<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2010-01-12 20:00:30

Zarządzenie Nr 2/10 Wójta Gminy Lelis


z dnia 08 stycznia 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Lelis oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.13 ust.1 , art.35 ust.1 i art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz.2603 ze zm.) i § 2 ust.1 i 2 Uchwały Nr XIV/71/08 Rady Gminy Lelis z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, zarządza się, co następuje:
§ 1.
Postanawia się sprzedać w drodze przetargu nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia .
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lelisie przy ul. Szkolnej 37. Informacja o wywieszeniu wykazu ukaże się w 'Tygodniku Ostrołęckim', na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Białobiel.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Krzysztof Bagiński
Data powstania: 12.01.2010 20:00
Data ostatniej modyfikacji: 12.01.2010 20:00
Liczba wyświetleń: 1350

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował