<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2008-07-31 22:37:35

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym


Urząd Gminy Lelis, 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37.
"NAWIEZIENIE POSPÓŁKI ŻWIROWEJ"

Lelis, dnia 31.07.2008 r. INB 341- 6/08
GMINA LELIS
UL. SZKOLNA 37
07-402 LELIS
OGŁASZA
że w dniu 08.08.2008 r. o godzinie 915 odbędzie się przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na nawiezienie pospółki żwirowej w ilości 2 500 m3 na remonty dróg gminnych, na terenie Gminy Lelis. Zakres przetargu obejmuje zakup, transport, załadunek i rozładunek pospółki żwirowej przez Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Symbol CPV: 14.21.21.20.7. Termin związania ofertą - 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. Termin realizacji zamówienia - 15.12.2008 r. Kryterium przy wyborze oferty, którym będzie kierowała się Komisja jest najniższa cena - 100% Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanowić dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium w wysokości 2 500 zł. Wadium należy wpłacać na rachunek Zamawiającego. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymogi z art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a także spełniają warunki określone w SWIZ. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Urzędzie Gminy w Lelisie, ul. Szkolna 37, w pokoju nr 11, do dnia 8.08.2008 r. do godziny 900. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.08.2008 r. o godzinie 915, w Urzędzie Gminy w Lelisie w pokoju nr 12. SIWZ można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lelisie, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, pok. nr 3 od poniedziałku do piątku w godzinach 745- 1545. SIWZ dostępna jest także na stronie internetowej: www.lelis.samorzady.pl (zakładka-przetargi). Zastępca Wójta Gminy Lelis mgr inż. Stefan Prusik

Informacje o artykule

Autor: Parzych Radosław
Zredagował(a): Krzysztof Bagiński
Data powstania: 31.07.2008 22:37
Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2008 22:37
Liczba wyświetleń: 1609

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ.doc Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2008-07-31 22:40:40 Bagiński Krzysztof

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował