<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2008-07-12 20:14:20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37

Lelis: Przebudowa wiejskiego boiska w miejscowości Szafarczyska w gminie Lelis Numer ogłoszenia: 157484 - 2008; data zamieszczenia: 11.07.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 7611019 w. 17. . Adres strony internetowej zamawiającego: http://lelis.samorządy.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa wiejskiego boiska w miejscowości Szafarczyska w gminie Lelis. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: - demontaż starych bramek, - chemiczne zniszczenie chwastów i wszelkich roślin na istniejącej murawie, - dokonanie pomiarów wysokościowych istniejącego poziomu boiska i sporządzenie roboczego planu profilowania terenu, - plantowanie terenu i nawiezienie warstwy 15 cm urodzajnego gruntu i zmieszanie jej z istniejącym podłożem, - wałowanie ziemi(podwójne), - obsianie boiska trawą, - wykonanie ogrodzenia wokół boiska z elementów betonowych oraz 2 bram i 3 furtek z profili stalowych, - budowa ławek bez oparc z drewna sosnowego, - utwardzenie kostką brukową placu przed scsną. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.20-8, 45.34.20.00-6. II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 71. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA . Informacja na temat wadium: 6000 zł Wadium może byc wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych.. III.2) WARUNKI UDZIAŁU . Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) udokumentowanie wykonania w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania tj. dniem ukazania się ogłoszenia o niniejszym przetargu w Biuletynie Zamówien Publicznych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem, tzn. roboty polegającej na budowie(przebudowie) boiska wiejskiego lub szkolnego. 2) dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności robót ogólnobudowlanych. 3) dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku,o którym mowa w punkcie 1 musi być: - wykaz zawierający następujące dane: nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres budowy,podstawowe dane charakteryzujące budowę(w tym powierzchnia boiska),opis wykonanych robót,termin rozpoczęcia i zakończe- nia realizacji robót,wartość zrealizowanych robót,dokumenty potwierdzające, że ww. roboty zostały wykonane należycie np. referencje, 4) dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku,o którym mowa w punkcie 2 musi być: - wykaz osób,które będą pełniły funkcje kierownika budowy, - uprawnienia budowlane tych osób oraz: - zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność tych osób do tej izby na dzień składania ofert. Wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. . Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dla uznania ważności oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie: a)dowód wniesienia wadium, b)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej-wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, c)zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego ZUS-u lub KRUS-u potwierdzające odpowiednio,że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków,opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie,że uzyskał zgodę na odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego-wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d)formularz ofertowy. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://lelis.samorządy.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lelis, ul.Szkolna 37, 07-402 Lelis, pokój nr 6. IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2008 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy Lelis,ul.Szkolna 37,pokój 11. IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Informacje o artykule

Autor: Roman Listwon
Zredagował(a): Krzysztof Bagiński
Data powstania: 12.07.2008 20:14
Data ostatniej modyfikacji: 12.07.2008 20:14
Liczba wyświetleń: 1764

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Specyfikacja.doc Specyfikacja 2008-07-12 20:17:17 Bagiński Krzysztof
załącznik formularz.doc Formularz ofertowy 2008-07-12 20:17:49 Bagiński Krzysztof
załącznik przedmiar robot.pdf Przedmiar robót 2008-07-14 09:28:49 Bagiński Krzysztof
załącznik boisko.pdf Boisko 2008-07-14 09:29:11 Bagiński Krzysztof
załącznik brama_furtka.pdf Brama i furtka 2008-07-14 09:29:35 Bagiński Krzysztof
załącznik lawki.pdf Ławki 2008-07-14 09:29:48 Bagiński Krzysztof
załącznik usytuowanie ogrodz.pdf Usytuowanie ogrodzenia 2008-07-14 09:30:25 Bagiński Krzysztof
załącznik uksztaltowanie terenu.pdf Ukształtowanie terenu (obecne) 2008-07-14 09:31:02 Bagiński Krzysztof
załącznik projekt.pdf Projekt boiska 2008-07-14 09:31:28 Bagiński Krzysztof
załącznik Pprojekt zagosp.pdf Projekt zagospodarowania 2008-07-14 09:33:08 Bagiński Krzysztof
załącznik szafarczyska2.gif Szafarczyska (mapa) 2008-07-14 09:41:13 Bagiński Krzysztof
załącznik oswiadczenie.pdf Oświadczenie projektanta 2008-07-14 09:41:44 Bagiński Krzysztof
załącznik uprawnienia 92.TIF Uprawnienia projektanta 2008-07-14 09:43:36 Bagiński Krzysztof
załącznik zaswiadczenie.TIF Zaświadczenie MOIIB 2008-07-14 09:47:28 Bagiński Krzysztof

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował