<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2011-01-24 08:07:23

Zarządzenie Nr 2/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 18 stycznia 2011 r.


w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy

Na podstawie art.30 ust.1 w związku z art.36 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 7 ust.3 Statutów Sołectw, stanowiących załączniki do Uchwały Nr III/24/03 Rady Gminy Lelis z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych - sołectw gminy Lelis zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. Zarządza się wybory sołtysów i rad sołeckich we wszystkich sołectwach, zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik do Zarządzenia. 2. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rad sołeckich wymagana jest obecność co najmniej 1/5 osób uprawnionych do głosowania w sołectwie ( osób posiadających prawa wyborcze do rad gmin). 3. Jeżeli o wyznaczonej godzinie na zebraniu wiejskim nie będzie wymaganej ilości osób, wybory odbędą się 30 minutach później bez względu na liczbę osób obecnych na zebraniu.
§ 2.
Kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich zgłasza się na zebraniu wiejskim komisji skrutacyjnej.
§ 3.
Porządek zebrania wiejskiego wyborczego : 1. Otwarcie zebrania. 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta. 3. Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres kadencji 2007 - 2010. 4.Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Stwierdzenie quorum przez komisje skrutacyjną. 6. Przeprowadzenie wyboru sołtysów. 7. Przeprowadzenie wyboru rad sołeckich. 8. Sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 9. Wolne wnioski, zapytanie i zakończenie zebrania.
§ 4.
Wykonanie Zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy .
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 24.01.2011 08:07
Data ostatniej modyfikacji: 24.01.2011 08:07
Liczba wyświetleń: 1252

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował