metrów; wykonanie zjazdów bitumicznych, wykonanie nowych oraz odtworzenie istniejących rowów drogowych; wykonanie poboczy, malowanie barierek mostowych; ustawienie barierek ochronnych dla ruchu pieszego; ustawienie stalowych barier energochłonnych; wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. II. Roboty elektryczne - polegające na budowie oświetlenia ulicznego - wg załączonego projektu min. podwieszenie przewodu oświetleniowego oraz montaż opraw oświetleniowych na słupach istniejącej linii n.n., montaż szafki oświetlenia ulicznego. Szczegółowy wykaz robót określają przedmiary robót, dokumentacje techniczne, SST..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.31.61.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 40.000,00 PLN (czterdzieści tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. W zależności od woli wykonawcy wadium może być wnoszone w formach: - pieniądza, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu PARP.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca winien wykazać, że wykonał co najmniej dwa zadania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie obejmujące budowę/przebudowę drogi o wartości co najmniej 1 000 000 zł każde z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający wymaga dysponowania co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności drogowej i co najmniej jedną osobą pełniącej funkcje kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia w specjalności elektrycznej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, powinny to być uprawnienia równoważne, zgodne z obowiązującym na dzień wydania prawem, wystawione przed upływem terminu składania ofert, ze wskazaniem tych osób.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający wymaga opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 •  
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 •  
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty nie wymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust1 u.p.z.p., sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 3) kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie przedmiarów robót, projektów budowlanych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 4) stosowne Pełnomocnictwo(a) - zgodnie z punktem 14.1.4) SIWZ, 5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z 10.1 SIWZ, 6) kserokopia dowodu wniesienia/wpłacenia wadium.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian: 1) termin realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności: - konieczności wykonania robót niezbędnych, zamiennych, dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, - okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, kolizje utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. Nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę, c) konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w literach a-d, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności, 2) wysokość ceny ryczałtowej brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego- dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 3) zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo-finansowego robót, 4) forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy- zgodnie z art. 149 ust 1 u.p.z.p. 5) zmiana kierownika budowy, kierowników robot bądź inspektorów nadzoru w przypadku: śmierci, choroby, rezygnacji, zwolnienia pracownika lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy, kierowników robót lub inspektora nadzoru. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy lub kierownik robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla kierownika budowy lub kierownika robót. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lelis.samorzady.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lelisie ul. Szkolna 37 07-402 Lelis pokój nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.03.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Lelisie ul. Szkolna 37 07-402 Lelis pokój nr 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Informacje o artykule

Autor: Radosław Parzych
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 17.02.2011 17:42
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1857

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik 1. STR. TYTUŁOWA PB.doc STR. TYTUŁOWA PB 2011-02-17 17:47:04 Parzych Piotr
załącznik 1. STR. TYTUŁOWA SOR.doc STR. TYTUŁOWA SOR 2011-02-17 17:49:02 Parzych Piotr
załącznik 2. Oświadczenie Projektanta.doc Oświadczenie Projektanta 2011-02-17 18:40:28 Parzych Piotr
załącznik 3. opis tech - Leg.doc Opis tech - ŁĘG 2011-02-17 18:41:24 Parzych Piotr
załącznik 4. BIOZ.doc BIOZ 2011-02-17 18:41:41 Parzych Piotr
załącznik 5. Karta informacyjna przedsięwzięcia NATURA 2000 Łeg Przedmiejski.doc Karta informacyjna przedsięwzięcia NATURA 2000 Łeg Przedmiejski 2011-02-17 18:42:02 Parzych Piotr
załącznik 6. opiss tech SOR - ŁĘG.doc opiss tech SOR - ŁĘG 2011-02-17 18:42:21 Parzych Piotr
załącznik 7. zest. oznakow.doc zest. oznakow 2011-02-17 18:42:43 Parzych Piotr
załącznik koszt. ofert..doc koszt. ofert. 2011-02-17 18:50:27 Parzych Piotr
załącznik Przedmiar robót.doc Przedmiar robót 2011-02-17 18:50:59 Parzych Piotr
załącznik SIWZ.doc SIWZ 2011-02-17 18:51:29 Parzych Piotr
załącznik 1.1.PLAN SYTUACYJNY - ARK1.pdf PLAN SYTUACYJNY - ARK1 2011-02-17 19:37:46 Parzych Piotr
załącznik 1.Plan orientacyjny.pdf Plan orientacyjny 2011-02-17 19:57:05 Parzych Piotr
załącznik 1.2.PLAN SYT. - ARK 2.pdf PLAN SYT. - ARK 2 2011-02-17 19:58:00 Parzych Piotr
załącznik 1.3.PLAN SYT. - ARK NR 3.pdf 2011-02-17 19:59:37 Parzych Piotr
załącznik 1.4.PLAN SYT. - ARK NR 4.pdf 2011-02-17 20:00:18 Parzych Piotr
załącznik 1.5.PLAN SYT. - ARK NR 5.pdf 2011-02-17 20:01:07 Parzych Piotr
załącznik 1.6.PLAN SYT - ARK NR 6.pdf 2011-02-17 20:01:49 Parzych Piotr
załącznik 1.7.PLAN SYT - ARK NR 7.pdf 2011-02-17 20:03:32 Parzych Piotr
załącznik 1.8.PLAN SYT - ARK NR 8.pdf 2011-02-17 20:04:46 Parzych Piotr
załącznik 2.1.Plan sytuacyjny.pdf Plan sytuacyjny 2011-02-17 20:06:58 Parzych Piotr
załącznik 2.2.Plan sytuacyjny.pdf 2011-02-17 20:07:30 Parzych Piotr
załącznik 2.3.Plan sytuacyjny.pdf 2011-02-17 20:08:44 Parzych Piotr
załącznik 2.4.Plan sytuacyjny.pdf 2011-02-17 20:09:55 Parzych Piotr
załącznik 2.5.Plan sytuacyjny.pdf 2011-02-17 20:10:46 Parzych Piotr
załącznik 2.6.Plan sytuacyjny.pdf 2011-02-17 20:11:46 Parzych Piotr
załącznik 2.7.Plan sytuacyjny.pdf 2011-02-17 20:12:48 Parzych Piotr
załącznik 2.8.Plan sytuacyjny.pdf 2011-02-17 20:13:53 Parzych Piotr
załącznik 3.Przekroj normalny - schemat malowania.pdf Przekroj normalny - schemat malowania 2011-02-17 20:14:43 Parzych Piotr
załącznik 3.PRZEKROJE NORMALNE.pdf PRZEKROJE NORMALNE 2011-02-17 20:16:38 Parzych Piotr
załącznik 4.1.PRZEPUST 1.pdf PRZEPUST 1 2011-02-17 20:18:08 Parzych Piotr
załącznik 4.2.PRZEPUST 2.pdf PRZEPUST 2 2011-02-17 20:18:33 Parzych Piotr
załącznik DOKUMENT.pdf DOKUMENT 2011-02-17 20:23:38 Parzych Piotr
załącznik koszt. ofert..pdf koszt. ofert. 2011-02-17 20:24:03 Parzych Piotr
załącznik Osw uliczne.pdf Ośw uliczne - Łęg Siedliska - przedmiar 2011-02-17 20:24:52 Parzych Piotr
załącznik Przedmiar robot.pdf Przedmiar robót 2011-02-17 20:25:17 Parzych Piotr
załącznik SST.zip SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (36 dokumentów spakowanych *.zip) 2011-02-17 20:27:59 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik.pdf DECYZJA Nr 807/2010 2011-02-17 20:31:37 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik - decyzja..pdf Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia. 2011-02-17 20:35:52 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik - SST.pdf SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2011-02-17 20:40:26 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował