<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2009-01-15 10:59:18

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPWANIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY


Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie
07-402 Lelis ul. Szkolna 48

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

ZA.2222/1/2009
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony NR Ogłoszenia w BZP w portalu UZP 4538 - 2009; data zamieszczenia 14.01.2009 Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Obierwi o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Nazwa i adres Zamawiającego Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie ul. Szkolna 48 07-402 Lelis województwo: mazowieckie tel./fax (0-29) 761-10-79 e-mail: zasip@post.pl Osoba upoważniona do kontaktów: Andrzej Przeradzki e-mail: zasip@post.pl tel./fax (0-29) 761-10-79 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://lelis.samorzady.pl (w zakładce Przetargi) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Określenie przedmiotu zamówienia: Wspólny Słownik Zamówień: 45212222-8 Przedmiot zamówienia: Zamówienie polegać będzie na budowie sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Obierwi , zgodnie z dokumentacją projektową sporządzoną przez Pracownię Projektową Architektury i Wnętrz mgr inż. arch. Marek Pęza . Zakres zamówienia obejmuje poniżej określone elementy: 1. wykonanie sali gimnastycznej o wymiarach areny 16 x 25m wraz z częścią szatniowo-zapleczową wyposażoną w: - instalacje wodno-kanalizacyjną, - instalacje centralnego ogrzewania, - instalacje elektryczną , odgromową, - instalacje wentylacji mechanicznej, 2. wyposażenie sali gimnastycznej z zapleczem w sprzęt sportowy, 3. budowa kotłowni opalanej gazem 4. połączenie od strony południowo-wschodniej budynku sali z budynkiem szkoły łącznikiem w miejscu okien doświetlających korytarz, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. Termin realizacji do 15 sierpnia 2010 r. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci mający prawo występowania w obrocie prawnym i oświadczą lub zaświadczą, że spełniają następujące warunki: a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem postępowania. b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny. c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie jedno kryterium jakim jest cena. Ocena ofert będzie dokonana według następującego wzoru. WP = (Cmin. : Cof.) x 100 Gdzie: Cmin. - najniższa cena spośród wszystkich badanych ofert (w złotych łącznie z podatkiem VAT) Cof. - (cena w badanej ofercie (w złotych łącznie z podatkiem VAT) WP - wartość punktowa badanej oferty Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Zakładzie Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie, ul. Szkolna 48, pokój nr 1 do 6 luty 2009r. Godz. 1000 Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie, ul. Szkolna 48, pokój nr 1 w dniu 6 luty 2009r. Godz. 1000 Lelis, dn. 14 stycznia 2009 r,. Dyrektor Zakładu Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie Andrzej Przeradzki

Informacje o artykule

Autor: Andrzej Przeradzki
Zredagował(a): Krzysztof Bagiński
Data powstania: 15.01.2009 10:59
Data ostatniej modyfikacji: 06.02.2009 20:05
Liczba wyświetleń: 1927

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ_OBIERWIA.doc SIWZ 2009-01-15 11:02:48 Bagiński Krzysztof
załącznik Zalacznik_NR_1_OPIS_DO_SIWZ.doc Załącznik nr 1 (opis do SIWZ) 2009-01-15 11:03:26 Bagiński Krzysztof
załącznik Zalacznik_Nr_2_do_SIWZ_UMOWA.doc Załącznik nr 2 (umowa) 2009-01-15 11:03:51 Bagiński Krzysztof
załącznik Zalacznik_NR_3_do_SIWZ-OFERTA.doc Załącznik nr 3 (oferta) 2009-01-15 11:04:04 Bagiński Krzysztof
załącznik Zalacznik_Nr_4_do_SIWZ_OSWIADCZENIE.doc Załącznik nr 4 (oświadczenie) 2009-01-15 11:04:19 Bagiński Krzysztof
załącznik Zalacznik_NR_5_do_SIWZ_DOSWIADCZENIE_ZAWODOWE.doc Załącznik nr 5 (doświadczenie zawodowe) 2009-01-15 11:04:34 Bagiński Krzysztof
załącznik Zalacznik_NR_6_do_SIWZ_POTENCJAL_KADROWY.doc Załącznik nr 6 (potencjał kadrowy) 2009-01-15 11:04:49 Bagiński Krzysztof
załącznik Kosztorys_ofertowy_instalacja_gazowa.pdf Kosztorys ofertowy (instalacja gazowa) 2009-01-15 11:05:17 Bagiński Krzysztof
załącznik Kosztorys_ofertowy_instalacje_sanitarne.pdf Kosztorys ofertowy (instalacje sanitarne) 2009-01-15 11:05:51 Bagiński Krzysztof
załącznik SALA_przedmiar.pdf Przedmiar robót 2009-01-15 11:06:09 Bagiński Krzysztof
załącznik 01_PBK_Obierwia_Rzut fundamentów, zbrojenie ław.pdf Rzut fundamentów 2009-01-15 11:10:15 Bagiński Krzysztof
załącznik 02_PBK_Obierwia_Usytuowanie elementów konstrukcyjnych.pdf Usytuowanie elementów konstrukcyjnych 2009-01-15 11:11:06 Bagiński Krzysztof
załącznik 03_PBK_Obierwia_Stopa fundamentowa F1.pdf Stopa fundamentowa F1 2009-01-15 11:11:40 Bagiński Krzysztof
załącznik 04_PBK_Obierwia_Stopa fundamentowa F2.pdf Stopa fundamentowa F2 2009-01-15 11:12:01 Bagiński Krzysztof
załącznik 05_PBK_Obierwia_Zbrojenie słupa S1.pdf Zbrojenie słupa S1 2009-01-15 11:12:14 Bagiński Krzysztof
załącznik 06_PBK_Obierwia_Zbrojenie słupa S2.pdf Zbrojenie słupa S2 2009-01-15 11:12:33 Bagiński Krzysztof
załącznik 07_PBK_Obierwia_Trzpienie żelbetowe T1 i T2.pdf Trzpienie żelbetowe T1 i T2 2009-01-15 11:13:07 Bagiński Krzysztof
załącznik 08_PBK_Obierwia_Belka B2.pdf Belka B2 2009-01-15 11:13:22 Bagiński Krzysztof
załącznik 09_PBK_Obierwia_Płyta P1.pdf Płyta P1 2009-01-15 11:53:08 Bagiński Krzysztof
załącznik 10_PBK_Obierwia_Płyta P2.pdf Płyta P2 2009-01-15 11:53:21 Bagiński Krzysztof
załącznik 11_PBK_Obierwia_Żebra wzmacniające i wylewki.pdf Żebra wzmacniające i wylewki 2009-01-15 11:54:11 Bagiński Krzysztof
załącznik 12_PBK_Obierwia_Schody sch1.pdf Schody 2009-01-15 11:54:32 Bagiński Krzysztof
załącznik 13_PBK_Obierwia_Nadproża.pdf Nadproża 2009-01-15 11:55:01 Bagiński Krzysztof
załącznik 14_PBK_Obierwia_Konstrukcja dachu hali głównej.pdf Konstrukcja dachu hali głównej 2009-01-15 11:55:17 Bagiński Krzysztof
załącznik 15_PBK_Obierwia_Dźwigar kratowy.pdf Dźwigar kratowy 2009-01-15 11:55:36 Bagiński Krzysztof
załącznik 16_PBK_Stężenia dachu.pdf Stężenia dachu 2009-01-15 11:55:51 Bagiński Krzysztof
załącznik 776181zalacznik.pdf Załącznik (elektryka) 2009-01-15 12:02:17 Bagiński Krzysztof
załącznik A1_projekt zagospodarowania(402x776).pdf projekt zagospodarowania (402x776) 2009-01-15 12:02:39 Bagiński Krzysztof
załącznik A2_przekrój poziomy na wys.1m.pdf Przekrój poziomy na wys.1m 2009-01-15 12:03:06 Bagiński Krzysztof
załącznik A3_przekrój poziomy na wys.5m.pdf Przekrój poziomy na wys.5 m 2009-01-15 12:03:30 Bagiński Krzysztof
załącznik A4_rzut konstrukcji dachu.pdf Rzut konstrukcji dachu 2009-01-15 12:03:55 Bagiński Krzysztof
załącznik A5_rzut dachu.pdf Rzut dachu 2009-01-15 12:04:17 Bagiński Krzysztof
załącznik A6_przekrój I-I.pdf Przekrój I-I 2009-01-15 12:04:44 Bagiński Krzysztof
załącznik A7_przekrój II-II.pdf Przekrój II-II 2009-01-15 12:05:05 Bagiński Krzysztof
załącznik A8_przekrój III-III.pdf Przekrój III-III 2009-01-15 12:05:28 Bagiński Krzysztof
załącznik A9_elewacje.pdf Elewacje 2009-01-15 12:05:45 Bagiński Krzysztof
załącznik A10_elewacje.pdf elewacje 2 2009-01-15 12:06:29 Bagiński Krzysztof
załącznik A11_wykaz stolarki.pdf Wykaz stolarki 2009-01-15 12:06:50 Bagiński Krzysztof
załącznik Obierwia -B2przedm.pdf Przedmiar robót 2009-01-15 12:07:54 Bagiński Krzysztof
załącznik Obierwia_IE.pdf Instalacja elektryczna 2009-01-15 12:08:39 Bagiński Krzysztof
załącznik Obierwia_sala_specyfikacja.pdf Specyfikacja techn. (sala) 2009-01-15 12:09:07 Bagiński Krzysztof
załącznik Opis techniczny.pdf Opis techniczny 2009-01-15 12:09:22 Bagiński Krzysztof
załącznik PROJEK_1.PDF Projekt podziemnej i wewnetrznej instalacji gazowej 2009-01-15 12:11:46 Bagiński Krzysztof
załącznik PROJEK_2.PDF Projekt instalacji sanitarnych oraz przyłaczy sanitarnych 2009-01-15 12:14:03 Bagiński Krzysztof
załącznik SPECYF_1.PDF Specyfikacja podziemnej i wewnetrznej instalacji gazowej 2009-01-15 12:14:35 Bagiński Krzysztof
załącznik SPECYF_2.PDF Specyfikacja instalacji sanitarnych oraz przyłaczy sanitarnych 2009-01-15 12:15:08 Bagiński Krzysztof
załącznik Specyfikacjatech wyk i odbioru robót budowlanych Obierwia.pdf Specyfikacjatech wyk i odbioru robót budowlanych 2009-01-15 12:15:31 Bagiński Krzysztof

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPWANIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY 02.02.2009 20:04 Krzysztof Bagiński
2 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPWANIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY 30.01.2009 10:34 Krzysztof Bagiński
3 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPWANIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY 23.01.2009 18:19 Krzysztof Bagiński
4 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPWANIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY 15.01.2009 10:59 Krzysztof Bagiński