<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2018-04-27 15:05:06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Gmina Lelis: Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Olszewce

Ogłoszenie nr 552063-N-2018 z dnia 2018-04-27 r. 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie

Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lelis, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Szkolna  37 07402   Lelis, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 029 7611019 w. 17, e-mail info@lelis.ug.gov.pl, faks 
Adres strony internetowej (URL): www.bip.lelis.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.lelis.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 
www.bip.lelis.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie 
www.bip.lelis.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Adres: 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Olszewce 
Numer referencyjny: INB.271.5.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: III. Opis przedmiotu zamówienia Działka o numerze ewid. 98 znajduje się w Olszewce gm. Lelis. Jest to teren nieogrodzony, częściowo zabudowany (dawne siedlisko), z istniejącym dostępem do drogi publicznej. Projekt zakłada na nim budowę boiska o nawierzchni poliuretanowej. Prace obejmują : - usunięcie warstwy humusu (ok. 30cm), - wypełnienie wykopu piaskiem i wykonanie nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z betonu, - ułożenie nawierzchni z kostki betonowej i zamontowanie ławek, - montaż wyposażenie, - wydzielenie boiska ogrodzeniem systemowym (z dwiema furtkami), - wykonanie opaski wokół boiska (szer. 25cm i 32cm) ze żwiru frakcji 31,5 – 63mm, o gr. 30cm, w otulinie z geowłókniny. Nowe nawierzchnie należy wykonać ze spadkiem 0,6%, aby wody opadowe odprowadzić powierzchniowo na tereny zielone Inwestora. a) Boisko Zaprojektowano boisko poliuretanowe o pow. 985,60m2, z wrysowanymi polami do gier zespołowych : piłki ręcznej, tenisa ziemnego i siatkówki. Przewidziano również koszykówkę treningową. Spadek powierzchniowy dwustronny wzdłuż boiska (0,6%). Obrzeża betonowe 8x30x100cm. Pola gier dla poszczególnych dyscyplin wyznaczyć malowanymi liniami szer 5cm, zróżnicowanymi kolorystycznie. W nawierzchni boiska należy osadzić tuleje do słupków oraz konstrukcję do koszykówki. Miejsca osadzenia urządzeń przedstawiono na rysunkach. Podbudowa - wykop należy wypełnić piaskiem zagęszczonym (15cm), następnie ułożyć warstwę betonu C16/20 gr. min. 15cm, kształtując spadek dwustronny 0,6% wzdłuż boiska. Uwagi: - Należy wykonać dylatację betonu w polach 20 m2. - Podbudowa betonowa musi być odpowiednio zaimpregnowana (środkiem wg zaleceń producenta nawierzchni). - Podbudowa betonowa po ułożeniu musi dojrzewać przez 30 dni. Nawierzchnia poliuretanowa ułożona na świeży beton po sezonie odklei się od betonu. Nawierzchnia boiska Zaprojektowano nawierzchnię poliuretanową elastyczną, bezspoinową, antypoślizgową, przepuszczalną dla wody, dwuwarstwową, instalowaną maszynowo „in situ” (bezpośrednio na placu budowy). Łączna grubość nawierzchni 16mm. Zawartości metali ciężkich wyszczególnionych w tabeli nie może przekraczać opisanych wartości: Pierwiastki Wymóg ZAMAWIAJACEGO DOC po 24h ≤ 19 mg/l Ołów Pb ≤ 0.001 mg/l Kadm Cd ≤ 0,0002 mg/l Chrom Cr ≤ 0,001 mg/l Chrom VI Cr VI ≤ 0,008 mg/l Rtęć Hg ≤ 0,0002 mg/l Cyna Sn ≤ 0,005 mg/l Cynk Zn ≤ 0,12 mg/l Wybrane minimalne właściwości techniczne nawierzchni: WŁAŚCIWOŚCI WYNIKI Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa) ≥ 0,90 Wydłużenie względne przy zerwaniu, % ≥70 Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, na podłożu betonowym, % (23°C) 48±3 Odkształcenie pionowe, na podłożu betonowym, mm (23°C) ≤2,00 Odporność na ścieranie w aparacie Tabera, g ≤1,20 Odporność na sztuczne starzenie oceniona zmianą barwy (stopień w skali szarej); (metoda badań PN-EN 20105-A02:1996) 4 Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C, jednostki PTV - nawierzchnia sucha 100-110 - nawierzchnia mokra 56-60 Wytrzymałość na rozdzieranie , (N) ≥145 Nawierzchnia musi posiadać: - autoryzacja z gwarancja wystawiona i potwierdzona przez producenta systemu oferowanej nawierzchni, - karta techniczna wystawiona i potwierdzona przez producenta systemu oferowanej nawierzchni, - badania potwierdzające zgodność z normą PN-EN 14877:2014, - badania potwierdzające spełnienie normy DIN 18035-6:2014 na zawartość pierwiastków metali ciężkich, - rekomendacja techniczna ITB, lub dokument równoważny, - atest higieniczny PZH. b) Ogrodzenie Wokół boiska przewidziano ogrodzenie systemowe w kolorze zielonym RAL 6005, z furtkami dwuskrzydłowymi (wyposażonymi w zawiasy, rygiel i zamek). Ogrodzenie składa się z paneli stalowych (do wys. 4,0m) rozpostartych pomiędzy słupami głównymi i pośrednimi. Wyżej przewidziano zabezpieczenie z siatki PP do wysokości 6,0m. Szczegóły techniczne ogrodzenia systemowego: - Wysokość całkowita ogrodzenia 6,0m. - Słupy główne 120x40mm w rozstawie 5,2m. - Słupy pośrednie 60x40mm, - Słupy narożne – 120x120mm, - Panele (do wys. 4,0m) – szer.251cm, oko 50/200mm, druty poziome 2x8mm, druty pionowe 1x6mm. - Siatka PP oczko 10x10, gr. splotu 3mm, - Szerokość skrzydła głównego furtki – min. 90cm. d) Chodniki Wzdłuż krótszych boków boiska zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej gr. 6cm. Spadek nawierzchni 0,6% w kierunku terenu zieleni. Układ warstw : - kostka betonowa 20x10x6cm - podsypka cementowo-piaskowa gr. min. 2cm - podkład z chudego betonu C8/10 gr. 6cm - podsypka z ubitego piasku gr. 5cm - grunt rodzimy Obrzeża betonowe 8x30x100cm. e) Ławki stałe Zaprojektowano ławki bez oparć (w nawierzchni z kostki betonowej). Wykonane z trzech listew na konstrukcji metalowej z kątowników 60x60x6mm. Elementy metalowe ocynkowane. Listwy drewniane należy zaimpregnować (np. : 2 x Sadolin Base + 2 x Sadolin Exstra, lub produktami równoważnymi). Łączna długość ławek : 2x18,0m = 36,0m. Kolor uzgodnić z inwestorem. f) Kosze Przy boisku zaprojektowano kosze na śmieci - 4 szt.(np. firmy SKATOM typ KZ-4 lub równoważne). Należy zamontować je w miejscach oznaczonych na rysunku Z-2. Kosze wykonane z blachy ocynkowanej, zamontowane do podłoża za pomocą słupka z ceownika hutniczego. Kolor uzgodnić z inwestorem. g) Wyposażenie boiska - bramki do piłki ręcznej, - słupki i siatki do siatkówki i tenisa ziemnego, - przymiar do mierzenia (ustawienia wysokości siatki), - koszykówka treningowa. Uwagi: - Na słupach koszykówki zamontować osłony z gąbki o grubości 5cm, wysokość 200cm, zapinana na rzepy, przeznaczone do stosowania na zewnątrz. - Wszystkie elementy wyposażenia boiska powinny posiadać właściwe, wymagane przepisami atesty, w tym dopuszczające do użytkowania przez dzieci i młodzież. 

II.5) Główny kod CPV: 45112720-8 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
45233000-9
45342000-0
45400000-6
45262300-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-29 

II.9) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące zakresem budowę boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej, o wartości co najmniej 300.000 zł brutto każde. b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, posiadającymi w/w uprawnienia i doświadczenie: kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika przy realizacji robót objętych niniejszym zamówieniem. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; b) zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczej Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej w pkt. 3.1.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące zakresem budowę boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej, o wartości co najmniej 300.000 zł brutto każde. b) z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami z załączeniem uprawnień i wpisu do Izby inżynierów; 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2. Dowód wniesienia wadium, 3. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie projektu, STWiOR, opisu przedmiotu zamówienia, 4. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - zgodnie z punktem XI.15 SIWZ, 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zgodnie z pkt. XI. 15 SIWZ, 6. W przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu , musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobó na potrzeby realizacji zamówienia.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 11.000,00 PLN (jedenaście tysięcy). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz.1804 oraz 2015 r. poz.978 i 1240).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 

Informacje dodatkowe: 
 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1.W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogą ulec zmianom, przy czym zmiany mogą dotyczyć: 1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę), c) konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji, d) konieczności wykonania robót zamiennych /lub dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, e) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunków atmosferycznych, kolizji utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy. f) wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy, g) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, a w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności wymienionych w literach od a do g, termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności; 2) wysokości ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia, W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano; 3) formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art.149 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 4) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 5) rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenia terminu udzielonej gwarancji; 6) zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo – finansowego robót; 7) powierzenia Podwykonawcy wykonania części zamówienia, które nie zostało wskazane przez Wykonawcę w ofercie, jako części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone Podwykonawcy; 8) zmiany podmiotu, na którego zasoby powoływał się Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, że proponowany inny podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 9) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art.144 ust.1 pkt. od 2 do 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.Zmiana może być dokonana przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy określonego w §3 ust.1, na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach wymienionych w ust.1. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-05-16, godzina: 12:00
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

Informacje o artykule

Autor: Andrzej Przeradzki
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 27.04.2018 15:05
Data ostatniej modyfikacji: 27.04.2018 15:07
Liczba wyświetleń: 333

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik ogloszenie.html OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2018-04-27 15:10:05 Parzych Piotr
załącznik SIWZ.doc SIWZ Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Olszewce 2018-04-27 15:10:29 Parzych Piotr
załącznik STWIOR.pdf STWIOR 2018-04-27 15:10:41 Parzych Piotr
załącznik BiOZ.pdf Dot. ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZY WYKONYWANIU ROBÓT BUDOWLANYCH 2018-04-27 15:11:28 Parzych Piotr
załącznik boisko przedmiar.pdf Boisko - przedmiar 2018-04-27 15:11:42 Parzych Piotr
załącznik opis-BOISKO.pdf opis-BOISKO 2018-04-27 15:11:54 Parzych Piotr
załącznik Z-1.pdf Z-1 2018-04-27 15:12:52 Parzych Piotr
załącznik Z-2.pdf Z-2 2018-04-27 15:13:29 Parzych Piotr
załącznik Z-3.pdf Z-3 2018-04-27 15:13:38 Parzych Piotr
załącznik Z-4.pdf Z-4 2018-04-27 15:13:48 Parzych Piotr
załącznik Z-5.pdf Z-5 2018-04-27 15:13:59 Parzych Piotr
załącznik Z-6.pdf Z-6 2018-04-27 15:14:08 Parzych Piotr
załącznik Z-7.pdf Z-7 2018-04-27 15:14:20 Parzych Piotr
załącznik INFORMACJA_16_05_2018.pdf Informacja z otwarcia ofert. 2018-05-16 13:20:33 Parzych Piotr
załącznik INFORMACJA_05_06_2018.pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / wykluczeniu / odrzuceniu 2018-06-05 15:51:13 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 27.04.2018 15:05 Piotr Parzych