<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2009-07-13 21:50:48

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM


Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie 07-402 Lelis ul. Szkolna 48
Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Nasiadkach gmina Lelis.

Lelis, dn. 13.07.2009 r.

ZA.2222/4/2009 NR Ogłoszenia w BZPw portalu UZP 110615 - 2009 zamieszczone w dniu 13.07.2009 r. Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Nasiadkach gmina Lelis o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Nazwa i adres Zamawiającego Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie ul. Szkolna 48 07-402 Lelis województwo: mazowieckie tel./fax (0-29) 761-10-79 e-mail: zasip@post.pl Osoba upoważniona do kontaktów: Andrzej Przeradzki e-mail: zasip@post.pl tel./fax (0-29) 761-10-79 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://lelis.samorzady.pl (w zakładce Przetargi) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Określenie przedmiotu zamówienia: Wspólny Słownik Zamówień: 45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 36400000-5 Artykuły i sprzęt sportowy Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boiska uniwersalnego o wym. 48 x 27 m o nawierzchni poliuretanowej PU Conipur lub równoważnej odługości rozbiegu 30m i szer.1,5m o nawierzchni poliuretanowej PU Conipur zeskok o wym.7,0x3,0m Wokół boiska wykonanie opaski chodnika z kostki betonowej o szerokości 186cm. Zainstalowanie koszy na śmieci oraz niezbędnego wyposażenie sportowego boisk.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. Termin realizacji do 30 czerwca 2010r. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci mający prawo występowania w obrocie prawnym i oświadczą lub zaświadczą, że spełniają następujące warunki: a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem postępowania. b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny. c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie jedno kryterium jakim jest cena. Ocena ofert będzie dokonana według następującego wzoru. WP = (Cmin. : Cof.) x 100 Gdzie: Cmin. - najniższa cena spośród wszystkich badanych ofert (w złotych łącznie z podatkiem VAT) Cof. - (cena w badanej ofercie (w złotych łącznie z podatkiem VAT) WP - wartość punktowa badanej oferty Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Zakładzie Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie, ul. Szkolna 48, pokój nr 1 do 4 sierpnia 2009. Godz. 1000 Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie, ul. Szkolna 48, pokój nr 1 w dniu 04 sierpnia 2009. Godz. 10:00 Dyrektor Zakładu Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie Andrzej Przeradzki

Informacje o artykule

Autor: Andrzej Przeradzki
Zredagował(a): Krzysztof Bagiński
Data powstania: 13.07.2009 21:50
Data ostatniej modyfikacji: 13.07.2009 21:50
Liczba wyświetleń: 1591

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Specyfikacja Nasiadki.doc Specyfikacja Nasiadki 2009-07-13 21:56:48 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.doc Załącznik NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2009-07-13 21:57:20 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik Nr 2 do SIWZ UMOWA.doc Załącznik Nr 2 do SIWZ UMOWA 2009-07-13 21:57:45 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik NR 3 do SIWZ-OFERTA.doc Załącznik NR 3 do SIWZ-OFERTA 2009-07-13 21:58:05 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE.doc Załącznik Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE 2009-07-13 21:58:33 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik NR5 do SIWZ DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE.doc Załącznik NR5 do SIWZ DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 2009-07-13 21:59:04 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik NR 6 do SWIZ POTENCJAŁ KADROWY.doc Załącznik NR 6 do SWIZ POTENCJAŁ KADROWY 2009-07-13 21:59:26 Bagiński Krzysztof
załącznik boiska Nasiadki-przedmiar.pdf boiska Nasiadki-przedmiar 2009-07-13 22:00:23 Bagiński Krzysztof
załącznik Schemat boiska uniwersalnego.pdf Schemat boiska uniwersalnego 2009-07-13 22:00:59 Bagiński Krzysztof
załącznik opis techniczny.pdf opis techniczny 2009-07-13 22:01:29 Bagiński Krzysztof
załącznik zagospodarowanie 1_500.pdf zagospodarowanie 1:500 2009-07-13 22:02:12 Bagiński Krzysztof
załącznik zagospodarowanie (szczegółowe) 1_250.pdf zagospodarowanie (szczegółowe) 1:250 2009-07-13 22:03:13 Bagiński Krzysztof
załącznik Boisko do koszykówki.pdf Boisko do koszykówki 2009-07-13 22:03:58 Bagiński Krzysztof
załącznik Boisko do piłki ręcznej.pdf Boisko do piłki ręcznej 2009-07-13 22:04:22 Bagiński Krzysztof
załącznik Boisko do tenisa ziemnego.pdf Boisko do tenisa ziemnego 2009-07-13 22:05:23 Bagiński Krzysztof
załącznik Boisko do siatkówki.pdf Boisko do siatkówki 2009-07-13 22:06:11 Bagiński Krzysztof
załącznik skocznia w dal.pdf Skocznia w dal 2009-07-13 22:07:07 Bagiński Krzysztof
załącznik Bieżnia.pdf Bieżnia 2009-07-13 22:07:35 Bagiński Krzysztof
załącznik Boisko i chodnik.pdf Boisko i chodnik 2009-07-13 22:08:09 Bagiński Krzysztof
załącznik chodnik.pdf Chodnik 2009-07-13 22:09:00 Bagiński Krzysztof
załącznik Ławki.pdf Ławki 2009-07-13 22:09:27 Bagiński Krzysztof
załącznik Ogrodzenie - łapacz.pdf Ogrodzenie - łapacz 2009-07-13 22:09:45 Bagiński Krzysztof
załącznik SIWZ NASIADKI.doc SIWZ 2009-07-17 09:59:52 Bagiński Krzysztof

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował