<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2009-01-13 18:59:35

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37

Lelis: Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na nawiezienie pospółki żwirowej w ilości 6 000 m3 na remonty dróg gminnych, na terenie gminy Lelis. Numer ogłoszenia: 13477 - 2009; data zamieszczenia: 13.01.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lelis , ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 7611019 w. 17. . Adres strony internetowej zamawiającego: lelis.samorzady.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na nawiezienie pospółki żwirowej w ilości 6 000 m3 na remonty dróg gminnych, na terenie gminy Lelis.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest nawiezienie pospółki żwirowej w ilości 6000 m3 (sześć tysięcy metrów sześciennych) na remonty dróg gminnych na terenie Gminy Lelis. Wspólny słownik zamówień (CPV): 14.21.20.00-0 Zakres przetargu obejmuje zakup, załadunek, transport i rozładunek pospółki żwirowej przez Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wymagania od oferenta: -pospółka żwirowa musi być dobrej jakości i odpowiadać normom żwiru drogowego, -nawiezienie pospółki żwirowej w miejsce wskazane przez Zamawiającego, -odbioru dokona się po nawiezieniu pospółki żwirowej na drodze po zagęszczeniu, przez powołaną w tym celu Komisję odbioru lub przez powołanego Kierownika budowy. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.20.00-0. II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2009. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, a do oferty należy załączyć dokument (np. kserokopia przelewu, kserokopia poręczenia) potwierdzający jego wniesienie. 3. Forma wadium. a) Wadium może być wniesione w: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4. Miejsce wniesienia wadium. a) Miejsce wniesienia wadium w formie pieniądza: Bank Spółdzielczy O/Ostrołęka konto nr 26 8922 0009 0000 0619 2000 0020 - wadium wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeśli w dniu otwarcia ofert znajduje się na powyższym rachunku Zamawiającego. b) Miejsce wniesienia wadium w innej dopuszczalnej formie: - w przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.), Zamawiający wymaga złożenia oryginału w kasie Urzędu Gminy w Lelisie, pok. 4. 5. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż w pieniądzu dokument ten musi zawierać następujące zapisy: a) dane gwaranta; b) gwarancję wypłacenia całej kwoty Zamawiającemu w następujących przypadkach: - gdy wykonawca, którego oferta została wybrana:odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; c) gwarancję wypłacenia całej kwoty na okres związania ofertą, określony w pkt IX specyfikacji istotnych warunków zamówienia, d) podpisy umożliwiające identyfikację osób podpisujących (czytelne lub potwierdzone imienną pieczątką). 6. Zwrot wadium. a) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: - upłynął termin związania ofertą; - zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy; - zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. b) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy: - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; - który został wykluczony z postępowania; - którego oferta została odrzucona. c) złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia protestu. d) jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. e) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium w przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Przepadek wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. III.2) WARUNKI UDZIAŁU . Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. spełniają warunki z art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) 2. dokonają wpłaty na konto Zamawiającego wadium w wysokości 6 000 zł (sześć tysięcy złotych). Ocena spełnienia przez wykonawców tych warunków będzie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia-nie spełnia. . Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wypełniony formularz oferty (zał. nr 1 do SIWZ), b) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zał. nr 2 do SIWZ), c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentu składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się wyżej wymienionych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. d) dowód wniesienia wadium w formie pieniężnej lub kopia innego dokumentu wadialnego (w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz do oferty należy dołączyć kopię dokumentu wadialnego oryginał zaś złożyć w kasie Urzędu pok. nr 4), e) w przypadku składania oferty przez konsorcjum do oferty musi być załączona umowa konsorcyjna, która musi zawierać: określenie celu gospodarczego, oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi, określenie odpowiedzialności solidarnej konsorcjum względem zamawiającego, f) pełnomocnictwa dla jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, g) upoważnienie do podpisania oferty jeżeli nie wynika z załączonego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, h) parafowany na dowód akceptacji wzór umowy ws. Zamówienia publicznego (zał. nr 3 do SIWZ). SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: lelis.samorzady.pl (zakładka przetargi). Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Lelisie ul.Szkolna 37, 07-402 Lelis pok. nr 3. IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.01.2009 godz. 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Lelisie ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis pok. nr 11. IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Informacje o artykule

Autor: Parzych Radosław
Zredagował(a): Krzysztof Bagiński
Data powstania: 13.01.2009 18:59
Data ostatniej modyfikacji: 13.01.2009 18:59
Liczba wyświetleń: 1675

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ.doc SIWZ 2009-01-13 19:00:57 Bagiński Krzysztof
załącznik Zalacznik_1.doc Załącznik nr 1 do SIWZ 2009-01-13 19:01:27 Bagiński Krzysztof
załącznik Zalacznik_2.doc Załącznik nr 2 do SIWZ 2009-01-13 19:01:43 Bagiński Krzysztof
załącznik Zalacznik3.doc Załącznik nr 3 do SIWZ 2009-01-13 19:01:54 Bagiński Krzysztof

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował