<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2008-01-17 22:03:05

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO


Urząd Gminy Lelis, 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37.
NAWIEZIENIE POSPÓŁKI ŻWIROWEJ

Lelis, dnia 17.01.2008 r.
INB 341-1 /08 w dniu 31.01.2008 r. o godzinie 9.15 odbędzie się przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 euro na nawiezienie pospółki żwirowej w ilości 4 500 m3 na remonty dróg gminnych, na terenie Gminy Lelis. Zakres przetargu obejmuje zakup, transport, załadunek i rozładunek pospółki żwirowej przez Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Symbol CPV: 14.21.21.20.7. Kryterium przy wyborze oferty którym będzie kierowała się Komisja jest najniższa cena - 100% Termin wykonania zadania - do 30 listopada 2008 roku. Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium, w wysokości 3 500 zł. Wadium należy wpłacać na rachunek organizatora. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymogi z art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Urzędzie Gminy Lelis, ul. Szkolna 37, w pokoju nr 11, do dnia 31.01.2008 r. do godziny 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.01.2008 r. o godzinie 9.15, w Urzędzie Gminy w Lelisie w pokoju nr 12. Wszelkich informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Lelis , ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, pokój nr 3 lub telefonicznie (029) 761-19-88 w godzinach: 7.45 - 15.45. Wójt Gminy Lelis mgr inż. Stanisław Subda

Informacje o artykule

Autor: Parzych Radosław
Zredagował(a): Krzysztof Bagiński
Data powstania: 17.01.2008 22:03
Data ostatniej modyfikacji: 17.01.2008 22:03
Liczba wyświetleń: 1518

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ.doc Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2008-01-17 22:07:59 Bagiński Krzysztof

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował