<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2010-01-25 23:10:45

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony.


Przebudowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Lelisie.

ZA.2222/1/2010 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony NR Ogłoszenia w BZP w portalu UZP 21344 - 2010; data zamieszczenia 25.01.2010 Ogłoszenie zmienione NR Ogłoszenia w BZP w portalu UZP 39292 - 2010; data zamieszczenia 11.02.2010 Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Przebudowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Lelisie o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy Prawo Zamówień Publicznych Nazwa i adres Zamawiającego Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie ul. Szkolna 48 07-402 Lelis województwo: mazowieckie tel./fax (0-29) 761-10-79 e-mail: zasip@post.pl Osoba upoważniona do kontaktów: Andrzej Przeradzki e-mail: zasip@post.pl tel./fax (0-29) 761-10-79 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://lelis.samorzady.pl (w zakładce Przetargi) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Określenie przedmiotu zamówienia: Wspólny Słownik Zamówień: CPV: 45.21.22.20-4; 45.21.22.21-1; 45.31.61.00-6; 45.21.00.00-2; 45.31.00.00-3; 45.33.00.00-9; 45.23.13.00-8; Przedmiot zamówienia: Zamówienie polegać będzie na: a) Renowacja murawy boiska piłkarskiego i instalacja automatycznego nawadniania, b) Budowa boiska do tenisa, c) Budowa boiska do koszykówki i siatkówki, d) Wymiana zewnętrznego i wewnętrznego ogrodzenia boiska piłkarskiego wraz z bieżnią trybunami i urządzeniami lekkoatletycznymi, e) Budowa ogrodzenia boisk do tenisa i koszykówki, f) Przebudowa trybun, g) Wymiana chodników z betonowych na kostkę brukową h) Przebudowa szaletu zewnętrznego (doprowadzenie wody, wykonanie oświetlenia, montaż ustępów, przebudowa) i) Budowa oświetlenia całego kompleksu sportowego, j) Montaż tablicy wyników, k) Montaż monitoringu całego kompleksu boisk, l) Dostarczenie ławek - szt. 260 m) Zakup i montaż urządzeo sportowych na stadionie w tym do utrzymania obiektu. n) Odtworzenie zieleni o) Montaż piłkochwytów wg dokumentacji p) Montaż masztów 12m z mechanizmem opuszczającym i podnoszącym q) Montaż masztów znicza r) Roboty geodezyjne wraz z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. Termin realizacji do 31 marca 2012 r. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci mający prawo występowania w obrocie prawnym i oświadczą lub zaświadczą, że spełniają następujące warunki: a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem postępowania. b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny. c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie jedno kryterium jakim jest cena. Ocena ofert będzie dokonana według następującego wzoru. WP = (Cmin. : Cof.) x 100 Gdzie: Cmin. - najniższa cena spośród wszystkich badanych ofert (w złotych łącznie z podatkiem VAT) Cof. - (cena w badanej ofercie (w złotych łącznie z podatkiem VAT) WP - wartośd punktowa badanej oferty Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Zakładzie Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie, ul. Szkolna 48, pokój nr 1 do 25 luty 2010 r. Godz. 10:00 Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie, ul. Szkolna 48, pokój nr 1 w dniu 25 luty 2010 r. Godz. 10:15 Dyrektor Zakładu Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie Lelis, dn. 11.02. 2010r,. Andrzej Przeradzki

Informacje o artykule

Autor: Andrzej Przeradzki
Zredagował(a): Krzysztof Bagiński
Data powstania: 25.01.2010 23:10
Data ostatniej modyfikacji: 17.02.2010 15:23
Liczba wyświetleń: 2171

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ_załączniki.doc SIWZ i załączniki. 2010-01-25 23:18:02 Bagiński Krzysztof
załącznik STRONA_TYTUŁOWA.pdf Strona tytułowa 2010-01-25 23:18:58 Bagiński Krzysztof
załącznik A-1 PRO. BUD. Przbudowa boisk przy ZS Lelis.pdf A-1 PRO. BUD. Przbudowa boisk przy ZS Lelis 2010-01-25 23:23:43 Bagiński Krzysztof
załącznik A-2 PRO. BUD. Przbudowa boisk przy ZS Lelis.pdf A-2 PRO. BUD. Przebudowa boisk przy ZS Lelis 2010-01-25 23:24:51 Bagiński Krzysztof
załącznik A-3 PRO. BUD. Przbudowa boisk przy ZS Lelis.pdf A-3 PRO. BUD. Przebudowa boisk przy ZS Lelis 2010-01-25 23:25:58 Bagiński Krzysztof
załącznik A-4 PRO. BUD. Przbudowa boisk przy ZS Lelis.pdf A-4 PRO. BUD. Przebudowa boisk przy ZS Lelis 2010-01-25 23:29:44 Bagiński Krzysztof
załącznik A-5 PRO. BUD. Przbudowa boisk przy ZS Lelis.pdf A-5 PRO. BUD. Przebudowa boisk przy ZS Lelis 2010-01-25 23:30:02 Bagiński Krzysztof
załącznik A-6 PRO. BUD. Przbudowa boisk przy ZS Lelis.pdf A-6 PRO. BUD. Przebudowa boisk przy ZS Lelis 2010-01-25 23:30:21 Bagiński Krzysztof
załącznik A-7 PRO. BUD. Przbudowa boisk przy ZS Lelis.pdf A-7 PRO. BUD. Przebudowa boisk przy ZS Lelis 2010-01-25 23:30:48 Bagiński Krzysztof
załącznik A-8 PRO. BUD. Przbudowa boisk przy ZS Lelis.pdf A-8 PRO. BUD. Przebudowa boisk przy ZS Lelis 2010-01-25 23:31:48 Bagiński Krzysztof
załącznik A-9 PRO. BUD. Przbudowa boisk przy ZS Lelis.pdf A-9 PRO. BUD. Przebudowa boisk przy ZS Lelis 2010-01-25 23:32:06 Bagiński Krzysztof
załącznik A-10 PRO. BUD. Przbudowa boisk przy ZS Lelis.pdf A-10 PRO. BUD. Przebudowa boisk przy ZS Lelis 2010-01-25 23:32:30 Bagiński Krzysztof
załącznik A-11 PRO. BUD. Przbudowa boisk przy ZS Lelis.pdf A-11 PRO. BUD. Przebudowa boisk przy ZS Lelis 2010-01-25 23:32:52 Bagiński Krzysztof
załącznik A-12 PRO. BUD. Przbudowa boisk przy ZS Lelis.pdf A-12 PRO. BUD. Przebudowa boisk przy ZS Lelis 2010-01-25 23:33:08 Bagiński Krzysztof
załącznik A-13 PRO. BUD. Przbudowa boisk przy ZS Lelis.pdf A-13 PRO. BUD. Przebudowa boisk przy ZS Lelis 2010-01-25 23:33:28 Bagiński Krzysztof
załącznik ANEKS przedmiar Przebudowa boisk przy ZS Lelis.pdf ANEKS - przedmiar Przebudowa boisk przy ZS Lelis 2010-01-25 23:34:40 Bagiński Krzysztof
załącznik Przebudowa boisk przy ZS Lelis_budowlany_przedmiar.pdf Przebudowa boisk przy ZS Lelis przedmiar budowlany 2010-01-25 23:40:03 Bagiński Krzysztof
załącznik opis techniczny PRO. BUD. Przbudowa boisk przy ZS Lelis.pdf Opis techniczny PRO. BUD. Przebudowa boisk przy ZS Lelis 2010-01-25 23:41:43 Bagiński Krzysztof
załącznik Instalacja_wodociągowa.pdf Instalacja wodociągowa 2010-01-25 23:42:19 Bagiński Krzysztof
załącznik INST. SANIT. Przebudowa boisk przy ZS Lelis.pdf INST. SANIT. Przebudowa boisk przy ZS Lelis 2010-01-25 23:44:44 Bagiński Krzysztof
załącznik Projekt INST.SANIT. Przbudowa boisk przy ZS Lelis.pdf Projekt INST.SANIT. Przebudowa boisk przy ZS Lelis 2010-01-25 23:47:24 Bagiński Krzysztof
załącznik Przbudowa boisk przy ZS Lelis-_roboty_sanitarne_(przedmiar).pdf Przebudowa boisk przy ZS Lelis - roboty sanitarne (przedmiar) 2010-01-25 23:48:16 Bagiński Krzysztof
załącznik Wymagania_ogólne.pdf Wymagania ogólne 2010-01-25 23:48:41 Bagiński Krzysztof
załącznik StrTytul instalacja elektryczna.pdf Strona tytułowa instalacja elektryczna 2010-01-25 23:49:37 Bagiński Krzysztof
załącznik STWIOR_Branża_elektryczna_Przebudowa_zespołu_boisk_przy_ZS_w_Lelisie.pdf STWIOR Branża elektryczna Przebudowa zespołu boisk przy ZS w Lelisie 2010-01-25 23:51:16 Bagiński Krzysztof
załącznik Przbudowa boisk przy ZS Lelis - elektryczny - elektr Przedmiar.pdf Przebudowa boisk przy ZS Lelis - Przedmiar (elektryczny) 2010-01-25 23:53:25 Bagiński Krzysztof
załącznik Opis INST. ELEKT. Przbudowa boisk przy ZS Lelis.pdf Opis INST. ELEKT. Przebudowa boisk przy ZS Lelis 2010-01-25 23:53:49 Bagiński Krzysztof
załącznik Rys1 INST.ELEKT. Przbudowa boisk przy ZS Lelis.pdf Rys1 INST.ELEKT. Przebudowa boisk przy ZS Lelis 2010-01-25 23:57:09 Bagiński Krzysztof
załącznik Rys2 INST.ELEKT. Przbudowa boisk przy ZS Lelis.pdf Rys2 INST.ELEKT. Przebudowa boisk przy ZS Lelis 2010-01-25 23:57:36 Bagiński Krzysztof
załącznik Rys 3.INST.ELEKT. Przbudowa boisk przy ZS Lelis-Obud. rozdz.pdf Rys3 INST.ELEKT. Przebudowa boisk przy ZS Lelis 2010-01-25 23:57:54 Bagiński Krzysztof
załącznik Rys 4.INST.ELEKT. Przbudowa boisk przy ZS Lelis -szalet.pdf Rys4 INST.ELEKT. Przebudowa boisk przy ZS Lelis 2010-01-25 23:58:09 Bagiński Krzysztof
załącznik Strona tytułowa (odbior robót).pdf Strona tytułowa (odbior robót) 2010-01-26 00:01:38 Bagiński Krzysztof
załącznik WYMAGANIA DOT. WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MALARSKICH.pdf Wymagania dot. wykonania i odbioru robót malarskich 2010-01-26 00:03:41 Bagiński Krzysztof
załącznik WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU KONSTRUKCJI DREWNIANYCH.pdf Wymagania dot. wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych 2010-01-26 00:04:27 Bagiński Krzysztof
załącznik WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU POKRYĆ DCHOWYCH WRAZ Z OBRÓBKAMI BLACHARSKIMI.pdf Wymagania dot. wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskim 2010-01-26 00:05:10 Bagiński Krzysztof
załącznik WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU POSADZEK.pdf Wymagania dot. wykonania i odbioru posadzek 2010-01-26 00:05:29 Bagiński Krzysztof
załącznik wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot rozbiorkowych str1.JPG wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot rozbiorkowych str1 2010-01-26 00:06:16 Bagiński Krzysztof
załącznik wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot rozbiorkowych str2.JPG wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot rozbiorkowych str2 2010-01-26 00:06:47 Bagiński Krzysztof
załącznik WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BETONIARSKICH.pdf Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich 2010-01-26 00:08:26 Bagiński Krzysztof
załącznik WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZIEMNYCH.pdf Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 2010-01-26 00:08:39 Bagiński Krzysztof
załącznik WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZWIĄANYCH Z WYKONANIEM PODSYPKI CEMENTOWO-PIASKOWEJ.pdf Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podsypki 2010-01-26 00:09:48 Bagiński Krzysztof
załącznik WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZWIĄZANCH Z WYKONANIEM WARSTW ODSĄCZAJĄCYCH.pdf Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem odsączenia 2010-01-26 00:11:06 Bagiński Krzysztof
załącznik Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowych.pdf Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchn 2010-01-26 00:11:37 Bagiński Krzysztof
załącznik WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.pdf Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zagosp. 2010-01-26 00:12:14 Bagiński Krzysztof
załącznik WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZWIĄZNYCH Z WYKONANIEM CHODNIKÓW Z BRUKOWEJ KOSTKI .pdf Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodników 2010-01-26 00:12:40 Bagiński Krzysztof
załącznik WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ŚLUSARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ.pdf Wymagania dotyczące wykonania i odbioru ślusarki drzwiowej i okiennej 2010-01-26 00:13:35 Bagiński Krzysztof
załącznik WYMGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZANIA .pdf Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem profilowan 2010-01-26 00:14:50 Bagiński Krzysztof
załącznik str1.jpg Krawężniki betonowe (szczegółowa specyfikacja techn.) str 1 2010-01-26 00:17:20 Bagiński Krzysztof
załącznik str2.jpg Krawężniki betonowe (szczegółowa specyfikacja techn.) str 2 2010-01-26 00:17:34 Bagiński Krzysztof
załącznik str3.jpg Krawężniki betonowe (szczegółowa specyfikacja techn.) str 3 2010-01-26 00:17:52 Bagiński Krzysztof
załącznik str4.jpg Krawężniki betonowe (szczegółowa specyfikacja techn.) str 4 2010-01-26 00:18:11 Bagiński Krzysztof
załącznik str5.jpg Krawężniki betonowe (szczegółowa specyfikacja techn.) str 5 2010-01-26 00:18:35 Bagiński Krzysztof
załącznik str6.jpg Krawężniki betonowe (szczegółowa specyfikacja techn.) str 6 2010-01-26 00:18:51 Bagiński Krzysztof
załącznik str. 1.JPG Obrzeża chodnikowe (szczegółowa specyfikacja techn.) str 1 2010-01-26 00:19:46 Bagiński Krzysztof
załącznik str. 2.JPG Obrzeża chodnikowe (szczegółowa specyfikacja techn.) str 2 2010-01-26 00:20:23 Bagiński Krzysztof
załącznik str. 3.JPG Obrzeża chodnikowe (szczegółowa specyfikacja techn.) str 3 2010-01-26 00:21:01 Bagiński Krzysztof
załącznik Zapytania1.doc Zapytania i odpowiedzi dotyczące przetargu - cz. 1 2010-02-01 19:31:16 Bagiński Krzysztof
załącznik 08.exe PLIK POWTÓRZONY dot. wyk. i odbioru rob. zw z wykonaniem warstwy odsączającej 2010-02-05 15:38:02 Bagiński Krzysztof
załącznik 09.exe PLIK POWT. dot.wyk. i odbioru rob. zw. z wyk. naw. poliuretanowych i trawy synt. 2010-02-05 15:39:57 Bagiński Krzysztof
załącznik Zapytania2.doc Zapytania i odpowiedzi dotyczące przetargu - cz. 2 2010-02-09 09:12:35 Bagiński Krzysztof
załącznik Modyfikacja SIWZ.pdf ZMIANA SIWZ Przebudowa zespołu boisk przy Zespole Szkół w Lelisie 2010-02-11 15:07:10 Bagiński Krzysztof
załącznik zmiana STWIO.pdf ZMIANA STWIO.dot.wyk. i odbioru rob. zw. z wykonaniem naw. poliuretanowych 2010-02-11 15:08:23 Bagiński Krzysztof
załącznik Zmieniony Opis Techniczny.pdf ZMIANA Opis Techniczny Przebud. zespołu boisk przy Zespole Szkół w Lelisie 2010-02-11 15:10:20 Bagiński Krzysztof
załącznik Zapytania i odpowiedzi 3.doc Zapytania i odpowiedzi dotyczące przetargu - cz. 3 2010-02-17 15:27:24 Bagiński Krzysztof
załącznik zmiana.pdf ZMIENI0NY -2 STWIO.dot.wyk. i odbioru rob. zw. z wykonaniem naw. poliuretan. 2010-02-17 15:28:52 Bagiński Krzysztof

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony. 11.02.2010 15:03 Krzysztof Bagiński
2 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony. 11.02.2010 15:02 Krzysztof Bagiński
3 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony. 25.01.2010 23:10 Krzysztof Bagiński