<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2008-11-07 19:07:49

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

Lelis: Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Lelis ul. Słoneczna oraz podwieszenie przewodu oświetleniowego na słupach istniejących linii napowietrznych w msc. Białobiel, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński - Walery, Siemnocha w ramach modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 7611019 w. 17. . Adres strony internetowej zamawiającego: lelis.samorzady.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Lelis ul. Słoneczna oraz podwieszenie przewodu oświetleniowego na słupach istniejących linii napowietrznych w msc. Białobiel, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński - Walery, Siemnocha w ramach modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego w msc. Lelis ul. Słoneczna oraz podwieszeni przewodu oświetleniowego na słupach istniejących linii napowietrznych w msc. Białobiel, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński - Walery, Siemnocha. Lelis ul. Słoneczna: montaż 14 szt słupów WZ-9, montaż 14 szt wysięgników rurowych, montaż14 szt opraw oświetleniowych 100W z układem redukcji mocy wraz z lampami sodowymi 100W lub, ułożenie kabla YAKXS 4x35 w ilości 600mb. Białobiel: montaż 7 szt wysięgników rurowych, montaż 7 szt opraw oświetleniowych 100W z układem redukcji mocy wraz z lampami sodowymi 100W, podwieszenie przewodu AsXn 2x25 mm2 w ilości 676 mb, montaż szafki oświetleniowej z zegarem astronomicznym. Siemnocha: montaż 17 szt wysięgników rurowych, montaż 17 szt opraw oświetleniowych 100W wraz z lampami sodowymi 100W, podwieszenie przewodu AsXn 2x25 mm2 w ilości 974,48 mb, podwieszenie przewodu AsXn 2x35 mm2 w ilości 502,32 mb, montaż szafki oświetleniowej z zegarem astronomicznym. Łęg Przedmiejski: montaż 5 szt wysięgników rurowych, montaż 5 szt opraw oświetleniowych 100W wraz z lampami sodowymi 100W, podwieszenie przewodu AsXn 2x25 mm2 w ilości 421,20 mb. Łęg Starościński - Walery: montaż 12 szt wysięgników rurowych, montaż 12 szt opraw oświetleniowych 100W wraz z lampami sodowymi 100W, podwieszenie przewodu AsXn 2x25 mm2 w ilości 1123,20 mb, montaż szafki oświetleniowej z zegarem astronomicznym. UWAGA! Wymagania, jakie muszą spełniać oprawy oświetleniowe i lampy sodowe: a) oprawy oświetleniowe muszą spełniać następujące wymagania: . oprawy drogowe muszą mieć budowę dwukomorową (dostęp do komory lampy i komory osprzętu nie może następować jednocześnie po otwarciu klosza, komora lampy i komora osprzętu szczelnie od siebie oddzielone); . odbłyśnik zastosowanych opraw, pełny, wykonany z jednej całości, chroniony od góry korpusem, . stopień ochrony przed przedostawaniem się zanieczyszczeń stałych i wody, musi wynosić minimum IP65 dla komory układu optycznego, oraz minimum IP44 dla komory osprzętu elektrycznego; . oprawy wykonane w II klasa ochronności; . oprawy oświetleniowe muszą być wyposażone w układ kompensacji mocy biernej; . oprawy muszą posiadać dwa urządzenia umożliwiające tzw. mikro wentylację oprawy; . klosz oprawy musi być wykonany z poliwęglanu, materiału odpornego na promieniowanie UV, oraz na uderzenia ( IK 10 ); . oprawy muszą posiadać programowalny, autonomiczny układ redukcji mocy, nie sterowany z zewnątrz dodatkowym przewodem, z fabrycznym ustawieniem czasu załączenia w godz. 23.00 - 5.00; . korpus oprawy wykonany z tworzywa; . budowa panelu osprzętu elektrycznego musi umożliwiać jego demontaż bez użycia narzędzi; . bez narzędziowy dostęp do komory lampy ; . statecznik musi być wyposażony w wyłącznik termiczny; b) lampy sodowe muszą spełniać następujące wymagania: . Trwałość źródeł światła powinna być na poziomie minimum 18 000 godz. Skuteczność świetlna sodowych źródeł światła musi wynosić: - 100W - 10700 lm. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w przedmiarach robót i projektach budowlanych. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9. II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA . Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, a do oferty należy załączyć dokument (np. kserokopia przelewu, kserokopia poręczenia) potwierdzający jego wniesienie. 3. Forma wadium. a) Wadium może być wniesione w: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4. Miejsce wniesienia wadium. a) Miejsce wniesienia wadium w formie pieniądza: Bank Spółdzielczy O/Ostrołęka konto nr 26 8922 0009 0000 0619 2000 0020 - wadium wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeśli w dniu otwarcia ofert kwota określona w pkt znajduje się na powyższym rachunku Zamawiającego. b) Miejsce wniesienia wadium w innej dopuszczalnej formie: - w przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn zm.), Zamawiający wymaga złożenia oryginału w kasie Urzędu Gminy w Lelisie, pok. 4. 5. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż w pieniądzu dokument ten musi zawierać następujące zapisy: a) dane gwaranta; b) gwarancję wypłacenia całej kwoty Zamawiającemu w następujących przypadkach; - gdy wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, c) gwarancję wypłacenia całej kwoty na okres związania ofertą, określony w pkt 11 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, d) podpisy umożliwiające identyfikację osób podpisujących (czytelne lub potwierdzone imienną pieczątką). 6. Zwrot wadium. a) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: - upłynął termin związania ofertą; - zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy; - zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. b) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy: - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; - który został wykluczony z postępowania; - którego oferta została odrzucona. c) złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia protestu. d) jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. e) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium w przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Przepadek wadium. a) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. III.2) WARUNKI UDZIAŁU . Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) posiadają niezbędne uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia, b) posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego do wykonania zamówienia tj.: samochód wież. z balkonem, żuraw samonośny do 4 t, samochód skrzyniowy do 5 t, c) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału osobowego, d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, e) udokumentują wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie co najmniej dwóch robót budowlanych o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem, f) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp, g) udzielą gwarancji na okres 36 miesięcy. Ocena spełnienia przez wykonawców tych warunków będzie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia - nie spełnia. . Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia i dokumenty, jakie musza dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: a) wypełniony formularz ofertowy, b) kosztorysy ofertowe sporządzone ściśle wg załączonych przedmiarów ofert, c) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, d) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentu składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. e) wykaz co najmniej dwóch wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (protokoły odbioru lub referencje), f) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia urządzeń i narzędzi, g) poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej Izbie Budowlanej osoby, która będzie pełnić funkcje kierownika budowy, h) dowód wniesienia wadium w formie pieniężnej lub kopia innego dokumentu wadialnego (w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz do oferty należy dołączyć kopię dokumentu wadialnego oryginał zaś złożyć w kasie Urzędu pok. nr 4), i) polisa lub inny dokument ubezpieczenia poświadczający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, j) w przypadku składania oferty przez konsorcjum do oferty musi być załączona umowa konsorcyjna, która musi zawierać: określenie celu gospodarczego, oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi, wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi, określenie odpowiedzialności solidarnej konsorcjum względem zamawiającego, k) pełnomocnictwa dla jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, l) upoważnienie do podpisania oferty jeżeli nie wynika z załączonego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, m) parafowany na dowód akceptacji wzór umowy ws. Zamówienia publicznego. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: lelis.samorzady.pl (zakładka Przetargi). Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Lelisie ul. Szkolna 37 07-402 Lelis pok. nr 3. IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2008 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Lelisie ul. Szkolna 37 07-402 Lelis pok. nr 11. IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). Wójt Gminy Lelis mgr inż. Stanisław Subda

Informacje o artykule

Autor: Parzych Radosław
Zredagował(a): Krzysztof Bagiński
Data powstania: 07.11.2008 19:07
Data ostatniej modyfikacji: 03.12.2008 22:20
Liczba wyświetleń: 1983

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogloszenie.pdf Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 2008-11-07 19:10:27 Bagiński Krzysztof
załącznik PrzedmiarLP.pdf Przedmiar robót Łęg Przedmiejski 2008-11-07 19:11:27 Bagiński Krzysztof
załącznik PrzedmiarLS_W.pdf Przedmiar robót Łęg Starościński Walery 2008-11-07 19:12:29 Bagiński Krzysztof
załącznik PrzedmiarB.pdf Przedmiar robót Białobiel 2008-11-07 19:13:16 Bagiński Krzysztof
załącznik PrzedmiarLelis.pdf Przedmiar robót Lelis 2008-11-07 19:13:50 Bagiński Krzysztof
załącznik PrzedmiarSiemnocha.pdf Przedmiar robót Siemnocha 2008-11-07 19:14:24 Bagiński Krzysztof
załącznik Siwz_oswietlenie.pdf SIWZ dotycząca oświetlenia 2008-11-07 19:15:56 Bagiński Krzysztof
załącznik SST_Leg_Przedmiejski.pdf Szczegółowa specyfikacja techniczna Łęg Przedmiejski 2008-11-07 19:17:30 Bagiński Krzysztof
załącznik SST_Leg_StaroscinskiWalery.pdf Szczegółowa specyfikacja techniczna Łęg Starościński Walery 2008-11-07 19:18:29 Bagiński Krzysztof
załącznik SST LELIS.pdf Szczegółowa specyfikacja techniczna Lelis 2008-11-07 19:19:02 Bagiński Krzysztof
załącznik Wzor_umowy.pdf Wzór umowy 2008-11-07 19:19:23 Bagiński Krzysztof
załącznik Formularz ofertowy.pdf Formularz ofertowy 2008-11-07 19:19:48 Bagiński Krzysztof

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 07.11.2008 19:07 Krzysztof Bagiński