<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2017-03-17 11:14:21

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Lelis: Budowa budynku Urzędu Gminy w Lelie

Ogłoszenie nr 45882 - 2017 z dnia 2017-03-17 r.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 17346-2017
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 24685-2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lelis, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Szkolna  37, 07402   Lelis, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 029 7611019 w. 17, faks , e-mail info@lelis.ug.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): www.bi.lelis.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa budynku Urzędu Gminy w Lelie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
 
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Budynek zaprojektowano na terenie działek nr 354/4 i 354/6 w obrębie ewidencyjnym Lelis w kształcie litery „L” o konstrukcji murowanej, zróżnicowany pod względem ilości kondygnacji, ale bez podpiwniczenia. Dwa skrzydła budynku zaprojektowano jako dwukondygnacyjne z poddaszem nieużytkowym i z dachem dwuspadowym niesymetrycznym. Środkową część budynku zaprojektowano jako trzykondygnacyjną z poddaszem nieużytkowym i z dachem kopertowym. Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie blachodachówką. Dane ogólne budynku: - powierzchnia zabudowy - 633,10 m2 - powierzchnia użytkowa - 1139,45 m2 - kubatura - 6125,10 m3 - długość budynku - 30,27 m - szerokość budynku - 46,34 m - wysokość budynku - 15,00 m - ilość kondygnacji-w części 2 – kondygnacyjny i w części 3 - kondygnacyjny Pomieszczenia administracyjne w większości dwuosobowe wyposażone w: biurka, krzesła, regały i szafy. W holu na parterze przewidziano: infokiosk, telewizor biznesowy, rejestrator pracy oraz kącik dziecięcy wyposażony w stolik z krzesełkami z przyborami do rysowania. Na I piętrze budynku przewidziano: infokiosk, telewizor biznesowy oraz miejsce na wystawę sztuki regionalnej. Cały budynek zostanie wyposażony w sieć WiFi, nagłośnienie w sali konferencyjnej – głośniki, rejestracja dźwięku i obrazu w sali konferencyjnej (mikrofony, kamery), monitoring wizyjny na zewnątrz budynku z rejestratorem obrazu video, klimatyzacja sali konferencyjnej (na parterze) i sali narad (na parterze). Na zewnątrz budynku zaprojektowano miejsce postojowe oraz podjazd dla niepełnosprawnych. Teren wokół budynku zostanie estetycznie zagospodarowany i wzbogacony elementami małej architektury. Ponadto zaprojektowano dwa zjazdy publiczne do ul. Słonecznej i ul. Szkolnej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45262500-6, 45261000-4
 
SEKCJA III: PROCEDURA
 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
 
III.3) Informacje dodatkowe:
 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT3462652.87
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert7
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
1.Lider-Firma Budowlano-Handlowa EXPOL-WZ Sp.J. Jarosław Wydryszek Zdzisław Żebrowski, 2.Partner-Zakład Usugowo-Handlowy WIGMA Sp. z o.o. ,  expolwz@post.pl,  ul.Złotopolska 1/9,  03-567,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3410464,19
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3410464,19
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3904979,34
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Informacje o artykule

Autor: Roman Listwon
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 17.03.2017 11:14
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 519

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował