<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2009-02-17 20:07:30

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony


Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie
07-402 Lelis ul. Szkolna 48

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY Zawiadomienie o wyborze oferty

ZA.2222/2/2009
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
NR Ogłoszenia w BZP w portalu UZP 4538 - 2009; data zamieszczenia 14.01.2009 Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Roboty termomodernizacyjno-remontowe w budynku Szkoły Podstawowej w Białobieli o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy Prawo Zamówień Publicznych Nazwa i adres Zamawiającego Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie ul. Szkolna 48 07-402 Lelis województwo: mazowieckie tel./fax (0-29) 761-10-79 e-mail: zasip@post.pl Osoba upoważniona do kontaktów: Andrzej Przeradzki e-mail: zasip@post.pl tel./fax (0-29) 761-10-79 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://lelis.samorzady.pl (w zakładce Przetargi) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Określenie przedmiotu zamówienia: Wspólny Słownik Zamówień: 45421110-8, 45233250-6, 45431100-8, 45410000-4 Przedmiot zamówienia: Zamówienie polegać będzie na wykonaniu docieplenia budyku Szkoły Podstawowej w Białobieli, wymianie okien zespolonych drewnianych na okna PCV uchylne i rozwierwlno-uchylneoraz wykonanie opaski z polbruku dookoła budynku. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. Termin realizacji od 22.06.2009 r do 17 sierpnia 2009 r. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci mający prawo występowania w obrocie prawnym i oświadczą lub zaświadczą, że spełniają następujące warunki: a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem postępowania. b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny. c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie jedno kryterium jakim jest cena. Ocena ofert będzie dokonana według następującego wzoru. WP = (Cmin. : Cof.) x 100 Gdzie: Cmin. - najniższa cena spośród wszystkich badanych ofert (w złotych łącznie z podatkiem VAT) Cof. - (cena w badanej ofercie (w złotych łącznie z podatkiem VAT) WP - wartość punktowa badanej oferty Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Zakładzie Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie, ul. Szkolna 48, pokój nr 1 do 11 marca 2009 r. Godz. 10.00 Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie, ul. Szkolna 48, pokój nr 1 w dniu 11 marca 2009 r. Godz. 10.00 Dyrektor Zakładu Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie Lelis, dn. 17 luty 2009 r. Andrzej Przeradzki

Informacje o artykule

Autor: Andrzej Przeradzki
Zredagował(a): Krzysztof Bagiński
Data powstania: 17.02.2009 20:07
Data ostatniej modyfikacji: 11.03.2009 22:12
Liczba wyświetleń: 1359

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SWIZ BIAŁOBIEL.doc SWIZ Białobiel 2009-02-17 20:09:42 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik NR 1do SIWZ Opis przedmiotu zamówiena.doc Załącznik NR 1do SIWZ (opis przedmiotu zamówiena) 2009-02-17 20:10:30 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik Nr 2 do SIWZ umowa.doc Załącznik Nr 2 do SIWZ (umowa) 2009-02-17 20:11:02 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik NR 3 do SIWZ OFERTA.doc Załącznik NR 3 do SIWZ (oferta) 2009-02-17 20:11:29 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE.doc Załącznik Nr 4 do SIWZ (oświadczenie) 2009-02-17 20:12:15 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik NR 5 do SIWZ DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE.doc Załącznik NR 5 do SIWZ (doświadczenie zawodowe) 2009-02-17 20:12:47 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik Nr 6 do SIWZ UPOWAŻNIENIE.doc Załącznik Nr 6 do SIWZ (upoważnienie) 2009-02-17 20:13:19 Bagiński Krzysztof
załącznik Przedmiar i zestawienie mat.pdf Przedmiar i zestawienie materiałów 2009-02-17 20:13:52 Bagiński Krzysztof
załącznik Przekrój a-a.pdf Przekrój a-a 2009-02-17 20:14:15 Bagiński Krzysztof
załącznik Rzut Dachu.pdf Rzut Dachu 2009-02-17 20:14:30 Bagiński Krzysztof
załącznik Rzut Parteru.pdf Rzut Parteru 2009-02-17 20:14:57 Bagiński Krzysztof
załącznik Rzut piwnic.pdf Rzut Piwnic 2009-02-17 20:15:41 Bagiński Krzysztof
załącznik Rzut Poddasza.pdf Rzut Poddasza 2009-02-17 20:15:59 Bagiński Krzysztof
załącznik Specyfikacja Białobiel.pdf Specyfikacja Białobiel 2009-02-17 20:16:26 Bagiński Krzysztof
załącznik Szczegóły 2.pdf Szczegóły 2 2009-02-17 20:16:46 Bagiński Krzysztof
załącznik Szkic Sytuacyjny.pdf Szkic Sytuacyjny 2009-02-17 20:17:40 Bagiński Krzysztof
załącznik Białobiel Elewacje 1.pdf Białobiel Elewacje 1 2009-02-17 20:18:01 Bagiński Krzysztof
załącznik Białobiel Elewacje 2.pdf Białobiel Elewacje 2 2009-02-17 20:18:13 Bagiński Krzysztof
załącznik Kolorystyka.pdf Kolorystyka 2009-02-17 20:19:27 Bagiński Krzysztof

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony 17.02.2009 20:07 Krzysztof Bagiński