<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2009-03-13 21:18:05

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na wykonanie następujących robót budowlanych: 1. Przebudowa drogi gminnej Gibałka - Lelis w km od 0+000,00 do 5+030,00 2. Przebudowa drogi gminnej transportu rolniczego w miejscowości Obierwia w km od 0+000,00 do 0+449,00 3. Przebudowa drogi gminnej transportu rolniczego w miejscowości Olszewka kolonia Kąty w km od 0+000,00 do 0+465,00
Numer ogłoszenia: 62002 - 2009; data zamieszczenia: 13.03.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lelis , ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 7611019 w. 17. . Adres strony internetowej zamawiającego: www.lelis.samorzady.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na wykonanie następujących robót budowlanych: 1. Przebudowa drogi gminnej Gibałka - Lelis w km od 0+000,00 do 5+030,00 2. Przebudowa drogi gminnej transportu rolniczego w miejscowości Obierwia w km od 0+000,00 do 0+449,00 3. Przebudowa drogi gminnej transportu rolniczego w miejscowości Olszewka kolonia Kąty w km od 0+000,00 do 0+465,00. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1 Przebudowa drogi gminnej Gibałka - Lelis w km od 0+000,00 do 5+030,00 Zakres robót: 1. Roboty pomiarowe. Pozycja obejmuje wykonanie prac pomiarowych - wytyczenia drogi gminnej Lelis - Gibałka. 2. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego. Pogrubienie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni żwirowo-żużlowej przez wbudowanie kruszywa naturalnego (ciąg główny oraz skrzyżowania i zjazdy). Warstwa o grubości 15 cm (po zagęszczeniu) i szerokości 4,50 metra. 3. Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem. Stabilizacja na miejscu warstwy żwirowej cementem do uzyskania wytrzymałości R28=2,50-4,50 Mpa (ciąg główny oraz skrzyżowania i zjazdy). Warstwa o grubości 16 cm i szerokości 4,30 metra. 4. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych. Pozycja obejmuje oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową wykonanej podbudowy gruntowo-cementowej, wykonanie nawierzchni (warstwa ścieralna) z betonu asfaltowego jak dla KR 1 o uziarnieniu - 0/12,80 mm z użyciem asfaltu D50/70 (ciąg główny oraz skrzyżowania i zjazdy) oraz obcięcie krawędzi i skropienie ich emulsja asfaltową. Warstwa o grubości 4 cm i szerokości 4,00 metra. 5. Plantowanie poboczy. Pozycja obejmuje uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywa naturalnego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem do wymaganych spadków poprzecznych obustronnie na szerokości - 1 metr, średnia grubość 10 cm (ciąg główny oraz skrzyżowania i zjazdy) 6. Ustawienie oznakowania pionowego. Pozycja obejmuje przygotowanie i ustawienie słupków betonowych 14 x 14 cm w ilości 46 szt. do których należy zamocować 46 szt. znaków (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych)o pow. ponad 0,3 m2/ szt. oraz 8 szt. znaków (tabliczki) o pow. do 0,3 m2/ szt. Zadanie nr 2 Przebudowa drogi gminnej transportu rolniczego w miejscowości Obierwia w km od 0+000,00 do 0+449,00 Zakres robót: 1. Roboty przygotowawcze (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym). 2. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa o grubości 15 cm (po zagęszczeniu) i szerokości 4,50 metra. 3. Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem. Stabilizacja na miejscu warstwy żwirowej cementem do uzyskania wytrzymałości Rw=2,50-5,00 Mpa. Warstwa o grubości 16 cm i szerokości 4,30 metra. 4. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego. Pozycja obejmuje oczyszczenie, skropienie emulsją asfaltową wykonanej podbudowy gruntowo-cementowej, wykonanie nawierzchni (warstwa ścieralna) z betonu asfaltowego BA - 12,8 oraz obcięcie krawędzi i skropienie ich emulsja asfaltową. Warstwa o grubości 4 cm i szerokości 4,10 metra. 5. Roboty wykończeniowe. Pozycja obejmuje uzupełnienie poboczy gruntem (żwir drogowy) wraz z profilowaniem i zagęszczeniem do wymaganych spadków poprzecznych obustronnie na szerokości - 1 metr, średnia grubość 10 cm. 6. Ustawienie oznakowania pionowego. Pozycja obejmuje ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z elementów żelbetowych. Zadanie nr 3 Przebudowa drogi gminnej transportu rolniczego w miejscowości Olszewka kolonia Kąty w km od 0+000,00 do 0+465,00 Zakres robót: 1. Roboty przygotowawcze (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym). 2. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa o grubości 15 cm (po zagęszczeniu) i szerokości 4,50 metra. 3. Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem. Stabilizacja na miejscu warstwy żwirowej cementem do uzyskania wytrzymałości Rw=2,50-5,00 Mpa. Warstwa o grubości 16 cm i szerokości 4,30 metra. 4. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego. Pozycja obejmuje oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową wykonanej podbudowy gruntowo-cementowej, wykonanie nawierzchni (warstwa ścieralna) z betonu asfaltowego BA - 12,8 oraz obcięcie krawędzi i skropienie ich emulsja asfaltową. Warstwa o grubości 4 cm i szerokości 4,10 metra. 5. Roboty wykończeniowe. Pozycja obejmuje uzupełnienie poboczy gruntem (żwir drogowy) wraz z profilowaniem i zagęszczeniem do wymaganych spadków poprzecznych obustronnie na szerokości - 1 metr, średnia grubość 10 cm. 6. Ustawienie oznakowania pionowego. Pozycja obejmuje ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z elementów żelbetowych. Uwagi ogólne do w/w zadań: Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia 45100000-8, 45233000-9, 45233220-7, 45233140-2, 45233290-8 Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu atestów i aprobat technicznych stosowanych materiałów zgodnych z Polskimi Normami, a po zakończeniu zadania złożenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w trzech egzemplarzach. Oferta powinna uwzględniać wszystkie niezbędne koszty, w tym między innymi: 1. Koszty oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót w trakcie budowy. 2. Koszty dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach. 3. Koszty wszystkich podatków, cła, koszty ubezpieczenia, transportu i inne obciążenia, które wykonawca ma obowiązek płacić w związku z przedmiotem zamówienia. Ofertę należy opracować w oparciu o dokumentację techniczną i opis przedmiotu zamówienia. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z projektem technicznym oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Wyceny należy dokonać na podstawie przedmiarów robót. Zamawiający wymaga, aby gwarancja na roboty stanowiące przedmiot zamówienia wynosiła 48 miesięcy licząc od daty odbioru wykonanych robót. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.31.40-2, 45.23.32.90-8. II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2009. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium na kwotę 30 000 zł. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Ostrołęce; nr konta 26 8922 0009 0000 0619 2000 0020. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w pokoju nr 4 w siedzibie Zamawiającego (kasa). Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania oferta, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 08.04.2009 r., do godz. 900. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów Wykonawcy, Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po: a) upływie terminu związania ofertą b) zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczony z postępowania, c) którego oferta została odrzucona, Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. III.2) WARUNKI UDZIAŁU . Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu : 1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawieart. 24 ustawy Pzp. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki: a) wskazać do wykonania niniejszego zamówienia odpowiednio wykwalifikowany personel posiadający uprawnienia budowlane zgodnie z art.12 ust.2 Prawa budowlanego. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. b) przedłożyć dokumenty stwierdzające, że wskazane osoby, które będą wykonywać niniejsze zamówienie posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego: branży drogowej. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać niniejsze zamówienie posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, powinny to być uprawnienia równoważne, zgodne z obowiązującym na dzień wydania prawem, wystawione przed upływem terminu składania ofert, tzn.: kopie decyzji o przyznaniu uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz kopie aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego -branży drogowej. c) wykazać, iż posiada własny bądź też udostępniony przez inny podmiot potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia tj.: - wytwórnia mas bitumicznych o wydajności co najmniej 100t/h; - rozkładarka z podgrzewana belką; - recykler; - walce stalowe sztuk 2; - walec gumowy sztuk 1; - skrapiarka samojezdna z automatycznym dozowaniem; - szczotka mechaniczna; - równiarka samobieżna; - samochody samowyładowcze ocieplane (plandeki) w ilości zapewniającej ciągłe rozkładanie mieszanki mineralno - bitumicznej; - laboratorium (może być umowa podpisana z innym przedsiębiorcą na usługi w zakresie badań laboratoryjnych)wyposażone min. w prasę, planograf, wiertnicę do pobrania próbek. c) wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej dwa zadania obejmujące roboty : drogowe o nawierzchni asfaltowej o wartości zbliżonej do wartości przedmiotu zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Do wykazu sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ Wykonawca winien załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. 3) wykazać, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: a) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, b) informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (UWAGA: z informacji winna wynikać konkretna kwota w zł). 2. Dokumenty wymienione w pkt V.1 należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 3. W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej może zamiennie złożyć dokumenty wymienione § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz.605). 4. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia / nie spełnia. . Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Kompletna oferta musi zawierać: a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z pkt V.1.1)a) SIWZ, c) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, zgodnie z pkt V.1.1)b) SIWZ, d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ, zgodnie z pkt V.1.2)a) SIWZ, e) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać niniejsze zamówienie posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, powinny to być uprawnienia równoważne, zgodne z obowiązującym na dzień wydania prawem, wystawione przed upływem terminu składania ofert, tzn.: kopie decyzji o przyznaniu uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz kopie aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, zgodnie z pkt V.1.2)b) SIWZ, f) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jakie posiada wykonawca bądź też jakie zostano mu udostępnione przez inny podmiot, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ, zgodnie z pkt V.1.2)c) SIWZ, g) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z pkt V.1.2)c) SIWZ. Do wykazu sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. Wykonawca winien załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, h) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z pkt V.1.3)a) SIWZ, i) informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (UWAGA: z informacji winna wynikać konkretna kwota w zł), zgodnie z pkt V.1.3)b) SIWZ, j) zaparafowany wzór umowy stanowiącej załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , k) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, l) kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie przedmiarów robót, projektów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, m) proponowany harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji prac wraz z terminem rozpoczęcia robót, n) kserokopia dowodu wniesienia wadium. 2) Pożądane przez zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 3) W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej może zamiennie złożyć dokumenty wymienione § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz.605). Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 1) Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 2) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy p.z.p.. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lelis.samorzady.pl (zakładka przetargi). Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Lelisie ul. Szkolna 37 07-402 Lelis pokój nr 3. IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.04.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Lelisie ul. Szkolna 37 07-402 Lelis pokój nr 11. IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie nr 1 - Przebudowa drogi gminnej Gibałka - Lelis w km od 0+000,00 do 5+030,00 współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet III.- Regionalny system transportowy, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi gminne). Wójt Gminy Lelis mgr inż. Stanisław Subda

Informacje o artykule

Autor: Radosław Parzych
Zredagował(a): Krzysztof Bagiński
Data powstania: 13.03.2009 21:18
Data ostatniej modyfikacji: 16.04.2009 19:17
Liczba wyświetleń: 1761

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ INB 341-5-09.doc SIWZ INB 341-5-09 2009-03-13 21:21:25 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik nr 1 Formularz. oferty.doc Załącznik nr 1 Formularz oferty 2009-03-13 21:22:03 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik nr 2 Oświadczenie.doc Załącznik nr 2 Oświadczenie 2009-03-13 21:22:31 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik nr 3 Wykaz osób.doc Załącznik nr 3 Wykaz osób 2009-03-13 21:22:55 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik nr 4 Wykaz narzędzi.doc Załącznik nr 4 Wykaz narzędzi 2009-03-13 21:23:10 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik nr 5 Wykaz robót.doc Załącznik nr 5 Wykaz robót 2009-03-13 21:23:22 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik nr 6 Wzór Umowy.doc Załącznik nr 6 Wzór Umowy 2009-03-13 21:23:57 Bagiński Krzysztof
załącznik Przebudowa drogi gm Lelis - Gibałka - koszt ofert.pdf Przebudowa drogi gm Lelis - Gibałka - koszt ofert 2009-03-13 21:28:23 Bagiński Krzysztof
załącznik Przebudowa drogi gm Lelis - Gibałka - przedmiar.pdf Przebudowa drogi gm Lelis - Gibałka - przedmiar 2009-03-13 21:28:52 Bagiński Krzysztof
załącznik SST-01.01.01Gibalka - Lelis.doc SST-01.01.01Gibalka - Lelis 2009-03-13 21:29:22 Bagiński Krzysztof
załącznik SST-04.04.01Gibalka - Lelis.doc SST-04.04.01Gibalka - Lelis 2009-03-13 21:29:46 Bagiński Krzysztof
załącznik SST-04.05.01Gibalka - Lelis.doc SST-04.05.01Gibalka - Lelis 2009-03-13 21:30:21 Bagiński Krzysztof
załącznik SST-05.03.05Gibalka - Lelis.doc SST-05.03.05Gibalka - Lelis 2009-03-13 21:31:06 Bagiński Krzysztof
załącznik SST-06.03.01Gibalka - Lelis.doc SST-06.03.01Gibalka - Lelis 2009-03-13 21:32:28 Bagiński Krzysztof
załącznik SST-07.02.01Gibalka - Lelis.doc SST-07.02.01Gibalka - Lelis 2009-03-13 21:33:07 Bagiński Krzysztof
załącznik DIM1.tif DIM1 2009-03-13 21:33:49 Bagiński Krzysztof
załącznik DIM2.tif DIM2 2009-03-13 21:34:17 Bagiński Krzysztof
załącznik DIM3.tif DIM3 2009-03-13 21:34:45 Bagiński Krzysztof
załącznik DIM4.tif DIM4 2009-03-13 21:35:49 Bagiński Krzysztof
załącznik DIM5.tif DIM5 2009-03-13 21:36:11 Bagiński Krzysztof
załącznik DIM6.tif DIM6 2009-03-13 21:36:25 Bagiński Krzysztof
załącznik DIM7.tif DIM7 2009-03-13 21:36:42 Bagiński Krzysztof
załącznik DIM8.tif DIM8 2009-03-13 21:36:56 Bagiński Krzysztof
załącznik DIM9.tif DIM9 2009-03-13 21:37:16 Bagiński Krzysztof
załącznik Opis Gibałka.doc Opis techniczny Gibałka 2009-03-13 21:39:35 Bagiński Krzysztof
załącznik Projekt techniczny Obierwia.doc Projekt techniczny Obierwia 2009-03-13 21:43:57 Bagiński Krzysztof
załącznik PRZEDMIAR ROBÓT OBIERWIA.doc Przedmiar robót Obierwia 2009-03-13 21:44:48 Bagiński Krzysztof
załącznik Kosztorys Obierwia.doc Kosztorys Obierwia 2009-03-13 21:45:09 Bagiński Krzysztof
załącznik SST - OBIERWIA.doc SST - Obierwia 2009-03-13 21:45:48 Bagiński Krzysztof
załącznik PROJEKT OLSZEWKA.doc Projekt techniczny Olszewka 2009-03-13 21:50:08 Bagiński Krzysztof
załącznik PRZEDMIAR OLSZEWKA.doc Przedmiar robót Olszewka 2009-03-13 21:50:55 Bagiński Krzysztof
załącznik Kosztorys Olszewka.doc Kosztorys Olszewka 2009-03-13 21:51:50 Bagiński Krzysztof
załącznik SST - OLSZEWKA.doc SST - Olszewka 2009-03-13 21:52:43 Bagiński Krzysztof

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 13.03.2009 21:18 Krzysztof Bagiński