<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2007-11-02 18:06:46

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym


Urząd Gminy Lelis, 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37.
"DOSTAWA KOPARKO-ŁADOWARKI"

Lelis, dnia 2 listopada 2007 r. INB 341 - 11/07 Gmina Lelis ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 euro pn:
"DOSTAWA KOPARKO-ŁADOWARKI" 1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Lelis ul. Szkolna 37 07-402 Lelis 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej: www.lelis.samorządy.pl 3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej koparko - ładowarki. 4. Wspólny Słownik Zamówień: CPV 29.52.26.00-0. 5. Termin wykonania zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy. 6. Opis warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.). 7. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana sposobem: spełnia/nie spełnia. 8. Wadium nie jest wymagane. 9. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych. 10. Kryteria oceny ofert: Cena -100 % , 11. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Lelisie, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis w pokoju nr 11 lub wysłać na adres Zamawiającego w terminie do 12 listopada 2007 r., do godziny 9:45 czasu lokalnego. Otwarcie ofert nastąpi w 12 listopada 2007 r. o godzinie 10:00 czasu lokalnego w siedzibie Urzędu Gminy w Lelisie w pokoju nr 12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: - Prusik Stefan tel. (029) 7611984 - Parzych Radosław (029) 7611988 12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wójt Gminy Lelis mgr inż. Stanisław Subda

Informacje o artykule

Autor: Parzych Radosław
Zredagował(a): Krzysztof Bagiński
Data powstania: 02.11.2007 18:06
Data ostatniej modyfikacji: 02.11.2007 18:06
Liczba wyświetleń: 1542

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ.doc Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2007-11-02 18:46:48 Bagiński Krzysztof

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował