<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2016-07-11 15:38:42

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Lelis: Dostawa energii elektrycznej dla gminy Lelis

Numer ogłoszenia: 129107 - 2016;

data zamieszczenia: 11.07.2016;

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lelis , ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 7611019 w. 17.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lelis.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej dla gminy Lelis.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w ilości 1 417 760 kWh w tym: o 697 035 kWh do obiektów administracji publicznej o 720725 kWh do oświetlenia ulicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszego SIWZ. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, dlatego też zastrzega się możliwość zmiany ilości zużytej energii w stosunku do szacunków określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, dostosowując je do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, co nie spowoduje dla Zamawiającego konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy. Wykonawca w oparciu o udzielone pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i zamawiającego (odbiorców/płatników) umowy sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku ważnych umów dystrybucyjnych na dzień zgłoszenia, Wykonawca (w oparciu o udzielone pełnomocnictwo) zobowiązany będzie do złożenia w imieniu Zamawiającego (odbiorców/płatników) wniosków o zawarcie umów dystrybucyjnych oraz złożenia wymaganego przez OSD oświadczenia lub zawarcia umowy..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2018.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają aktualnie obowiązującą koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty : 1.Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2.Formularz cenowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego zał. nr 1* do SIWZ, 3.oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust1 u.p.z.p., sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 4.stosowne Pełnomocnictwo(a) - zgodnie z punktem 16.1.4) SIWZ, 5.w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98
 • 2 - Termin płatności faktury - 2

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lelis.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lelis, ul. Szkolna 37, 07 - 402 Lelis, pokój nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.07.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Lelis, ul. Szkolna 37, 07 - 402 Lelis, pokój nr 7..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Informacje o artykule

Autor: Radosław Andrzej Parzych
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 11.07.2016 15:38
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 869

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ.doc SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2016-07-11 15:39:07 Parzych Piotr
załącznik str. tyt.pdf Strona tytułowa 2016-07-11 15:39:27 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik nr 5.doc Zalacznik nr 5 2016-07-11 15:39:36 Parzych Piotr
załącznik pytania i odpowiedzi.pdf Pytania i odpowiedzi 2016-07-15 15:16:21 Parzych Piotr
załącznik SIWZ zmiana.doc SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 2016-07-15 15:19:23 Parzych Piotr
załącznik SIWZ 15.07.2016 r..pdf SIWZ - str. tyt. 2016-07-15 15:19:59 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik nr 5 zmiana.doc Załacznik nr 5 2016-07-15 15:20:31 Parzych Piotr
załącznik zmiana ogłoszenia.docx Zmiana ogłoszenia 2016-07-15 15:20:46 Parzych Piotr
załącznik informacja.pdf Informacja o wyborze oferty 2016-07-28 15:15:17 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował