<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2009-01-23 20:25:37

Zarządzenie Wójta Gminy Lelis z dnia 5 marca 2007 r.


w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nie

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm. ) oraz §1-4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz.U. 2006 r. nr 5, poz. 33) zarządza się, co następuje :
§ 1.
Określa się wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, jak w załączniku nr 2 do zarządzenia.
§ 2.
Wymagania, o których mowa w § 1, podaje się do publicznej wiadomości w formie pisemnej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Lelisie oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej www.lelis.ug.gov.pl.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi ds. ochrony środowiska Urzędu Gminy.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Krzysztof Bagiński
Data powstania: 23.01.2009 20:25
Data ostatniej modyfikacji: 23.01.2009 20:25
Liczba wyświetleń: 1440

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Załącznik nr 1.doc Załącznik nr 1 2009-01-23 20:27:49 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik nr 2.doc Załącznik nr 2 2009-01-23 20:27:58 Bagiński Krzysztof

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował