<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2007-07-23 13:28:53

Przetarg publiczny nierograniczony


Urząd Gminy Lelis,
07-402 Lelis, ul. Szkolna 37.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Gmina Lelis 07-402 Lelis ul. Szkolna 37, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie ogłasza przetarg publiczny pn: „Modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lelisie”. Kod ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9, 45.31.00.00-3. Zakres rzeczowy: - wymiana istniejących pomp ciśnieniowych kanalizacji sanitarnej - szt.34 - wymiana istniejącej instalacji technologicznej w przepompowniach - szt.5 - wymiana istniejącej instalacji zasilająco-sterowniczej - 39 kpl. - budowa przyłączy ciśnieniowych PE40 i 50 mm, mb189/4szt. wraz z UZT. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 164 poz.1163 z 14.09.2006 r. + nowelizacja z dnia 13 marca 2007 r.) oraz zgodnie z zapisami SIWZ. Nie przysługuje odwołanie. Termin realizacji - 42 dni, licząc od daty podpisania umowy. Wadium - 5000 zł Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: - cena brutto za realizację całego zadania - 100% Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie wydawana w siedzibie zamawiającego pok. 6, lub przesyłana pocztą na wniosek oferenta. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Roman Listwon tel. (029) 761-19-87, pok. 6, w godzinach 8°° - 14°° Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. 11 Termin składania ofert upływa dnia 31.07.2007 r. o godz. 9³º Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.07.2007 r. o godz. 10ºº w siedzibie zamawiającego pok. 12. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz spełniający warunki określone w SIWZ. Wójt Gminy Lelis mgr inż. Stanisław Subda

Informacje o artykule

Autor: Roman Listwon
Zredagował(a): Krzysztof Bagiński
Data powstania: 23.07.2007 13:28
Data ostatniej modyfikacji: 23.07.2007 13:28
Liczba wyświetleń: 1810

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ - kanalizacja.doc 2007-07-23 13:29:30 Bagiński Krzysztof

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował