<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2018-08-10 13:38:06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Gmina Lelis: „Przebudowa drogi gminnej nr 250670W Gibałka - Szafarnia”

Ogłoszenie nr 603316-N-2018 z dnia 2018-08-10 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu: „Przebudowa drogi gminnej nr 250670W Gibałka - Szafarnia”

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Informacje o artykule

Autor: Aneta Zawojek
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 10.08.2018 13:38
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 213

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik OGLOSZENIE.pdf OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 2018-08-10 13:39:05 Parzych Piotr
załącznik Przedmiar.pdf Przedmiar robót 2018-08-10 13:39:23 Parzych Piotr
załącznik STWiOR.zip STWiOR (*.zip) 2018-08-10 14:08:27 Parzych Piotr
załącznik PSOR.zip PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU (*.zip) 2018-08-10 14:09:17 Parzych Piotr
załącznik Projekt.zip Projekt (*.zip) 2018-08-10 14:10:41 Parzych Piotr
załącznik SIWZ.pdf SIWZ 2018-08-10 14:31:39 Parzych Piotr
załącznik informacja_28_08_2018.pdf Informacja z otwarcia ofert. 2018-08-29 08:21:44 Parzych Piotr
załącznik informacja o wyborze oferty.pdf Informacja o wyborze oferty 2018-09-12 15:45:06 Parzych Piotr
załącznik OGLOSZENIE 01.10.2018r..pdf OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 2018-10-01 11:55:09 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował