<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2008-07-21 12:47:55

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPWANIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY


Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie
07-402 Lelis ul. Szkolna 48

Lelis, dn. 21.07.2008 r. ZA.223/3/2008
NR Ogłoszenia w BZP w portalu UZP 166074 - 2008 zamieszczone w dniu 21.07.2008 r. Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Nazwa i adres Zamawiającego Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie ul. Szkolna 48 07-402 Lelis województwo: mazowieckie tel./fax (0-29) 761-10-79 e-mail: zasip@post.pl Osoba upoważniona do kontaktów: Andrzej Przeradzki e-mail: zasip@post.pl tel./fax (0-29) 761-10-79 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://lelis.samorzady.pl (w zakładce Przetargi) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Określenie przedmiotu zamówienia: Wspólny Słownik Zamówień: 45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych 36400000-5 Artykuły i sprzęt sportowy Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boiska uniwersalnego o wym. 48 x 27 m o nawierzchni poliuretanowej PU Conipur, skoczni w dal o długości rozbiegu 30m i szer.1,5m o nawierzchni poliuretanowej PU Conipur, zeskok o wym.7,0x3,0m Wokół boiska wykonanie "opaski" chodnika z kostki betonowej o szerokości 186cm.Wykonanie schodów na skarpie umożliwiających przejście z placu szkolnego na projektowane boisko. Przed skarpą wykonanie chodnika dł. 20m z 6 ławkami z oparciami. Zainstalowanie koszy na śmieci oraz niezbędnego wyposażenie sportowego boisk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. Termin realizacji do 15 listopada 2008r. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci mający prawo występowania w obrocie prawnym i oświadczą lub zaświadczą, że spełniają następujące warunki: a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem postępowania. b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny. c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie jedno kryterium jakim jest cena. Ocena ofert będzie dokonana według następującego wzoru. WP = (Cmin. : Cof.) x 100 Gdzie: Cmin. - najniższa cena spośród wszystkich badanych ofert (w złotych łącznie z podatkiem VAT) Cof. - (cena w badanej ofercie (w złotych łącznie z podatkiem VAT) WP - wartość punktowa badanej oferty Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Zakładzie Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie, ul. Szkolna 48, pokój nr 1 do 14 sierpnia 2008r. Godz. 900 Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie, ul. Szkolna 48, pokój nr 1 w dniu 14 sierpnia 2008r. Godz. 900 Dyrektor Zakładu Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie Andrzej Przeradzki

Informacje o artykule

Autor: Andrzej Przeradzki
Zredagował(a): Krzysztof Bagiński
Data powstania: 21.07.2008 12:47
Data ostatniej modyfikacji: 21.07.2008 12:47
Liczba wyświetleń: 1631

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ_Dabrowka.doc SIWZ Dąbrówka 2008-07-21 12:50:04 Bagiński Krzysztof
załącznik Zalacznik_Nr_2_do_SIWZ_UMOWA.doc Załącznik nr 2 2008-07-21 12:50:32 Bagiński Krzysztof
załącznik Zalacznik_NR_3_do_SIWZ-OFERTA.doc Załącznik nr 3 2008-07-21 12:50:56 Bagiński Krzysztof
załącznik Zalacznik_Nr_4_do_SIWZ_OSWIADCZENIE.doc Załącznik nr 4 2008-07-21 12:51:07 Bagiński Krzysztof
załącznik Zalacznik_NR5_do_SWIZ_DOAWIADCZENIE_ZAWODOWE.doc Załącznik nr 5 2008-07-21 12:51:26 Bagiński Krzysztof
załącznik Zalacznik_NR_6_do_SWIZ_POTENCJAL_KADROWY.doc Załącznik nr 6 2008-07-21 12:51:39 Bagiński Krzysztof
załącznik zalacznik1.doc Załącznik nr 1 (Przedmiar robót) 2008-07-22 16:57:02 Bagiński Krzysztof

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował