<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2008-04-25 22:00:34

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym


Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie
07-402 Lelis ul. Szkolna 48
województwo: mazowieckie
tel./fax (0-29) 761-10-79
e-mail: zasip@post.pl

Lelis, dn. 25 kwietnia 2008r. ZA.223/2/2008 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Białobieli gm. Lelis o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy Prawo Zamówień Publicznych Nazwa i adres Zamawiającego Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie ul. Szkolna 48 07-402 Lelis województwo: mazowieckie tel./fax (0-29) 761-10-79 e-mail: zasip@post.pl Osoba upoważniona do kontaktów: Andrzej Przeradzki e-mail: zasip@post.pl tel./fax (0-29) 761-10-79 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://lelis.samorzady.pl (w zakładce Przetargi) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Określenie przedmiotu zamówienia: Wspólny Słownik Zamówień: CPV: 45453000-7, CPV 45332000-3, CPV 45311100-1, CPV 45311200-2, CPV 45312100-8 Przedmiot zamówienia: - roboty budowlane wewnętrzne- wykonać nowe ścianki działowe w sanitariatach - malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi ścian i sufitów - położenie tynku kamyczkowego na korytarzu, holu i klatce schodowej - roboty tynkarskie - ściany i sufity wyrównanie starych tynków i naprawa ubytków oraz na całości gładź gipsowa, - wykonanie podłóg z Tarkettu w salach lekcyjnych i pomieszczeniach biurowych, - wymiana drzwi zewnętrznych na aluminiowe, wymiana stolarki drzwiowej na drzwi drewniane płycinowe z ościeżnicami, -wymienić w pomieszczeniach piwnicy wykładzinę na gres, - ściany w sanitariatach wyłożyć glazura do wysokości 2m, - demontażu i montażu nowych umywalek i baterii, - demontażu i montażu nowych kompletnych muszli ustępowych, - wykonanie wszelkich robót budowlanych związanych z modernizacją instalacji wod-kan., - udrożnić kanały wentylacyjne i wymienić kratki Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. Termin realizacji do 25 sierpnia 2008r. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci mający prawo występowania w obrocie prawnym i oświadczą lub zaświadczą, że spełniają następujące warunki: a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem postępowania. b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny. c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie jedno kryterium jakim jest cena. Ocena ofert będzie dokonana według następującego wzoru. WP = (Cmin. : Cof.) x 100 Gdzie: Cmin. - najniższa cena spośród wszystkich badanych ofert (w złotych łącznie z podatkiem VAT) Cof. - (cena w badanej ofercie (w złotych łącznie z podatkiem VAT) WP - wartość punktowa badanej oferty Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Zakładzie Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie, ul. Szkolna 48, pokój nr 1 do dnia 16 maja 2008r. do godz. 900. Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie, ul. Szkolna 48, pokój nr 1 w dniu 16 maja 2008r. o godz. 900. Dyrektor Zakładu Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie Andrzej Przeradzki

Informacje o artykule

Autor: Andrzej Przeradzki
Zredagował(a): Krzysztof Bagiński
Data powstania: 25.04.2008 22:00
Data ostatniej modyfikacji: 25.04.2008 22:00
Liczba wyświetleń: 1674

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ.doc Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia 2008-04-25 22:04:36 Bagiński Krzysztof
załącznik Zalacznik1.doc Załącznik nr 1 SIWZ 2008-04-25 22:05:27 Bagiński Krzysztof
załącznik Zalacznik2.doc Załącznik nr 2 SIWZ 2008-04-25 22:05:44 Bagiński Krzysztof
załącznik Zalacznik3.doc Załącznik nr 3 SIWZ 2008-04-25 22:05:59 Bagiński Krzysztof
załącznik Zalacznik4.doc Załącznik nr 4 SIWZ 2008-04-25 22:06:28 Bagiński Krzysztof
załącznik przedmiar1.pdf Przedmiar robót 2008-04-25 22:07:14 Bagiński Krzysztof
załącznik Przedmiar2.pdf Przedmiar robót 2008-04-25 22:07:51 Bagiński Krzysztof

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował