<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2009-03-13 20:29:11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY Zawiadomienie o wyborze oferty

Nazwa zamówienia:
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lelis w okresie od 31.03.2009 do 30.03.2012
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 07 - 402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. (029) 761 10 24. . Adres strony internetowej zamawiającego: www.lelis.ug.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lelis w okresie od 31.03.2009 do 30.03.2012 II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: 1) Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 3) Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, 4) Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 5) Ubezpieczenia szyb od stłuczenia, 6) Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, 7) Ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, NNW, AC/KR, ASS). II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8. II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Od 31.03.2009 do 30.03.2012. Dla ubezpieczeń komunikacyjnych OC, NNW, AC/KR: okres ubezpieczenia będzie obejmował trzy następujące po sobie roczne okresy ubezpieczenia wskazane indywidualnie dla danego pojazdu i ryzyka. Okres ubezpieczenia poszczególnych pojazdów został wskazany w załącznikach zawierającym wykazy pojazdów (załącznik 1D, 2D, 13D). SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA . Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.. III.2) WARUNKI UDZIAŁU . Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca winien: A. Być uprawnionym do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi, B. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, C. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, D. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, E. Nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie artykułu 24 ustawy prawo zamówień publicznych. Jeżeli Wykonawca działa w formie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zawarcie umów ubezpieczenia nie może wiązać się z nabyciem członkostwa w TUW. Wykonawca działający w formie TUW winien złożyć oświadczenie, czy zawarcie ubezpieczenia na warunkach zgodnych z ofertą przetargową będzie się wiązało z nabyciem członkostwa w TUW. W razie braku stosownego oświadczenia przyjmuje się, że oferta została złożona na warunkach nie obejmujących nabycia członkostwa w TUW. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę jako załączniki do oferty. Wykonawca winien spełniać wszystkie wskazane warunki. Ich ocena odbędzie się na zasadzie spełnia / nie spełnia. . Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust. 1 i art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych - zał. B 2) Aktualny odpis z KRS wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 3) W przypadku wykonawców działających w formie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych oświadczenie czy zawarcie ubezpieczeń będzie się wiązało z nabyciem członkostwa w TUW - zał. D. 4) Jeżeli zamawiający zamierza wykonać zamówienie z udziałem podwykonawców zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2006, nr 164 poz. 1163 z późn. zm.). IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 1) cena łączna ubezpieczenia 65% 2) zaakceptowane klauzule dodatkowe 25% 3) oferowane franszyzy i udziały własne 10% IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lelis.samorzady.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Eurobrokers Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Mławie, ul. Żwirki 26, 06 - 500 Mława Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Marek Ludwiczak z działającej z pełnomocnictwa zamawiającego firmy Eurobrokers sp. z o.o., Przedstawicielstwo w Mławie, 06 - 500 Mława, ul. Żwirki 26, tel. (023)655-25-87, fax. (023)655-25-90, 0503-09-11-75, Mail: marek.ludwiczak@eurobrokers.com.pl , od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 IV.3.4) Termin składania ofert: 20.03.2009 godzina 13:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego, Sekretariat Urzędu Gminy (pokój nr 11). Otwarcie ofert nastąpi 20.03.2009 godzina 14:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego, Sala konferencyjna Urzędu Gminy (pokój nr 12). IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Informacje o artykule

Autor: Marek Ludwiczak
Zredagował(a): Krzysztof Bagiński
Data powstania: 13.03.2009 20:29
Data ostatniej modyfikacji: 24.03.2009 11:25
Liczba wyświetleń: 2301

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ Gmina Lelis 2009-2012.doc SIWZ Gmina Lelis 2009-03-13 20:35:36 Bagiński Krzysztof
załącznik 01.UG Lelis.xls Załącznik 01.UG Lelis 2009-03-13 20:40:31 Bagiński Krzysztof
załącznik 02.ZS Lelis.xls Załącznik 02.ZS Lelis 2009-03-13 20:40:55 Bagiński Krzysztof
załącznik 03.ZS Łęg Przedmiejski.xls Załącznik 03.ZS Łęg Przedmiejski 2009-03-13 20:41:20 Bagiński Krzysztof
załącznik 04.GOK Lelis.xls Załącznik 04.GOK Lelis 2009-03-13 20:41:45 Bagiński Krzysztof
załącznik 05.SP Łęg Starościński.xls Załącznik 05.SP Łęg Starościński 2009-03-13 20:42:25 Bagiński Krzysztof
załącznik 06.GBP Lelis.xls Załącznik 06.GBP Lelis 2009-03-13 20:42:50 Bagiński Krzysztof
załącznik 07.ZS Obierw.xls Załącznik 07.ZS Obierwia 2009-03-13 20:43:28 Bagiński Krzysztof
załącznik 08.SP Nasiadkach.xls Załącznik 08.SP Nasiadki 2009-03-13 20:44:12 Bagiński Krzysztof
załącznik 09.SP Olszewce.xls Załącznik 09.SP Olszewka 2009-03-13 20:44:53 Bagiński Krzysztof
załącznik 010. ZASiP w Lelisie.xls Załącznik 10. ZASiP Lelis 2009-03-13 20:45:51 Bagiński Krzysztof
załącznik 011.SP Białobieli.xls Załącznik 11.SP Białobiel 2009-03-13 20:46:26 Bagiński Krzysztof
załącznik 012.SP Dąbrówce.xls Załącznik 12.SP Dąbrówka 2009-03-13 20:47:23 Bagiński Krzysztof
załącznik 013.OPS Lelis.xls Załącznik 13.OPS Lelis 2009-03-13 20:47:59 Bagiński Krzysztof

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 16.03.2009 18:10 Krzysztof Bagiński
2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 13.03.2009 20:29 Krzysztof Bagiński