<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2009-02-10 12:29:19

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPWANIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37

UNIEWAŻNIENIE Kliknij

Lelis: Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Lelisie-II etap Numer ogłoszenia: 20982 - 2009; data zamieszczenia: 09.02.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lelis , ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 7611019 w. 17. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Lelisie-II etap. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Lelisie - II etap polega na wymianie 45 szt. istniejących pomp Presskan-1.1/4-NP-16-5-01 w obudowie stalowej wraz z istniejącą instalacją technologiczną wykonaną z rur i kształtek stalowych czarnych na nowoczesne pompy wrzecionowe, wyporowe do ścieków (5/4 KADOR) w korpusie ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej) z kompletną instalacją technologiczną wykonaną z materiałów - polipropylen PP z zachowaniem istniejącego betonowego zbiornika UZT. W jednej przepompowni należy wymienić tylko instalację technologiczną, ponieważ wcześniej zamontowano fabrycznie nową pompę. Wraz z nowymi pompami wymianie podlega istniejąca instalacja zasilająco-sterownicza (dostarczana z pompą) łącznie ze skrzynką sterowniczą, którą należy zainstalować na zewnętrznej ścianie budynku od strony UZT, łącznie 46 kpl. Budowa przyłączy ciśnieniowych (odcinka rurociągu od UZT do rurociągu ulicznego k.s.) z rur PE40 i 50 mm dł. 210 mb, Budowa urządzeń zbiornikowo-tłocznych (UZT) szt. 3 składających się ze zbiornika wyrównawczego PE fi 800 mm w postaci studzienki kanalizacyjnej, w której należy zamontować pompę rozdrabniającą z osprzętem.. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9, 45.31.00.00-3. II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2009. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 8000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) należy wpłacić na konto: BS Ostrołęka nr 26 8922 0009 0000 0619 2000 0020 sumy depozytowe Wadium może być wniesione w: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych. III.2) WARUNKI UDZIAŁU
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a)udokumentowanie wykonania w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania tj. dniem ukazania się ogłoszenia o niniejszym przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem, tzn. roboty polegającej na budowie lub modernizacji kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, b)dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności sanitarnej z zakresu sieci sanitarnych i kierownika w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych. Ww. warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 4a niniejszej specyfikacji musi być: wykaz zawierający następujące dane: nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres budowy, podstawowe dane charakteryzujące kanalizację sanitarną (w tym średnice i długości rurociągów tłocznych), opis wykonanych robót, termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót, wartość zrealizowanych robót. Dokumenty potwierdzające, że ww. roboty zostały wykonane należycie, np. referencje. b) dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 4b niniejszej specyfikacji muszą być: wykaz osób, które będą pełniły funkcje kierownika budowy i kierowników robót, uprawnienia budowlane tych osób oraz: zaświadczenia z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność tych osób do tej izby na dzień składania ofert. Wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://lelis.samorządy.pl /zakładka przetargi/. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lelis,ul.Szkolna 37,pokój nr 6. IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.03.2009 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy Lelis, ul.Szkolna 37, 07-402 Lelis pok. nr 11. IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  Informacje o artykule

  Autor: Listwon Roman
  Zredagował(a): Krzysztof Bagiński
  Data powstania: 10.02.2009 12:29
  Data ostatniej modyfikacji: 06.03.2009 11:20
  Liczba wyświetleń: 1638

  Załączniki

  Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
  załącznik SIWZ.doc SIWZ 2009-02-10 12:30:49 Bagiński Krzysztof
  załącznik Oswiadczenia oferenta.doc Oświadczenie oferenta 2009-02-10 12:31:22 Bagiński Krzysztof
  załącznik Zalacznik nr 1.doc Załącznik Nr 1 2009-02-10 12:31:41 Bagiński Krzysztof
  załącznik Opis techniczny.pdf Opis techniczny 2009-02-10 12:34:41 Bagiński Krzysztof
  załącznik modernizacja kan.pdf Kosztorys ślepy kanalizacji sanitarnej 2009-02-10 12:37:06 Bagiński Krzysztof
  załącznik Projekt UZT.pdf Projekt UZT 2009-02-10 12:38:51 Bagiński Krzysztof
  załącznik Projekt przepompowni.pdf Projekt przepompowni przydomowej 2009-02-10 12:40:00 Bagiński Krzysztof
  załącznik ZESTAWIENIE MATERIALOW.pdf Zestawienie materiałów UZT 2009-02-10 12:42:18 Bagiński Krzysztof
  załącznik schemat uzbrojenia wezlow.pdf Uzbrojenie węzłów sanitarnych (schemat) 2009-02-10 12:44:26 Bagiński Krzysztof
  załącznik Przedmiar_el.pdf Przedmiar (roboty elektryczne) 2009-02-10 12:46:32 Bagiński Krzysztof
  załącznik zasilanie _uzt.pdf Zasilanie pompowni UZT (schemat) 2009-02-10 12:47:43 Bagiński Krzysztof

  Artykuły archiwalne

  Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
  1 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPWANIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY 13.02.2009 10:29 Krzysztof Bagiński
  2 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPWANIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY 10.02.2009 12:29 Krzysztof Bagiński
 •