<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2018-06-13 09:30:59

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Gmina Lelis: BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZEWCE

Ogłoszenie nr 500130714-N-2018 z dnia 11-06-2018 r.

 

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 552063-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 

Informacje dodatkowe: 
NIE DOTYCZY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lelis, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Szkolna  37, 07402   Lelis, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 029 7611019 w. 17, e-mail info@lelis.ug.gov.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): www.bip.lelis.pl 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 
www.bip.lelis.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZEWCE
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Działka o numerze ewid. 98 znajduje się w Olszewce gm. Lelis. Jest to teren nieogrodzony, częściowo zabudowany (dawne siedlisko), z istniejącym dostępem do drogi publicznej. Opracowaniem objęto niezabudowany fragment działki, porośnięty trawą. Projekt zakłada na nim budowę boiska o nawierzchni poliuretanowej. Prace obejmują : - usunięcie warstwy humusu (ok. 30cm), - wypełnienie wykopu piaskiem i wykonanie nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z betonu, - ułożenie nawierzchni z kostki betonowej i zamontowanie ławek, - montaż wyposażenie, - wydzielenie boiska ogrodzeniem systemowym (z dwiema furtkami), - wykonanie opaski wokół boiska (szer. 25cm i 32cm) ze żwiru frakcji 31,5 – 63mm, o gr. 30cm, w otulinie z geowłókniny. Nowe nawierzchnie należy wykonać ze spadkiem 0,6%, aby wody opadowe odprowadzić powierzchniowo na tereny zielone Inwestora. a) Boisko Zaprojektowano boisko poliuretanowe o pow. 985,60m2, z wrysowanymi polami do gier zespołowych : piłki ręcznej, tenisa ziemnego i siatkówki. Przewidziano również koszykówkę treningową. Spadek powierzchniowy dwustronny wzdłuż boiska (0,6%). Obrzeża betonowe 8x30x100cm. Pola gier dla poszczególnych dyscyplin wyznaczyć malowanymi liniami szer 5cm, zróżnicowanymi kolorystycznie. W nawierzchni boiska należy osadzić tuleje do słupków oraz konstrukcję do koszykówki. Miejsca osadzenia urządzeń przedstawiono na rysunkach. Podbudowa - wykop należy wypełnić piaskiem zagęszczonym (15cm), następnie ułożyć warstwę betonu C16/20 gr. min. 15cm, kształtując spadek dwustronny 0,6% wzdłuż boiska. Uwagi: - Należy wykonać dylatację betonu w polach 20 m2. - Podbudowa betonowa musi być odpowiednio zaimpregnowana (środkiem wg zaleceń producenta nawierzchni). - Podbudowa betonowa po ułożeniu musi dojrzewać przez 30 dni. Nawierzchnia poliuretanowa ułożona na świeży beton po sezonie odklei się od betonu. Nawierzchnia boiska Zaprojektowano nawierzchnię poliuretanową elastyczną, bezspoinową, antypoślizgową, przepuszczalną dla wody, dwuwarstwową, instalowaną maszynowo „in situ” (bezpośrednio na placu budowy). Łączna grubość nawierzchni 16mm. Zawartości metali ciężkich wyszczególnionych w tabeli nie może przekraczać opisanych wartości: Pierwiastki Wymóg ZAMAWIAJACEGO DOC po 24h ≤ 19 mg/l Ołów Pb ≤ 0.001 mg/l Kadm Cd ≤ 0,0002 mg/l Chrom Cr ≤ 0,001 mg/l Chrom VI Cr VI ≤ 0,008 mg/l Rtęć Hg ≤ 0,0002 mg/l Cyna Sn ≤ 0,005 mg/l Cynk Zn ≤ 0,12 mg/l Wybrane minimalne właściwości techniczne nawierzchni: WŁAŚCIWOŚCI WYNIKI Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa) ≥ 0,90 Wydłużenie względne przy zerwaniu, % ≥70 Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, na podłożu betonowym, % (23°C) 48±3 Odkształcenie pionowe, na podłożu betonowym, mm (23°C) ≤2,00 Odporność na ścieranie w aparacie Tabera, g ≤1,20 Odporność na sztuczne starzenie oceniona zmianą barwy (stopień w skali szarej); (metoda badań PN-EN 20105-A02:1996) 4 Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C, jednostki PTV - nawierzchnia sucha 100-110 - nawierzchnia mokra 56-60 Wytrzymałość na rozdzieranie , (N) ≥145 Nawierzchnia musi posiadać: - autoryzacja z gwarancja wystawiona i potwierdzona przez producenta systemu oferowanej nawierzchni, - karta techniczna wystawiona i potwierdzona przez producenta systemu oferowanej nawierzchni, - badania potwierdzające zgodność z normą PN-EN 14877:2014, - badania potwierdzające spełnienie normy DIN 18035-6:2014 na zawartość pierwiastków metali ciężkich, - rekomendacja techniczna ITB, lub dokument równoważny, - atest higieniczny PZH. b) Ogrodzenie Wokół boiska przewidziano ogrodzenie systemowe w kolorze zielonym RAL 6005, z furtkami dwuskrzydłowymi (wyposażonymi w zawiasy, rygiel i zamek). Ogrodzenie składa się z paneli stalowych (do wys. 4,0m) rozpostartych pomiędzy słupami głównymi i pośrednimi. Wyżej przewidziano zabezpieczenie z siatki PP do wysokości 6,0m. Szczegóły techniczne ogrodzenia systemowego: - Wysokość całkowita ogrodzenia 6,0m. - Słupy główne 120x40mm w rozstawie 5,2m. - Słupy pośrednie 60x40mm, - Słupy narożne – 120x120mm, - Panele (do wys. 4,0m) – szer.251cm, oko 50/200mm, druty poziome 2x8mm, druty pionowe 1x6mm. - Siatka PP oczko 10x10, gr. splotu 3mm, - Szerokość skrzydła głównego furtki – min. 90cm. d) Chodniki Wzdłuż krótszych boków boiska zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej gr. 6cm. Spadek nawierzchni 0,6% w kierunku terenu zieleni. Układ warstw : - kostka betonowa 20x10x6cm - podsypka cementowo-piaskowa gr. min. 2cm - podkład z chudego betonu C8/10 gr. 6cm - podsypka z ubitego piasku gr. 5cm - grunt rodzimy Obrzeża betonowe 8x30x100cm. e) Ławki stałe Zaprojektowano ławki bez oparć (w nawierzchni z kostki betonowej). Wykonane z trzech listew na konstrukcji metalowej z kątowników 60x60x6mm. Elementy metalowe ocynkowane. Listwy drewniane należy zaimpregnować (np. : 2 x Sadolin Base + 2 x Sadolin Exstra, lub produktami równoważnymi). Łączna długość ławek : 2x18,0m = 36,0m. Kolor uzgodnić z inwestorem. f) Kosze Przy boisku zaprojektowano kosze na śmieci - 4 szt.(np. firmy SKATOM typ KZ-4 lub równoważne). Należy zamontować je w miejscach oznaczonych na rysunku Z-2. Kosze wykonane z blachy ocynkowanej, zamontowane do podłoża za pomocą słupka z ceownika hutniczego. Kolor uzgodnić z inwestorem. g) Wyposażenie boiska - bramki do piłki ręcznej, - słupki i siatki do siatkówki i tenisa ziemnego, - przymiar do mierzenia (ustawienia wysokości siatki), - koszykówka treningowa. Uwagi: - Na słupach koszykówki zamontować osłony z gąbki o grubości 5cm, wysokość 200cm, zapinana na rzepy, przeznaczone do stosowania na zewnątrz. - Wszystkie elementy wyposażenia boiska powinny posiadać właściwe, wymagane przepisami atesty, w tym dopuszczające do użytkowania przez dzieci i młodzież.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45112720-8

Dodatkowe kody CPV: 45342000-0, 45400000-6, 45233000-9, 45262300-4
 
SEKCJA III: PROCEDURA
 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
NIE DOTYCZY
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/06/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 420005.65 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: FIRMA WIELOBRANŻOWA MAGDALENA ŁACH 
Email wykonawcy: mslach.sztucznatrawa@wp.pl 
Adres pocztowy: UL. KOŚCIUSZKI 75 
Kod pocztowy: 07-411 
Miejscowość: RZEKUŃ 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 449981.13 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 449981.13 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 449981.13 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
Oferta nr 1 złożona przez firmę: Firma Wielobranżowa Magdalena Łach, 07-411 Rzekuń, ul. Kościuszki 75 spełniła warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą liczbę punktów w kryterium – cena 60 pkt+ gwarancja 40 pkt – razem 100pkt.

Informacje o artykule

Autor: Andrzej Przeradzki
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 13.06.2018 09:30
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 154

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował