<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2017-07-19 12:47:30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Gmina Lelis: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym: Lelis, Durlasy oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie ewidencyjnym Durlasy gm. Lelis"

Ogłoszenie nr 553985-N-2017 z dnia 2017-07-19 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Nie dotyczy
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: Nie dotyczy
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lelis, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Szkolna  37 , 07402   Lelis, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 029 7611019 w. 17, , e-mail info@lelis.ug.gov.pl, , faks .
Adres strony internetowej (URL): www.bip.lelis.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.lelis.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
Nie dotyczy

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Nie dotyczy

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Nie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
Nie
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym: Lelis, Durlasy oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie ewidencyjnym Durlasy gm. Lelis”
Numer referencyjny: INB.271.8.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: A. Oczyszczalnia ścieków Informacje ogólne: Przepustowość istniejącej oczyszczalni - 120 m3/d Przepustowość oczyszczalni po rozbudowie - 350 m3/d Ścieki oczyszczone odprowadzane będą kanałem ciśnieniowym PE 140 mm do rzeki Rozoga. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu: 1. Reaktor biologiczny – jednokomorowy, monolityczny zbiornik żelbetowy, naziemny, prostopadłościenny, przykryty lekką konstrukcją stalowo-poliwęglanową. Posadowiony na płycie dennej monolitycznie połączonej z płaszczem. Reaktor biologiczny zagłębiony 3,30 m w ziemi. Wymiary w obrysie zewnętrznym ścian płaszcza 6,70 x 15,70 m. Wysokość całkowita 5,70 m., napełnienie max. 4,60 m. Dno zbiornika stanowi płyta żelbetowa grubości 0,40 m. Pod dnem warstwa podłoża z betonu niskiej klasy grubości 0,10 m i izolacja z folii PE. Ściany grubości 0,35 m. Dane ogólne zbiornika: Powierzchnia zabudowy - 105,19 m2 Kubatura - 557,51 m3 Podstawowe wyposażenie technologiczne – rurociąg zasilający, odprowadzający części pływające. Armatura: zasuwy odcinające, zawory zwrotne, wywietrzniki. Wentylacja zbiornika. Instalacja sterowania zasilania zbiornika: włączenie i wyłączenie. Urządzenia pomiarowe kontrolujące poziom zwierciadła wody w zbiorniku. Materiały konstrukcyjne – beton C25/30, W8, F150; stal zbrojeniowa RB500W (BSt500S). Zabezpieczenie wodochronne, antykorozyjne – izolacja dna (płyty fundamentowej) folia PE gr. 0,5 mm z warstwa ochronna z betonu niskiej klasy gr. 0,10 m; stalowe elementy wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301. 2. Osadnik wtórny – jednokomorowy monolityczny zbiornik żelbetowy, naziemny. Przykryty lekką konstrukcją stalowo-poliwęglanową. Posadowiony na płycie dennej monolitycznie połączonej z płaszczem i pilastrami. Osadnik zagłębiony 4,60 m w ziemi. Wymiary w obrysie zewnętrznym ścian płaszcza 4,80 x 4,80 m. Wysokość całkowita 6,40 m, napełnienie max. 5,30 m. Konstrukcja wykonana z betonu C25/30 hydrotechnicznego W8, mrozoodporności F150, stal zbrojeniowa RB500W. Dno zbiornika stanowi płyta żelbetowa grubości 0,40 m. Pod dnem warstwa podłoża z betonu niskiej klasy grubości 0,10 m i izolacja z folii PE. Ściany grubości 0,30 m. Dane ogólne zbiornika wtórnego: Powierzchnia zabudowy - 23,04 m2 Kubatura - 147,46 m3 Podstawowe wyposażenie technologiczne – rurociąg zasilający, odprowadzający części pływające. Armatura: zasuwy odcinające, zawory zwrotne, wywietrzniki, pompa. Wentylacja zbiornika. Instalacja sterowania zasilania zbiornika: włączenie i wyłączenie. Urządzenia pomiarowe kontrolujące poziom zwierciadła wody w zbiorniku. 3. Zadaszenie reaktora i osadnika Zaprojektowano lekkie zadaszenie, dwuspadowe, w konstrukcji stalowej, pokrycie płytami trapezowymi poliestrowymi PET. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-N 10088-1). Profile zamknięte: RP 80x40x3, RP 150x100x4, RP200x100x4, blachy. Elementy uzupełniające, profile: C80x40x3, C160x60x4, LR50x50x5, LR75x75x6. 4. Budynek technologiczny nr 1 – budynek dmuchaw i agregatów Charakterystyka ogólna: budynek o wymiarach w rzucie 6,00x4,00 m i wysokości 3,82 m, w konstrukcji lekkiej stalowej, obudowanie ścian i pokrycie dachu trapezowymi płytami warstwowymi. Dach jednospadowy, pochylenie 10%. Fundamenty żelbetowe, wylewane bez deskowania (bezpośrednio w gruncie). 5. Budynek technologiczny nr 2 – budynek składowania osadu Charakterystyka ogólna: budynek o wymiarach w rzucie 6,00x4,00 m i wysokości 3,62 m, w konstrukcji lekkiej stalowej. Obudowa ścian i pokrycie dachu trapezowymi płytami poliestrowymi PET (ściana frontowa nie obudowana). Mocowane do konstrukcji stalowej, ze stali S275. Dach jednospadowy, nachylenie 10%. Fundamenty żelbetowe, wylewane bez deskowania (bezpośrednio w gruncie). 6. Laguny hydrobotaniczne: Laguny zlokalizowane będą na części działki nr 609/2. Powierzchnia całkowita działki wynosi 10014 m2. Bilans terenu: Powierzchnia terenu inwestycji – 6000 m2 Powierzchnia lagun - 2151 m2 Wymiary lagun: L: 22,15 x 40 m Z: 31,63 x 40 m Głębokość czynna lagun - 1,65 m Średnia głębokość całkowita wykopu - 1,79 m Nachylenie skarp wykopu - 1 : 1 Nachylenie skarp wału - 1 : 1,5 Kubatura wykopu - 4270 m3 Pojemność eksploatacyjna lagun: L: 1462 m3 Z: 2087 m3 Rozwiązania budowlano-materiałowe: Laguny hydrobotaniczne należy wykonać na powierzchni zbiornika ziemnego uszczelnionego folią PEHD o grubości 1 mm ułożoną na podsypce piaskowej o grubości 8 cm, zagęszczoną mechanicznie. Na ułożonej folii należy rozścielić kolejną warstwę piasku o grubości 5 cm (ochrona przed przebiciem folii). Na tak wykonanym podłożu przykrytym geowłókniną należy ułożyć rury perforowane, karbowane PVC Ø100 mm z otworami 1,5 x 5 mm i obłożyć je złożem filtracyjnym z kruszywa i kamienia o granulacji 16 ÷ 80 mm. Ta warstwa grubości 15 cm stanowić będzie podstawę konstrukcyjną filtra pionowego. Laguny hydrobotaniczne są docelowym sposobem na przyjęcie nadmiaru osadu z oczyszczalni w Lelisie. B. Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami, sieć wodociągowa z przyłączami Siec kanalizacyjna z przyłączami - sieć kanalizacji sanitarnej: PE 63 – 1675,50 mb, PE 50 – 1513,50 mb - przyłącza wraz z UZT - 44 kpl. Rurociągi kanalizacji ciśnieniowej z rur PE 63 i 50 PN10 SDR 17, Zbiornik przydomowej przepompowni ścieków do kanalizacji ciśnieniowej o średnicy wew. 800 mm i głębokości 2350 – 2800 mm. Konstrukcja zbiornika: zbiornik wykonany z PEHD jako monolityczny bez używania procesu zgrzewania elementów, półkoliste dno, gładkie ścianki wewnętrzne na całej powierzchni, średnica zbiornika 800 mm, całkowita retencja 800 l, retencja czynna zbiornika (między poziomem załączania i wyłączania pompy) 75 l. Wyposażenie zbiornika: armatura z PP DN40 odporna na korozję i ścieranie oraz wąż gumowy zbrojony tłoczny dn 32 mm PN10, armatura zwrotna zabezpieczona przed korozją, zasuwa odcinająca z PP z wolnym przelotem. Sterowanie pompownią pracującą w kanalizacji ciśnieniowej: sterowanie poziomem ścieków w zbiorniku za pomocą trzech pływaków-czujników poziomu, ustawienia poziomu załączeń pompy i innych parametrów odbywa się z poziomu szafy sterującej, sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed zanikaniem i asymetrią faz oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem (termik) i przeciążeniem oraz sygnał świetlny (czerwona lampka). Pompa wyporowa z nożem tnącym pracująca w kanalizacji sanitarnej zatapialna, przeznaczona do tłoczenia ścieków komunalnych zawierających fekalia z budynków mieszkalnych. Nominalne parametry pracy pompy: Qp = 0,7 l/s, Hpm = 60 m sł. w. ,rotor ze stali nierdzewnej, stator gumowy w jarzmie stalowym i obudowie z PP, silnik trójfazowy (tzw. mokry) asynchroniczny 3 – 400 V 50 Hz, stopień ochronny IP 58, kabel długości 15 m lub jednofazowy (tzw. mokry) asynchroniczny 1 – 230 V 50 Hz, stopień ochrony IP 58, kabel 15 m. Konstrukcja: zatapialny blok zespołu, ustawienie pionowe mokre na stojaku ze stali nierdzewnej, obudowa silnika ze stali nierdzewnej, wąż gumowy zbrojony dn 32 mm PN 10, zawór zwrotny kulowy PCV dn 32 mm, zawór odcinający kulowy z PP dn 32 mm. Sieć wodociągowa z przyłączami PVC 90 - 2065, 50 mb; przyłącza - szt. 31 Sieć rozdzielcza wodociągowa z rur PVC 90 PN 10, przyłącza z rur PE 40 PN 10 SDR 17. Uzbrojenie sieci wodociągowej w hydranty ppoż. oraz niezbędne zasuwy liniowe i zasuwy podłączeń domowych. Podłączenia przyłączy wodociągowych za pomocą opasek NWZ z zasuwą domową dn 32 mm, z klinem miękkim. Zakończenia przyłączy zaworem antyskażeniowym od strony instalacji domowej.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45110000-1
45223500-1
45252000-8
45252100-9
45231100-6
45231300-8
45232152-2
45232421-9
45232423-3
45310000-3
45231400-9
45312310-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Nie dotyczy
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe Brak
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe Brak
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) o udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie/rozbudowie oczyszczalni ścieków o wydajności nie mniejszej, niż 350 m3/d, budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o długości nie mniejszej niż 3 km, budowie sieci wodociągowej o długości nie mniejszej niż 2 km. Wykazane roboty mogą być wykonane łącznie lub jako odrębne inwestycje. 2) o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy dysponują osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia i posiada n/w uprawnienia i doświadczenie: a) Kierownik robót budowlanych posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, minimum 3- letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej, w tym przy realizacji minimum jednej oczyszczalni ścieków. b) Kierownik robót sanitarnych posiadający uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, minimum 3- letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami w zakresie branży sanitarnej, w tym przy realizacji minimum jednej oczyszczalni ścieków. c) Kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, minimum 3- letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami w zakresie branży elektrycznej, w tym przy realizacji minimum jednej oczyszczalni ścieków Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Kierownika budowy i Kierownika robót. Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Brak
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4. Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ);
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty ( wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ ); 2. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ), 3. Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Brak
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Brak
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2. dowód wniesienia wadium, 3. kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie projektów wykonawczych, SST, opisu przedmiotu zamówienia, 4. stosowne Pełnomocnictwo(a) – zgodnie z punktem 16.1.4) SIWZ, 5. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zgodnie z pkt 12.12.1.SIWZ, Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1. pkt 12.3.5 SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP; 2. pkt 12.3.6 do 12.3.8. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1 Zamawiający żąda wniesienia wadium. 2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3 Okres ważności wadium winien obejmować cały okres związania ofertą. 4 Wysokość wadium wynosi: 60 100,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt tysięcy sto złotych) Forma wadium: 1 Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
Nie dotyczy

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
Nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Nie dotyczy
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Nie dotyczy
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Nie dotyczy
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
Nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Okres gwarancji 40,00
Cena 60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
Nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania:
Nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Nie dotyczy
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Nie dotyczy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogą ulec zmianom, przy czym zmiany mogą dotyczyć: 1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności: • niekorzystnych warunków atmosferycznych, czy kolizji utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy, o czas trwania tych okoliczności, • wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy, • wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, a w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę), c) konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji, d) konieczności wykonania robót zamiennych, koniecznych i/lub dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności wymienionych w literach od a) do d), termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności; 2) formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art. 149 ost. 1 ustawy PZP. 3) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy w przypadku ich zmiany, w celu doprowadzenia do zgodności ze stanem faktycznym; 4) zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo – finansowego robót; 5) Jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art.144 ust.1 pkt. Od 2) do 6) ustawy PZP 2. Zmiana może być dokonana przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy określonego w §3 ust.1, na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach wymienionych w ust.1. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-03, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 19.07.2017 12:47
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 887

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ.docx SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 2017-07-19 12:49:12 Parzych Piotr
załącznik 2. SST.zip SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE - OCZYSZCZALNIA (*.zip) 2017-07-19 13:03:38 Parzych Piotr
załącznik 3. Przedmiar.zip PRZEDMIAR - OCZYSZCZALNIA (*.zip) 2017-07-19 13:04:35 Parzych Piotr
załącznik PROJEKT B.ELEKTRYCZNA.zip OCZYSZCZALNIA - PROJEKT B.ELEKTRYCZNA 2017-07-19 13:26:50 Parzych Piotr
załącznik Projekt techn. i inst. san..doc OCZYSZCZALNIA - PROJEKT B. SANITARNA 2017-07-19 13:29:19 Parzych Piotr
załącznik Projekt poletek hydrobotanicznych.doc OCZYSZCZALNIA - PROJEKT B. SANITARNA 2017-07-19 13:29:31 Parzych Piotr
załącznik Częsc rysunkowa.zip OCZYSZCZALNIA - PROJEKT B. SANITARNA 2017-07-19 13:30:28 Parzych Piotr
załącznik zalaczniki_1.zip OCZYSZCZALNIA - PROJEKT B. SANITARNA - ZAŁĄCZNIKI_1 (*.zip) 2017-07-19 13:45:49 Parzych Piotr
załącznik zalaczniki_2.zip OCZYSZCZALNIA - PROJEKT B. SANITARNA - ZAŁĄCZNIKI_2 (*.zip) 2017-07-19 13:47:40 Parzych Piotr
załącznik 1 PROJEKT B.KONSTR-BUD.pdf 1 PROJEKT B.KONSTR-BUD 2017-07-19 13:55:18 Parzych Piotr
załącznik 1_cd PROJEKT B.KONSTR-BUD.pdf 1_cd PROJEKT B.KONSTR-BUD 2017-07-19 13:59:06 Parzych Piotr
załącznik 2 PROJEKT B.KONSTR-BUD.pdf 2 PROJEKT B.KONSTR-BUD 2017-07-19 14:03:06 Parzych Piotr
załącznik 3 PROJEKT B.KONSTR-BUD.zip 3 PROJEKT B.KONSTR-BUD 2017-07-19 14:07:29 Parzych Piotr
załącznik 1. SST.zip SST Sieć wod-kan 2017-07-19 14:09:53 Parzych Piotr
załącznik 2.Przedmiar robót.zip Przedmiar robót - Sieć wod-kan 2017-07-19 14:10:38 Parzych Piotr
załącznik 1. PB Opis techniczny-tom I.docx 1. PB Opis techniczny-tom I 2017-07-19 14:14:05 Parzych Piotr
załącznik 1. PB Opis techniczny-tom II.docx 1. PB Opis techniczny-tom II 2017-07-19 14:14:20 Parzych Piotr
załącznik 2. pogladowa ark.22-24.pdf 2. pogladowa ark.22-24 2017-07-19 14:14:30 Parzych Piotr
załącznik 3. Obliczenia_1.pdf 3. Obliczenia_1 2017-07-19 14:16:35 Parzych Piotr
załącznik 3. Obliczenia_2.pdf 3. Obliczenia_2 2017-07-19 14:20:06 Parzych Piotr
załącznik 4. Przydomowa przepompownia.pdf 4. Przydomowa przepompownia 2017-07-19 14:21:14 Parzych Piotr
załącznik 5. Rys. przydomowa przepompownia.jpg 5. Rys. przydomowa przepompownia 2017-07-19 14:22:19 Parzych Piotr
załącznik 6. Rys. Zbiornik UZT.jpg 6. Rys. Zbiornik UZT 2017-07-19 14:22:41 Parzych Piotr
załącznik 7. Schemat zasilanie UZT.pdf 7. Schemat zasilanie UZT 2017-07-19 14:24:12 Parzych Piotr
załącznik 8. Wymogi zasilania dla pompowni v2.2.N48.doc 8. Wymogi zasilania dla pompowni v2.2.N48 2017-07-19 14:24:27 Parzych Piotr
załącznik 9. Rys. studnia wodomierzowa.jpg 9. Rys. studnia wodomierzowa 2017-07-19 14:25:49 Parzych Piotr
załącznik 10. Rys. przejscie rowem.jpg 10. Rys. przejscie rowem 2017-07-19 14:26:19 Parzych Piotr
załącznik 11. Rys. przejscie pod drogą.jpg 11. Rys. przejscie pod drogą 2017-07-19 14:26:48 Parzych Piotr
załącznik 12. Rys zabezpieczenie kabla.jpg 12. Rys zabezpieczenie kabla 2017-07-19 14:27:09 Parzych Piotr
załącznik 13. Rys. zabezpieczenie pkt .geodezyjnego.jpg 13. Rys. zabezpieczenie pkt .geodezyjnego 2017-07-19 14:27:30 Parzych Piotr
załącznik 14. BIOZ.odt 14. BIOZ 2017-07-19 14:27:51 Parzych Piotr
załącznik 15. MAPY zakres zadania siec wod. z przyl.zip 15. MAPY zakres zadania siec wod. z przyl 2017-07-19 14:28:36 Parzych Piotr
załącznik 16. MAPY zakres zadania siec kan. z przyl.zip 16. MAPY zakres zadania siec kan. z przyl 2017-07-19 14:29:14 Parzych Piotr
załącznik Zmiana ogloszenia.pdf OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2017-07-27 17:29:58 Parzych Piotr
załącznik INFORMACJA_03_08_2017.pdf Informacja z otwarcia ofert. 2017-08-03 14:34:18 Parzych Piotr
załącznik informacja_08_08_2017.pdf Informacja o unieważnieniu postępowania 2017-08-08 11:03:10 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował