<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2007-08-02 10:38:05

Ogłoszenie o wyborze oferty


Urząd Gminy Lelis,
07-402 Lelis, ul. Szkolna 37.

Lelis, 2007.08.01 INB341-9/07
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis ogłasza, że w dniu 31.07.2007r. rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Roboty budowlane – Modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lelisie. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: „SANPROD” Sp. z o.o. ul. Zawadzkiego 8, 07-410 Ostrołęka za cenę brutto: 237709,06 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięć złotych sześć groszy).
- w postępowaniu wzięło udział 2 Wykonawców, - termin realizacji zamówienia – 6 tygodni,licząc od daty podpisania umowy, - ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.07.2007 r. poz. 115468-2007 oraz w gablocie ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Gminy. Wójt Gminy Lelis mgr inż. Stanisław Subda

Informacje o artykule

Autor: Roman Listwon
Zredagował(a): Krzysztof Bagiński
Data powstania: 02.08.2007 10:38
Data ostatniej modyfikacji: 02.08.2007 10:38
Liczba wyświetleń: 1482

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował