<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2009-03-10 13:32:12

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPWANIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

Lelis: Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Lelisie-II etap Numer ogłoszenia: 55728 - 2009; data zamieszczenia: 10.03.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lelis , ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 7611019 w. 17. Adres strony internetowej zamawiającego: http://lelis.samorządy.pl/zakładka przetargi/ I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Lelisie-IIetap. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Lelisie - II etap polega na wymianie 45 szt. istniejących pomp Presskan-1.1/4-NP-16-5-01 w obudowie stalowej wraz z istniejącą instalacją technologiczną wykonaną z rur i kształtek stalowych czarnych na nowoczesne pompy wrzecionowe, wyporowe do ścieków (5/4 KADOR) w korpusie ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej) z kompletną instalacją technologiczną wykonaną z materiałów - polipropylen PP z zachowaniem istniejącego betonowego zbiornika UZT. W jednej przepompowni należy wymienić tylko instalację technologiczną, ponieważ wcześniej zamontowano fabrycznie nową pompę. Wraz z nowymi pompami wymianie podlega istniejąca instalacja zasilająco-sterownicza (dostarczana z pompą) łącznie ze skrzynką sterowniczą, którą należy zainstalować na zewnętrznej ścianie budynku od strony UZT, łącznie 46 kpl. Budowa przyłączy ciśnieniowych (odcinka rurociągu od UZT do rurociągu ulicznego k.s.) z rur PE40 i 50 mm dł. 210 mb, Budowa urządzeń zbiornikowo-tłocznych (UZT) szt. 3 składających się ze zbiornika wyrównawczego PE fi 800 mm w postaci studzienki kanalizacyjnej, w której należy zamontować pompę rozdrabniającą z osprzętem.. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9, 45.31.00.00-3. II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2009. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 8000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) należy wpłacić na konto: BS Ostrołęka nr 26 8922 0009 0000 0619 2000 0020 sumy depozytowe Wadium może być wniesione w: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych. III.2) WARUNKI UDZIAŁU . Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a)udokumentowanie wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania tj. dniem ukazania się ogłoszenia o niniejszym przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem, tzn. roboty polegającej na budowie lub modernizacji kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, b)dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności sanitarnej z zakresu sieci sanitarnych i kierownika w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych. Ww. warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.. . Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 4a niniejszej specyfikacji musi być: wykaz zawierający następujące dane: nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres budowy, podstawowe dane charakteryzujące kanalizację sanitarną (w tym średnice i długości rurociągów tłocznych), opis wykonanych robót, termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót, wartość zrealizowanych robót. dokumenty potwierdzające, że ww. roboty zostały wykonane należycie, np. bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót budowlanych oraz referencje. b) dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 4b niniejszej specyfikacji muszą być: wykaz osób, które będą pełniły funkcje kierownika budowy i kierowników robót, uprawnienia budowlane tych osób oraz: zaświadczenia z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność tych osób do tej izby na dzień składania ofert. Wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://lelis.samorządy.pl/zakładka przetargi/. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lelis,ul.Szkolna 37,pokój nr 6.. IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.04.2009 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy Lelis,ul.Szkolna 37,pokój nr 11.. IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Informacje o artykule

Autor: Listwon Roman
Zredagował(a): Krzysztof Bagiński
Data powstania: 10.03.2009 13:32
Data ostatniej modyfikacji: 07.04.2009 11:00
Liczba wyświetleń: 1563

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ.doc SIWZ 2009-03-10 13:34:29 Bagiński Krzysztof
załącznik Formularz ofertowy.doc Formularz ofertowy 2009-03-10 13:34:53 Bagiński Krzysztof
załącznik Opis techniczny.pdf Opis techniczny 2009-03-10 13:36:41 Bagiński Krzysztof
załącznik ZESTAWIENIE MATERIAOW DO UZT pdf.pdf Zestawienie materiałów do UZT 2009-03-10 13:38:16 Bagiński Krzysztof
załącznik modernizacja kan.pdf Modernizacja kan. Branża Sanitarna koszt. ślepy 2009-03-10 13:39:28 Bagiński Krzysztof
załącznik Projekt1.pdf Projekt- Modrnizacja kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Lelisie- II etap UZT 2009-03-10 13:40:30 Bagiński Krzysztof
załącznik Projekt2.pdf Projekt- Modrnizacja kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Lelisie - II etap UZT 2009-03-10 13:41:25 Bagiński Krzysztof
załącznik schemat uzbrojenia.pdf Schemat uzbrojenia węzłów 2009-03-10 13:42:22 Bagiński Krzysztof
załącznik RYS.pdf Rysunki 2009-03-10 13:43:14 Bagiński Krzysztof
załącznik Przedmiar_Lelis.pdf Przedmiar robót elektrycznych 2009-03-10 13:46:25 Bagiński Krzysztof
załącznik RYS.pdf Rysunki 2 2009-03-10 13:46:50 Bagiński Krzysztof

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPWANIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY 10.03.2009 13:32 Krzysztof Bagiński