<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2009-05-14 17:24:06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM


Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie
07-402 Lelis ul. Szkolna 48

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY Zawiadomienie o wyborze oferty

Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Budowa kompleksu boisk "Moje boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Łęgu Przedmiejskim" o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy Prawo Zamówień Publicznych BZP NR 75379-2009 data zamieszczenia 14.05.2009 I. INFORACJE OGÓLNE NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie REGON: 550432430 NIP: 758-17-65-304 Adres: ul. Szkolna 48 Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 - 15.30 ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona internetowa: www.lelis.samorządy.pl RODZAJ ZAMAWIAJACEGO - administracja samorządowa II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego na zadanie wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,, Moje Boisko-Orlik 2012" prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy. III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA, Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH Wspólny Słownik Zamówień: 45.21.22.21, 45. 21. 20.00.-6 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kompleksu boisk "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Łęgu Przedmiejskim Rodzaj zamówienia : roboty budowlane Przedmiot zamówienia: a) Budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m2 ( pole gry 26,0 x 56,0 m) - Podbudowa przepuszczalna: - Obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska Wszystkie elementy zgodne właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ) Nawierzchnia do piłki nożnej nawierzchnia syntetyczna typu "sztuczna trawa" o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej ( załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ) Wyposażenie - bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki - siatki do bramek - 2 sztuki b) Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11m2 (pole do gry 15,1 x 28,1 m) Podbudowa: Podbudowa przepuszczalna Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ). Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr 3 do SIWZ) do i SST ( załącznik nr 2 do SIWZ). Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego nawierzchnia poliuretanowa wykonana o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej ( załącznik nr 3 do SIWZ) i SST.(załącznik nr 2 do SIWZ) Technologie układania nawierzchni: Technologia typu NATRYSK - na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET. Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm. Wyposażenie do piłki koszykowej - obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki - tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2 sztuki - mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki - konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach - 2 sztuki Wyposażenie do piłki siatkowej - słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) -2 sztuki - siatka do siatkówki - 1 sztuki c) Ogrodzenie terenu Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej ( załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ). d) Oświetlenie terenu Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 10 masztach o wysokości min. 9m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej ( załącznik nr 3 do SIWT) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ). e) Chodniki Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) - kostka polbrukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( zał. Nr 2 do SIWZ). f) Budowa murowanego budynku sanitarno-szatniowego Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej g) Budowa bieżni i skoczni w dal poza ogrodzeniem Orlika, h) Zamontowanie dodatkowych piłkochwytów na boisku wielofunkcyjnym i) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Załącznik Nr 2 do SIWZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót Załącznik Nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa Załącznik Nr 4 do SIWZ Przedmiar robót Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Wymagany okres gwarancji na trawę syntetyczną - 60 miesięcy Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych. IV. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych. V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia realizowany w pożądanym terminie do 4 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy dla realizacji prac. VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Pzp, tj.: Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności; Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia tj. dniem 15.05.2009, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej trzy roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa obiektów sportowych), w tym jedno boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania (wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ). Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.), b) dysponują osobą/osobami posiadającą/posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: . - konstrukcyjno-budowlanej, . - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) . - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. c) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty ksero, potwierdzone za zgodność z oryginałem, takich uprawnień oraz zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 6 oraz Załącznik Nr 7 do SIWZ. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, oraz oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 1. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 2. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 3. Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 4. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń w oparciu o zasadę spełnia- nie spełnia. VII. INFORMACAJE NA TEMAT WADIUM 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Bank BS Nr 69 8922 0009 0000 2437 2000 0010 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w pok. 1 lub zamieścić w osobnej kopercie - opisanej wadium dołączonej do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. VIII .KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE 1. Kryterium Cena - znaczenie 100 pkt 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji) Gdzie: KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy CN - najniższa zaoferowana cena COB - cena zaoferowana w ofercie badanej Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi - 100 pkt. IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w budynku Zamawiającego, ul Szkolna 48, w terminie do dnia 05.06 2009 roku, godz. 10.00 2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 3. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Zamawiającego jak wyżej, pok. 1 dnia 05.06.2009 roku, godz.10.15. X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na piśmie i jest dopuszczalna tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 4. Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu rozstrzygnięcia protestu. XI. INFORMACJE: Zamawiający nie przewiduje: 1. zawarcia umowy ramowej, 2. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów 3. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zatwierdzam Andrzej Przeradzki Dyrektor ZASiP w Lelisie

Informacje o artykule

Autor: Andrzej Przeradzki
Zredagował(a): Krzysztof Bagiński
Data powstania: 14.05.2009 17:24
Data ostatniej modyfikacji: 10.06.2009 14:43
Liczba wyświetleń: 1897

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik _siwz_orlik_edycja_2009.doc SIWZ orlik edycja 2009 2009-05-14 17:26:49 Bagiński Krzysztof
załącznik 00 Specyfikacje techniczne strona tytułowa.pdf 00 Specyfikacje techniczne strona tytułowa 2009-05-14 17:27:01 Bagiński Krzysztof
załącznik Łęg Przedmiejski-MOJE BOISKA-ORLIK 2012.ATH Łęg Przedmiejski-MOJE BOISKA-ORLIK 2012.ATH 2009-05-14 17:27:21 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna ogólna - OST.pdf Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna ogólna - OST 2009-05-14 17:28:12 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna Nr 2D - Boiska.pdf Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna Nr 2D - Boiska 2009-05-14 17:28:24 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna Nr 3E- Oświetlenie boisk.pdf Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna Nr 3E- Oświetlenie boisk 2009-05-14 17:28:38 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna Nr 4ZT - Ogrodzenie,kostka,zielen.pdf Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna Nr 4ZT - Ogrodzenie,kostka,zielen 2009-05-14 17:28:58 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna ORLIK Zaplecze.pdf Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna ORLIK Zaplecze 2009-05-14 17:29:14 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik nr 3 Elektryka instalacja wewnetrzna.pdf Załącznik nr 3 Elektryka instalacja wewnetrzna 2009-05-14 17:29:28 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik nr 3 rzut dachu.pdf Załącznik nr 3 rzut dachu 2009-05-14 17:29:40 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik nr 3 wod-kan.pdf Załącznik nr 3 wod-kan 2009-05-14 17:29:54 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik nr 3 zagospodarownie terenu.pdf Załącznik nr 3 zagospodarownie terenu 2009-05-14 17:30:16 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik nr 3 Boiska.pdf Załącznik nr 3 Boiska 2009-05-14 17:30:33 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik nr 3 elewacje.pdf Załącznik nr 3 elewacje 2009-05-14 17:30:46 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik nr 3 przekrój.pdf Załącznik nr 3 przekrój 2009-05-14 17:31:02 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik nr 3 rzut fyndamentów.pdf Załącznik nr 3 rzut fyndamentów 2009-05-14 17:31:18 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik nr 3 Rzut przyziemia.pdf Załącznik nr 3 Rzut przyziemia 2009-05-14 17:31:38 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik nr 3 Rzut stropu.pdf Załącznik nr 3 Rzut stropu 2009-05-14 17:31:54 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik nr 3 wentylacja.pdf Załącznik nr 3 wentylacja 2009-05-14 17:32:08 Bagiński Krzysztof
załącznik orlik opis.doc orlik opis 2009-05-21 18:26:13 Bagiński Krzysztof
załącznik Bramka do piłki nożnej.pdf Bramka do piłki nożnej 2009-05-21 18:27:21 Bagiński Krzysztof
załącznik Kosz do koszykówki.pdf Kosz do koszykówki 2009-05-21 18:27:36 Bagiński Krzysztof
załącznik Ogrodzenie + el.ogrodzenia.pdf Ogrodzenie + elementy ogrodzenia 2009-05-21 18:28:04 Bagiński Krzysztof
załącznik Przekrój P1.pdf Przekrój P1 2009-05-21 18:28:21 Bagiński Krzysztof
załącznik Przekrój przez bieżnię.pdf Przekrój przez bieżnię 2009-05-21 18:28:34 Bagiński Krzysztof
załącznik Przekrój przez Polbruk.pdf Przekrój przez Polbruk 2009-05-21 18:28:51 Bagiński Krzysztof
załącznik Słupki do siatkówki.pdf Słupki do siatkówki 2009-05-21 18:29:05 Bagiński Krzysztof
załącznik zmianiony opis techniczny.pdf zmianiony opis techniczny 2009-05-21 18:29:23 Bagiński Krzysztof
załącznik zmieniony Załącznik nr 3 Zagospodarownie terenu orlik.pdf zmieniony Załącznik nr 3 Zagospodarownie terenu orlik 2009-05-21 18:29:47 Bagiński Krzysztof
załącznik zmieniony Załącznik nr 4 Przedmiar Łęg Przedmiejski-MOJE BOISKA-ORLIK2012.pdf zmieniony Załącznik nr 4 Przedmiar Łęg Przedmiejski-MOJE BOISKA-ORLIK2012 2009-05-21 18:30:04 Bagiński Krzysztof

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 14.05.2009 17:24 Krzysztof Bagiński