<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2008-05-08 19:39:18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 Rozbudowa sieci wodociągowej

Lelis: Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Łęg Przedmiejski kol.Pyskły i Celowizna Numer ogłoszenia: 94935 - 2008; data zamieszczenia: 07.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 7611019 w. 17. . Adres strony internetowej zamawiającego: http://lelis.samorządy.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Łęg Przedmiejski kol.Pyskły i Celowizna. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Sieć wodociągowa: PCV110-1557 mb, PCV90-471 mb 2.Przyłącza wodociągowe: PE40 i 50mm - szt. 15/385 mb II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.50-8, 45.23.21.50-8. II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 70. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA . Informacja na temat wadium: 6000 zł Wadium może być wniesione w: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych.. III.2) WARUNKI UDZIAŁU . Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.Udokumentowanie wykonania w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania tj. dniem ukazania się ogłoszenia o niniejszym przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie,co najmniej jednej roboty polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej o długości 2 km i 15 przyłączy wodociągowych. 2.Dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,tj.pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności sanitarnej z zakresu sieci wodociągowych i kierowania robotami w tej samej specjalności. 3.Oświadczenia i dokumenty,jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. a)dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku,o którym mowa w punkcie 1 musi być: -wykaz zawierający następujące dane:nazwę i adres zamawiającego,nazwę i adres budowy,podstawowe dane charakteryzujące wodociąg(w tym średnice i długości sieci rozdzielczej oraz przyłączy wodociągowych),opis wykonanych robót,termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót,wartość zrealizowanych robót,dokumenty potwierdzające,że ww. roboty sanitarne zostały wykonane należycie,np.referencje. b)dokumentami potwierdzającymi spełnienie waruku,o którym mowa w punkcie 2 musi być: -wykaz osób,które będą pełniły funkcje kierownika budowy i kierownika robót, -uprawnienia budowlane tych osób oraz zaświadczenia z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność tych osób do tej izby na dzień składania ofert.Wszystkie ww. dokumenty winny bć przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. . Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Dla uznania ważności oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie: a)dowód wniesienia wadium, b)aktualny odpis z własciwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej-wystawione nie wczesniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,c)zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego ZUS-u lub KRUS-u potwierdzające odpowiednio,że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub zawiadczenie,że uzyskał zgodę na odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego-wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,d)formularz ofertowy. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://lelis.samorządy.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzad Gminy Lelis, ul.Szkolna 37, 07-402 Lelis,pok.nr 6. IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2008 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy Lelis, ul.Szkolna 37, pokój 11. IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Informacje o artykule

Autor: Roman Listwon
Zredagował(a): Krzysztof Bagiński
Data powstania: 08.05.2008 19:39
Data ostatniej modyfikacji: 08.05.2008 19:39
Liczba wyświetleń: 1572

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik specyfikacja.doc Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2008-05-08 19:41:28 Bagiński Krzysztof
załącznik zalacznik_nr_1.doc Załącznik nr 1 2008-05-08 19:41:57 Bagiński Krzysztof
załącznik zalacznik_nr_2.pdf Załącznik nr 2 2008-05-08 19:42:12 Bagiński Krzysztof

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował