<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2008-03-21 12:53:43

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach.


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37

INB 341- 3/08 ogłasza, że w dniu 14.04.2008 r. o godzinie 915 odbędzie się przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na wykonanie następujących robót budowlanych: 1. Przebudowa drogi gminnej nr 250616W w miejscowości Łęg Starościński kol. Adamka -odcinek 939,5 metra; - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. w-wy 15 cm (po zagęszczeniu), - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. w-wy 15 cm (po zagęszczeniu) i szerokości - 4,3 metra, - wykonanie nawierzchni o szerokości - 4,10 metra z betonu asfaltowego BA-12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm nawierzchni, uzupełnienie poboczy pospółką, wykonanie oznakowania pionowego). 2. Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Łęg Przedmiejski kol. Muszyństwo - odcinek 433 metry; - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. w-wy 20 cm (po zagęszczeniu), - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. w-wy 15 cm (po zagęszczeniu) i szerokości - 4,3 metra, - wykonanie nawierzchni o szerokości - 4,10 metra z betonu asfaltowego BA-12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm nawierzchni, uzupełnienie poboczy pospółką, wykonanie oznakowania pionowego). Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia: 45100000-8, 45233000-9, 45233220-7, 45233140-2, 45233290-8. Termin wykonania zamówienia - 90 dni od dnia podpisania umowy. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 233 poz. 1655 ze zm.) a także spełniają warunki określone w SIWZ. Oferta musi być zabezpieczona wadium na kwotę 8 500 zł. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Ostrołęce; nr konta 26 8922 0009 0000 0619 2000 0020. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w pokoju nr 4 w siedzibie Zamawiającego (kasa). Kryterium przy wyborze oferty, którym będzie kierowała się Komisja jest: cena - 100% SIWZ można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lelisie, ul. Szkolna 37, 07- 402 Lelis, pok. nr 3 od poniedziałku do piątku w godzinach: 745 - 1545. SIWZ dostępna jest także na stronie internetowej: www.lelis.samorzady.pl . Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Urzędzie Gminy Lelis, ul. Szkolna 37, w pokoju nr 11, do dnia 14.04.2008 r. do godziny 900. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.04.2008 r. o godzinie 915, w Urzędzie Gminy Lelis w pokoju nr 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Termin związania z ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 99 ustawy Pzp. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, o którym mowa w art. 102 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej o której mowa w art. 91a ustawy Pzp. Wszelkich informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, pokój nr 3 lub 9 w godzinach: 745 do 1545. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Radosław Parzych i Stefan Prusik. Zastępca Wójta Gminy Lelis mgr inż. Stefan Prusik

Informacje o artykule

Autor: Radosław Parzych
Zredagował(a): Krzysztof Bagiński
Data powstania: 21.03.2008 12:53
Data ostatniej modyfikacji: 21.03.2008 12:53
Liczba wyświetleń: 1687

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ .doc SIWZ 2008-03-21 12:55:00 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik1.doc Formularz oferty 2008-03-21 12:56:02 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik2.doc Kosztorys Łęg Starościński kol. Adamka 2008-03-21 12:57:42 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik3.doc Kosztorys Łęg Muszyństwo 2008-03-21 12:58:24 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik4.doc Oświadczenie 2008-03-21 12:59:11 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik5.doc Wykaz osób i podmiotów 2008-03-21 13:00:00 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik6.doc Wykaz narzędzi i urządzeń 2008-03-21 13:04:31 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik7.doc Przedmiar robót Muszyństwo 2008-03-21 13:08:00 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik8.doc Przedmiar robót Adamka 2008-03-21 13:09:49 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik9.doc Szczegółowa specyfikacja techniczna 2008-03-21 13:10:58 Bagiński Krzysztof

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował