<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2017-02-14 10:19:40

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Lelis: Budowa budynku Urzędu Gminy w Lelisie.

Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 17346-2017 z dnia 31-01-2017 - Lelis
 
Budynek zaprojektowano na terenie działek nr 354/4 i 354/6 w obrębie ewidencyjnym Lelis w kształcie litery „L” o konstrukcji murowanej, zróżnicowany pod względem ilości kondygnacji, ale bez podpiwnic...
 
Termin składania ofert/wniosków: 15-02-2017
 
 
Ogłoszenie nr 24685 - 2017 z dnia 2017-02-14 r.
 
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
 
Numer: 17346
Data: 31/01/2017
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
Gmina Lelis, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Szkolna  37, 07402   Lelis, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 029 7611019 w. 17, e-mail info@lelis.ug.gov.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.lelis.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.lelis.pl
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
 
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1.2
W ogłoszeniu jest: IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak, Informacja na temat wadium Forma wadium: 1)Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: a)pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.). 2)Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 26 8922 0009 0000 0619 2000 0020. Na poleceniu przelewu należy zaznaczyć, jakiego przetargu dotyczy wadium. Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
W ogłoszeniu powinno być: Informacje ogólne. 1)Zamawiający żąda wniesienia wadium. 2)Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3)Okres ważności wadium winien obejmować cały okres związania ofertą. Wysokość wadium wynosi: 51.750,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) Forma wadium: 1) Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: a)pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.). 2)Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 26 8922 0009 0000 0619 2000 0020. Na poleceniu przelewu należy zaznaczyć, jakiego przetargu dotyczy wadium. Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1.2
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wymagania dotyczące wadium. Informacje ogólne. 1)Zamawiający żąda wniesienia wadium. 2)Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3)Okres ważności wadium winien obejmować cały okres związania ofertą. Wysokość wadium wynosi: 51.750,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych)
 
 

Informacje o artykule

Autor: Roman Listwon
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 14.02.2017 10:19
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 713

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował