<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2009-01-19 20:07:28

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

Lelis: Budowa garażu o konstrukcji stalowej na sprzęt w Lelisie Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 7611019 w. 17. Adres strony internetowej zamawiającego: lelis.samorzady.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa garażu o konstrukcji stalowej na sprzęt w Lelisie. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidziany do realizacji budynek garażu na sprzęt zlokalizowano na działce nr 609/2 w Lelisie przy ul.Przemysłowej jako jednokondygnacyjna i niepodpiwniczona hala o wym. 28,12 m x 12,84 m, wysokość budynku w kalenicy 6,67 m. Konstrukcję główną stanowi rama nośna, wykonana ze stali, obudowana płytą warstwową gr. 10 cm, z rdzeniem styropianowym mocowanym pionowo do rygli ściennych. Dach hali dwuspadowy, kryty płytą z rdzeniem styropianowym gr. 15 cm o nachyleniu 10%. Kolorystyka budynku opiera się na kolorach szarości. Dane ogólne: Powierzchnia zabudowy - 361,00 m2 Powierzchnia użytkowa - 339,00 m2 Kubatur - 1991,00 m3 Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia: roboty ziemne, roboty fundamentowe, posadzka, konstrukcja stalowa wraz z rysunkami warsztatowymi, pokrycie dachowe, ściany, bramy i drzwi (bramy otwierane elektrycznie pilotem), świetliki (otwierane elektrycznie), obróbki, rynny i rury spustowe, wewnętrzna instalacja elektryczna, odgromowa i uziemiająca, obsługa geodezyjna w trakcie budowy i po zakończeniu budowy. Roboty budowlane wyłączone z zakresu rzeczowego zamówienia: roboty zewnętrzne (dział 10.1 poz. 52-59) uzupełnienie elementów ogrodzenia (dział 10.2 poz. 60-61) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Wspólny słownik zamówień (CPV) 45213200-5, 45315700-5, 45311000-0, 45311000-3). II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.32.00-5, 45.31.57.00-5, 45.31.10.00-0, 45.31.10.00-3. II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2009. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIAInformacja na temat wadium: Wadium w wysokości 15000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) należy wpłacić na konto:BS Ostrołęka nr 26 8922 0009 0000 0619 2000 0020 sumy depozytowe. Wadium może być wniesione w: a)pieniądzu b)poręczeniach bankowych c)gwarancjach bankowych d)gwarancjach ubezpieczeniowych. III.2) WARUNKI UDZIAŁU Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniu: a)udokumentowanie wykonania w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania tj. dniem ukazania się ogłoszenia o niniejszym przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem, tzn. roboty polegającej na budowie hali konstrukcji stalowej o kub. min. 1200 m3 b)dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i kierownika w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych. Ww. warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w punkcie 9 niniejszej specyfikacji. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. a)dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 8a niniejszej specyfikacji musi być: wykaz zawierający następujące dane: nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres budowy, podstawowe dane charakteryzujące budynek (w tym kubaturę budynku), opis wykonanych robót, termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót, wartość zrealizowanych robót. Dokumenty potwierdzające, że ww. roboty zostały wykonane należycie, np. referencje. b) dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 8b niniejszej specyfikacji muszą być: wykaz osób, które będą pełniły funkcje kierownika budowy i kierowników robót,uprawnienia budowlane tych osób oraz: zaświadczenia z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność tych osób do tej izby na dzień składania ofert. Wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: lelis.samorzady.pl /zakładka przetargi/. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Lelisie, ul.Szkolna 37, pok. nr 6. IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2009 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy Lelis, ul.Szkolna 37. pok. nr 11. IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). Wójt Gminy mgr inż. Stanisław Subda

Informacje o artykule

Autor: Roman Listwon
Zredagował(a): Krzysztof Bagiński
Data powstania: 19.01.2009 20:07
Data ostatniej modyfikacji: 20.02.2009 12:32
Liczba wyświetleń: 2013

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik siwz-garaz.doc SIWZ 2009-01-19 20:12:18 Bagiński Krzysztof
załącznik zal1-garaz.doc Formularz ofertowy 2009-01-19 20:13:00 Bagiński Krzysztof
załącznik PRZEDMIAR ROBÓT(budowlany)-Garaż na sprzęt.pdf Przedmiar robót (budowlany) 2009-01-19 20:14:27 Bagiński Krzysztof
załącznik PRZEDMIAR ROBÓT(elektryczny)-Garaż na sprzęt-.pdf Przedmiar robót (elektryczny) 2009-01-19 20:15:17 Bagiński Krzysztof
załącznik SPEC_tech-Garaż na s.pdf Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 2009-01-19 20:17:33 Bagiński Krzysztof
załącznik A - 2 Rzut przyziemia.pdf A - 2 Rzut przyziemia 2009-01-19 20:19:11 Bagiński Krzysztof
załącznik A - 3 Rzut dachu.pdf A - 3 Rzut dachu 2009-01-19 20:19:26 Bagiński Krzysztof
załącznik A - 10 Detal E.pdf A - 10 Detal E 2009-01-19 20:22:23 Bagiński Krzysztof
załącznik A - 11 Detal F.pdf A - 11 Detal F 2009-01-19 20:22:43 Bagiński Krzysztof
załącznik A - 12 Detal G.pdf A - 12 Detal G 2009-01-19 20:23:01 Bagiński Krzysztof
załącznik K - 1 Rzut fundamentów.pdf K - 1 Rzut fundamentów 2009-01-19 20:24:12 Bagiński Krzysztof
załącznik K - 2 Przekrój I-I rama główna.pdf K - 2 Przekrój I-I rama główna 2009-01-19 20:24:32 Bagiński Krzysztof
załącznik K - 2 Rzut przyziemia.pdf K - 2 Rzut przyziemia 2009-01-19 20:24:48 Bagiński Krzysztof
załącznik K - 3 Rzut konstrukcji dachu.pdf K - 3 Rzut konstrukcji dachu 2009-01-19 20:25:10 Bagiński Krzysztof
załącznik K - 5 Przekrój II-II konstrukcja ściany działowej.pdf K - 5 Przekrój II-II konstrukcja ściany działowej 2009-01-19 20:25:38 Bagiński Krzysztof
załącznik K - 6 Przekrój III-III rama szczytowa.pdf K - 6 Przekrój III-III rama szczytowa 2009-01-19 20:25:56 Bagiński Krzysztof
załącznik K - 7 Widok ściany w osi C.pdf K - 7 Widok ściany w osi C 2009-01-19 20:26:21 Bagiński Krzysztof
załącznik K - 8 Widok ściany w osi A.pdf K - 8 Widok ściany w osi A 2009-01-19 20:26:41 Bagiński Krzysztof
załącznik Opis garażu konstrukcyjnego stalowego z przeznaczeniem na sp.pdf Opis garażu konstrukcyjnego stalowego z przeznaczeniem na sp 2009-01-19 20:27:14 Bagiński Krzysztof
załącznik KF - 1 Rzut funamentów.pdf KF - 1 Rzut funamentów 2009-01-19 20:28:24 Bagiński Krzysztof
załącznik KF - 2 Stopy i ściany żelbetowe.pdf KF - 2 Stopy i ściany żelbetowe 2009-01-19 20:28:49 Bagiński Krzysztof
załącznik KF - 3 Widok ściany w osi C.pdf KF - 3 Widok ściany w osi C 2009-01-19 20:29:08 Bagiński Krzysztof
załącznik Opis - projekt wykonawczy fundamentów.pdf Opis - projekt wykonawczy fundamentów 2009-01-19 20:29:46 Bagiński Krzysztof
załącznik PBW - E1 Projekt zagospodarownia Przyłącze WLZ ZNP.pdf PBW - E1 Projekt zagospodarownia Przyłącze WLZ, ZNP 2009-01-19 20:31:25 Bagiński Krzysztof
załącznik PBW - E2 Schemat złącza napowietrzno-pomiarowego.pdf PBW - E2 Schemat złącza napowietrzno-pomiarowego 2009-01-19 20:31:45 Bagiński Krzysztof
załącznik PBW - E3 Schemat rozdzielnicy RG - cz1z2.pdf PBW - E3 Schemat rozdzielnicy RG - cz.1z2 2009-01-19 20:32:26 Bagiński Krzysztof
załącznik PBW - E4 Schemat rozdzielnicy RG - cz2z2.pdf PBW - E4 Schemat rozdzielnicy RG - cz.2z2 2009-01-19 20:32:54 Bagiński Krzysztof
załącznik PBW - E5 Rzut przyziemia - instalacja elektryczna oświetleni.pdf PBW - E5 Rzut przyziemia - instalacja elektryczna oświetlenia 2009-01-19 20:33:44 Bagiński Krzysztof
załącznik PBW - E6 Rzut przyziemia - instalacja elektryczna gniazd.pdf PBW - E6 Rzut przyziemia - instalacja elektryczna gniazd 2009-01-19 20:34:21 Bagiński Krzysztof
załącznik PBW - E7 Rzut przyziemia - instalacja elektryczna zasilania.pdf PBW - E7 Rzut przyziemia - instalacja elektryczna zasilania 2009-01-19 20:35:01 Bagiński Krzysztof
załącznik PBW - E8 Rzut dachu - instalcja odgromowa i uziomowa.pdf PBW - E8 Rzut dachu - instalacja odgromowa i uziomowa 2009-01-19 20:36:27 Bagiński Krzysztof
załącznik Instalacja elektryczna - opis techniczny cz1.pdf Instalacja elektryczna - opis techniczny cz.1 2009-01-19 20:36:53 Bagiński Krzysztof
załącznik Instalacja elektryczna - opis techniczny cz2.pdf Instalacja elektryczna - opis techniczny cz.2 2009-01-19 20:37:08 Bagiński Krzysztof
załącznik A-1 Projekt zagospodarowania.pdf A-1 Projekt zagospodarowania 2009-01-20 19:20:11 Bagiński Krzysztof
załącznik A - 4 Przekrój I-I.pdf A - 4 Przekrój I-I 2009-01-20 19:20:36 Bagiński Krzysztof
załącznik A - 5 Elewacje.pdf A - 5 Elewacje 2009-01-20 19:20:59 Bagiński Krzysztof
załącznik A - 6 Wykaz stolarki.pdf A - 6 Wykaz stolarki 2009-01-20 19:21:12 Bagiński Krzysztof
załącznik A - 7 Detal A i B.pdf A - 7 Detal A i B 2009-01-20 19:21:33 Bagiński Krzysztof
załącznik A - 8 Detal C.pdf A - 8 Detal C 2009-01-20 19:21:54 Bagiński Krzysztof
załącznik A - 9 Detal D.pdf A - 9 Detal D 2009-01-20 19:22:09 Bagiński Krzysztof

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 06.02.2009 15:32 Krzysztof Bagiński
2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 27.01.2009 19:31 Krzysztof Bagiński
3 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 19.01.2009 20:07 Krzysztof Bagiński