<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2016-09-28 13:03:21

ZARZĄDZENIE Nr 0050.29.2016 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 27 września 2016 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Lelis z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok"

Na podstawie § 4 uchwały Nr XLI/197/10 Rady Gminy Lelis z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie  określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządza się, co następuje:

§ 1.

Postanawia się przeprowadzić konsultacje w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Lelis z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”, zwanego dalej projektem Programu, stanowiącego  załącznik  nr 1 do zarządzenia

§ 2.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii i uwag organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Lelis, na temat projektu Programu.

§ 3.

Konsultacje będą przeprowadzone od dnia 28 września 2016 r. do dnia 18 października 2016 r. .

§ 4.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy składają swoje opinie i uwagi dotyczące projektu Programu w formie pisemnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia, drogą pocztową lub elektroniczną do dnia wyznaczonego w ogłoszeniu na adres: Urząd Gminy Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, email: c.ziemak@lelis.pl, albo bezpośrednio do Urzędu Gminy w Lelisie   (pokój nr 7, wejście B).

§ 5.

Informacji w sprawie konsultacji projektu Programu udziela Kierownik USC.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 28.09.2016 13:03
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 636

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik zarzadzenie_0050_29_2016.pdf ZARZĄDZENIE Nr 0050.29.2016 2016-09-28 13:17:13 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował