<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2017-08-04 14:18:53

MAŁE GRANTY


Dofinansowanie zadań publicznych tzw. "MAŁE GRANTY" – możliwość składania ofert

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje, że w budżecie województwa na 2017 rok zostały wyodrębnione środki finansowe w wysokości 500 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie organizacjom pozarządowym dotacji celowych w trybie pozakonkursowym tzw. „małego grantu” zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

Rodzaj zadania publicznego

"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

Charakterystyka projektu składanego w ramach tzw. „małego grantu”:

 1. Wysokość dofinansowania lub finasowania zadania publicznego nie może przekroczyć 10 000 zł.
 2. Łączna kwota środków finansowych przyznanych oferentowi w trybie art. 19 a ww. ustawy, w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.
 3. Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni (termin realizacji zadania musi obejmować wszystkie działania niezbędne do zrealizowania zadania publicznego).
 4. Termin zakończenia realizacji zadania nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2017 r.
 5. Projekt zadania musi być samodzielny, tzn. nie może być ciągłością zadania, na które przeznaczona została dotacja w ramach otwartego konkurs ofert.
 6. Proponowane do realizacji zadanie publiczne musi być zgodne z statutową działalnością nieodpłatną lub odpłatną pożytku publicznego Oferenta. 

Zasady przyznawania dotacji

 1. Ofertę należy wypełnić na obowiązującym formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 570). Wzór oferty jest dostępny na stronie (wzór uproszczonej oferty);
 2. Oferty należy składać minimum 30 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji zadania publicznego.
 3. Oferent składający ofertę zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania dokumentu „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu województwa mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” dostępnego na stronie,
 4. Oferty można składać:
  1. osobiście w zamkniętych kopertach w godzinach: 8.00 – 16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych Urzędu;
  2. osobiście w zamkniętych kopertach w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z Delegatur Urzędu, których aktualne adresy dostępne są na stronie;
  3. w zamkniętych kopertach za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03 – 719 Warszawa; z dopiskiem na kopercie: "Małe dotacje – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2017 r."
  4. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie.
 5. Składane oferty będą rozpatrywane do momentu wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych w budżecie Województwa Mazowieckiego w 2017 roku,na projekty pozakonkursowe w ramach „małych grantów”.

Dodatkowych informacji w zakresie składania ofert w trybie pozakonkursowym udzielają pracownicy Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu – Biuro Sportu, tel.: (22) 59-79-414; 59-79-444; 59-79-415; 59-79-418.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 04.08.2017 14:18
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 323

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował