<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2016-08-24 08:02:54

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Lelis: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Grafitowej, ul. Lawendowej i ul. Ostrołęckiej w obrębie ewidencyjnym Łęg Przedmiejski oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Białobiel Łęg Przedmiejski, Siemnocha gm. Lelis

Numer ogłoszenia: 184223 - 2016;

data zamieszczenia: 19.08.2016;

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 128603 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 7611019 w. 17, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Grafitowej, ul. Lawendowej i ul. Ostrołęckiej w obrębie ewidencyjnym Łęg Przedmiejski oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Białobiel Łęg Przedmiejski, Siemnocha gm. Lelis.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Długość sieci wodociągowej: Rury PE 100 SDR 17 PN10 DN 160 R 2-warstw. L = 553,5 mb Rury E 100 SDR 17 PN10 DN 110 L = 1304,5 mb Rury PE 100 SDR 17 PN10 DN 63 L = 31,5 mb Długość przyłączy wodociągowych: Rury PE 100 SDR 17 PN10 DN 40 - 31 szt. L = 431,5 mb Długość sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej: Rury PE 100 SDR 17 PN10 DN 63 L = 263,5 mb Rury PE 100 SDR 17 PN10 DN 50 L = 174,0 mb Długość przyłączy kanalizacyjnych: Rury PE 100 SDR 17 PN 40 - 12 szt. L = 167,0 mb..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.30.00-2, 45.11.10.00-8, 45.23.13.00-8, 45.23.21.00-3.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • SANPROD Sp. z o.o., ul. T. Zawadzkiego Zośki 8, 07-410 Ostrołęka, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 639427,44 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 325781,66

  • Oferta z najniższą ceną: 325781,66 / Oferta z najwyższą ceną: 591578,92

  • Waluta: PLN .

 

Informacje o artykule

Autor: Roman Listwon
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 24.08.2016 08:02
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 677

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował